Versie 1

 

 

 

 

 

Algemeen
Het wegdorp Zuidbroek is in de middeleeuwen ontstaan op een dekzandrug op de westelijke grens van het Oldambt. Het dorp heeft uit twee kernen gekend, rond de kerk en langs het in 1628 gegraven Winschoterdiep, alsmede aan de oostzijde de boerderijstrook Uiterburen. Na 1850 zijn beide kernen aan elkaar gegroeid. Langs het diep wordt in 1859 de, inmiddels gesloopte, aardappelmeelfabriek Motké van W.A. Scholten gevestigd. Nabij het kanaal komt ook de spoorlijn Groningen – Nieuweschans in het jaar 1868 te liggen, met een aftakking naar Stadskanaal in 1908.


 


Exterieur
De Hervormde kerk, ook wel Petruskerk genoemd, ligt  aan de Kerkstraat 97, oorspronkelijk gewijd aan St. Petrus, is een forse recht gesloten kruiskerk met vrijstaande klokkentoren. Oorspronkelijk is de kerk gewijd aan de heilige Andreas. Deze heilige, met het typerende Andreaskruis, is namelijk afgebeeld op een kerkzegel uit de 17e eeuw.

 

De rijpe Romano-Gotische kerk komt aan het eind van de 13e eeuw tot stand. Het door nissen gelede muurwerk is verdeeld in een boven- en een onderzone en beneden zitten er ronde nissen. Boven zijn de smalle spitsboogvensters afgewisseld met gelijkvormige nissen voorzien van siermetselwerk.

 

In 1770 zijn de topgevels vernieuwd en wordt de noordingang dichtgemaakt. Bij een ingrijpende restauratie in 1915, onder leiding van C. H . Peters, is de kerk inwendig ontpleisterd. Onder leiding van H. R. Holthuis volgt in de jaren na 1937 in het kader van een werkelozenproject een tweede restauratie, waarbij ook men ook de toren heeft ontpleisterd.

 

In 1967 is het dak vernieuwd, terwijl in 1988 goten zijn aangebracht.

 

De toren is fors en ongeleed en heeft een zadeldak tussen tuitgevels. Deze is gebouwd in de 13e eeuw. De ankers uit 1709 duiden op een grondige verbouwing in dat jaar. Het onderste deel van de toren is als cachot in gebruik geweest, zoals dat wel bij meerderde torens het geval is geweest. In de toren zijn voor dit doel vier cellen ingericht.

 

 


Interieur
Het interieur wordt overdekt door meloenvormige koepelgewelven met acht en in de ondiepe dwarsarmen vier ronde ribben. Op de wanden van de koortravee en op de gewelven zitten enkele resten van 15e eeuws ornamentaal schilderwerk. Tot de kerkinventaris van de kerk behoren een overhuifde herenbank met gesneden bekroning uit 1671, kerkbanken uit datzelfde jaar en een rijk gesneden preekstoel in Lodewijk XIV-vormen naar ontwerp van Casper Struiwig uit 1736. Er is een eenvoudig doophek met siervazen uit circa 1730 aanwezig en een lessenaar uit 1770.


De koorafsluiting met drostenbank en kerkvoogdenbank is in 1709 ontworpen door Allert Meijer (die ook de Mariakerk in Uithuizermeeden heeft ontworpen) en gesneden door respectievelijk Jan de Rijk en Mencke Mollaan. Het deurportaal met opzetstuk en boog tussen de twee banken stamt uit 1843.

 

Orgel
Het orgel is gebouwd in de jaren 1793-1795 door F.C. Schnitger & H.H. Freytag. Het is oorspronkelijk de bedoeling geweest om het nieuwe orgel te laten bouwen door A.A. Hinsz, maar door zijn overlijden in 1785 zijn de plannen gewijzigd. Het ontwerp is nog wel door hem gemaakt. Schitger en Freytag doorbreken met de orgelkas de traditionele vormen en kiezen voor de actualiteit van een classicistisch ontwerp, passend in de meubelstijl van het laatste kwart van de 18e eeuw, de Louis XVI-stijl. Het instrument kan met 28 registers en rugwerk gezien worden als de laatste grote vertegenwoordiger van de roemruchte traditie van de Groningse orgelbouw van de 18e eeuw.


Kerkvloer en kerkhof
De kerkvloer bevat diverse zerken, waarvan die voor Nanno Amsingh, overleden in 1690 en de zerken met wapens voor Jan Arents 1697 en zijn weduwe Eppien Amsing 1726 tot de oudste behoren . Op het kerkhof liggen diverse interessante graven, waaronder die van R. Hagenius 1886.


