Hooch geboren Doorluchtige Furst.

Genadige Heer.

lck Eijlcke Onsta geve uwer F.G. zu erkennen alle mijne schaeden uit na volge den mij Eilco Onsta vurschreven die van Groningen in deser tijden gedaan hebben, unde gehadt om Uwer F.G. partije wille. Ten eersten dat huijss to Sawert, daer waeren 4 goeder steijnhuser toe die twee mit leiden gedecket, unde die anderen mit dubbelde pan­nen, unde twee goede steijnkameren daerbij getimmert, des gelijcke een kamer beneden ende boven. Alle dese husen waren wall gezieret en gestoffiert mit alle dingen daer zu behoerende, unde wall beschoten mit wagenschutte alle de kameren beneden unde boeven. Daer waeren 10 slaepkameren mit beddesteden, daer waren 25 beschoten beddesteden, unde 13 schoernesteijnen op den husen, unde alle die huijse eijne solder boven die kaemeren, unde eijn deijll twee solderen, alle die vensters mit dikke iseren traliën, unde kelders oock mit ondervensters. Alle dat iseren werck dat daer an was hebben die Groningers mit ijere hulpers to Groningen gevoert. Daer bij eijn guet steijnhuijss, daer men in bruwet, 21 gebint lanck, alle die balcken niet so kleijn bij was 5 vierdell voet kant aen dem eijnde, unde dat huijs 8 solderen hoge boeven die balcken, unde allen van gueden gekanten eijcken holt daer na hoghe und wijtt.

Noch eijn guede schuijre van gueden holte daerbij mit eijnen gueden peerdestalle, die stall mit de schnijre bijna so lanck als dat bruwehuijs, dit hebben zij alle verbrant mit bruggen unde poorten, unde eijn deijl bomen affgehouwen in den hoeven, also dat zulxs niet gemaeckt en was mit 808 goltgulden, als zij daer gebrant en afgebrocken hebben.

Noch daer zu hebben die van Groningen van Sawert genomen 8 guede beslotene kisten, die beter waeren dan 48 gulden, noch daer zu genomen eijne groten bruwketel, die nije was, unde gekoft voor 40 goltgulden.

Item daer tu alle huijsraet, bruwerck, meer ketelen unde potte als in sulcken huijse behoeret, beden mit ijere tubehoren , stoelle, kussens ende ander handell dat beter was dan 80 gulden.

Noch daer zu genomen eijnen overdeckten waegen unde 2 beschoten wagens, all mit beslaegen raden unde ijserwerck unde gereijtschaff toe, unde meer ander waegens unde bouw- reijtschaff, dat beter was dan 55 goltgulden.

Item eijn pert genoemen, dat was gekoft voer 100 cronen, noch eijn pert genomen van 50 goltgulden. Item noch 2 perden van 40 goltgulden. Item noch 50 gehorner beesten, ossen und koeijen en ander vette beesten, beter dan 200 goltgulden.

Item vette sweijne unde schaffe genomen, die beter wa­ren dan 25 goltgulden. Item an hoije, dat in den opperen stonde beter dan 28 goltgulden. Item daer zu dat lant, dat Sawert gebrueket weert to den huse, unde die hoeve eijn jaer lanck gemisset, dat beter is dan 280 goltgulden.

Item genomen ut den huse binnen Groningen 6 kisten, unde voort spinden unde trijsoeren, und alle huijsraet als sij daer vonden als wij behoefden, als wij daer waeren, ketelen unde potten, schoetelen unde kannen, bedden met allen ijeren zu behoeren, kussen unde allerhande ander guet, beter dan 85 goltgulden.

Item daer tu datselve huijss woest gemaecket eijn tijt lanck, dat oock des jaers wall gedaen solde hebben 20 gl. alle jaer alst gehuijrt hadde gewest, unde die leuwe (1) daertoe affgebrocken ende verbrant, unde dat huijss is bijna dackeloos geworden, unde dat holtwerck is verrottet unde dat muijrwerck verwatert, den schaden is niet tho beteren mit 200 goltgulden, die alleijn an den timmerwerek geschien is. Item daertoe was men mij schuldich 4000 en 300 goltgulden unde 700 mudden haver is 100 en 40 gulden, dat die Groeningers behinderden mij niemant betalen en mochte, noch en konde.


Item daer tu sijnt sij selffs mij schuldich 300 goltgulden gelenet geldes.

Item daer to moest ick sijn van de mijnen butenlande 3 jaer unde in ander lude huijsen woenen, unde groet geit verteren.

Item noch voer desen tijden groet geit afgeschattet ick niet en wiet woe viel des was, unde noch ter tijdt mijner meijers eijn deijl is met genoemen, unde eijn deijl swaer licken geschattet menichmael, dat ick noch niet wieten en kan woe viel des ist.

Item de somtne van allen schaeden vurschreven is gereckent op 13000 unde 400 unde 15 goltgulden, so is alle schattinghe unde mijner meijer schaede ongerechent.

Item dat huijs tho Verhildersum en is nije getimmert mit 1200 goltgulden boeven der erden, dat fundament en wiet ick niet, so wij daer afftrecken, so is bouwhuijss, brouwhuijss unde stal ongerechent, unde de brugge, unde daer weren op den huse kisten unde trijsoeren, unde beddesteden unde spijnden beter dan 50 goltgulden weert is etc.

Dese brief is geschreven in ’tjaar 1514 (2).

 

 

Noten:

  1. 1. Onder de Vriezen, die den keizer bijstonden in het beleg van Aken 1248, bevond zich mede Meinolt Onsta, “die de baniere vboerde, dewelke waar van de Onstemansgeslachte tot Gronmingen.” Meinolt Onsta sneuvelde en werd begraven te Aken. “Door deze doods is gekomen, dat de Onstaan tot een gedachtenisse altijd in haar wapenen hebben gevoert, een swarte leeuwe met vergulden klouwen in een bloedrood veld, gelijk ziju nog in haar wapen hebben”, aldus Wilh. Coenders v. Helpen in zijn Nobilarium.

  2. 2. Archief van Groningen, h.s. in folio 229, bl. 10.

 

Bron van de tekst:
Bijdragen tot de geshiedenis en oudheidkunde inzonderheid van de Provincie Groningen. Onder redactie van Dr. G. Acker Stratinh, Mr. H.O. Feith en Mr. W.B.S. Boeles. Vijfde deel. Groningen, J.B. Wolters, 1868.
RHC GA. Groninger Archieven, h.s. in folio 229, blz. 10.