Aan de achterzijde is de romano gotische stijl duidelijk herkenbaar.
Aan de achterzijde is de romano gotische stijl duidelijk herkenbaar.
Een deel van het gewelf van de kerk.
Een deel van het gewelf van de kerk.
Detail beeldhouwwerk van de kansel.
Detail beeldhouwwerk van de kansel.

De restauratie in 1937
Als de restauratie, waaraan de laatste hand wordt gelegd, voltooid is, zal de Ned. Herv. Kerk te Zuidbroek, tegen het midden der 12e eeuw gebouwd, een der mooiste, zoo niet de mooiste der oude kerken in Groningen zijn. Reeds van verre trekt ze op het enigszins verhoogde kerkhof, de aandacht door haar zuivere architectonische waarden.

 

De muren, versterkt door de een keer versneden lisenen, worden geleed door spitsboog nissen, onderling gescheiden door colonnetten. Opmerkelijk zijn de langwerpige spitsboogvensters met kraalmotlef, geflankeerd door nissen met vlechtwerk en kraalproflel en een afsluitende rondboogfries. De ingangen zijn in spitsboog nissen gevat. Inwendig is de kerk van een bijna strenge zuiverheid.

 

De koepelachtige gewelven zijn opgetrokken uit acht ribben, tezamen komend in stervormige ringen, met uitzondering voor het koor, waar een rozet gevormd wordt. Onder de vensters zijn met twee spitsboogjes gesloten spaarvelden, gescheiden door colonnetten. Bij de eerste restauratie zijn op de koortravee bij de verwijdering van de pleisterlagen dergelijke spitsbogige spaarvelden, waarbinnen ronde casementen, ontdekt.

 

Bij de restauratiewerkzaamheden van dit jaar, waarbij de kerk haar oude vorm terug heeft gekregen, zijn alle pleisterlagen verwijderd. De schoonheid van het interieur wordt door het ameublement verhoogd. Hieronder is een fraaie preekstoel in Lodewijk XIV stijl, uit 1736, de kuip is versierd met allegorische vrouwenfiguren en Mozes met de tafelen der wet. Verder trekken een dubbele bank met gesneden opzetstuk en zijstukken uit 1671 en de rijk gesneden koorafsluiting met midden opzetstuk (resp. uit 1709 en 1843) de aandacht. Het fraaie orgel is uit 1794.

 

Reeds bij de eerste restauratie heeft de kerk voor een deel haar historisch uiterlijk herkregen. De vensters, die tot 1850 geschilderde glazen hebben gehad, zijn van glas in lood voorzien, de 18e eeuwse voorportalen, die het gebouw hebben ontsierd, zijn afgebroken, de gewelfschilderingen ten dele bloot gelegd en bijgewerkt.

 

Thans is de dubbele bank met opzetstuk ter zijde geschoven en heeft men de toegang tot de trap blootgelegd, wat de fout, bij de eerste restauratie gemaakt, toen men de trap een uitgang naar buiten heeft gegeven, heeft hersteld. Ter zijde van deze grote deur is boven een klein deurtje aangebracht.

 

Bij de restauratie van dit jaar is hier een opening gevonden, welke het vermoeden, dat er vroeger een galerij is geweest, rechtvaardigt. Verder is al het pleisterwerk verwijderd.

 

De kerk heeft haar oude schoonheid herkregen, welke haar tot een der belangrijkste monumenten van Groningen maakt’ (02)

 

In 1997 zijn bij opgravingen op het kerkhof restanten van een beeldengroep gevonden. Waarschijnlijk betreft het hier een zogenaamde Calvariegroep uit het begin van de 16e eeuw.

 

De delen van de Mariafiguur en van de Christusfiguur zijn, hoewel beschadigd, volgens deskundigen van hoge kwaliteit en vrij zeldzaam voor Groningen.

 

 

Bronnen:

 

01. Wikipedia.

02. Het Vaderland, 9 sept. 1937 (bewerkt).

03. Reliwiki.nl.
Foto's: Eigen verzameling

 


Deze pagina maakt deel uit van www.nazatendevries.nl. Aan bovenstaande tekst is de uiterste zorgvuldigheid besteed. Desondanks kunnen er best fouten voorkomen. Constateer je fouten en/of heb je vragen, correcties, aanvullingen......... geef die dan even aan mij door via mijn E-mail adres (zie rode balk boven).Wij hebben ons uiterste best gedaan om de auteurs van teksten/citaten en copyrightbepalingen van afbeeldingen te achterhalen. Mocht je rechthebbende zijn en hierover vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact op via e-mail. Lees ook de Disclaimer voor méér informatie en laat ook eens een bericht achter in het Gastenboek, dan weet ik waarvoor ik het doe.
Hoogeveen, 11 okt. 2013.
Update: 5 augustus 2021.
Verhaal: © Harm Hillinga
.
Naar het Menu 'Artikels'.
Naar de HomePage van NazatenDeVries.nl.
Top