Dit is mogelijk de oudste foto van de school te Meerland, met daarnaast de woning van de bovendmeester en waarschijnlijk ook van de ondermeester. Wat opvalt is dat het woonhuis mogelijk groter is dan de schoo met drie lokalen en vele tientallen leerlingen.. Bron: Harm Evenhuis, ingezonden 18 aug. 2010.

 

Geschiedenis van de school
De lagere school van Meerland wordt in 1863 gesticht door de Nederduits Hervormde kerk van Midwolda. Meerland valt in die tijd onder de gemeente Midwolda. De school en de woning die er bij hoort, evenals de tuin, worden in 1879, onder burgemeester Siert Kiel, aan de gemeente Midwolda verhuurd voor f 100,-.

De school van Meerland, met links daarvan het kerkje.

Op de bovenstaande pentekening is de eerste lagere school van Meerland te zien, zoals gesticht door de Nederduits Hervormde kerk van Midwolda in 1863. Links naast de school een kerkje. Dat kerkje is waarschijnlijk vóór de bouw van de eerste school gerealiseerd, zoals uit de foto hieronder blijkt. De tekening is gemaakt in een onbekend jaar. (Eigen verzameling, onbekend jaar, geen scherpere afbeelding beschikbaar). Jaartal: onbekend.

 

In 1891 gaat de school volledig over in handen van de gemeente die de school koopt voor f300,- en de woning voor f200,-.


Twee jaar later wordt de oude school vervangen en wordt voor een bedrag van f4.381,48 een nieuwe school gebouwd, bestaande uit drie lokalen. Het bijbehorende 'schoolmeestershuis', rechts van de school, wordt vervangen voor f2.747,19.

 

Aanvankelijk wonen er in het huis twee schoolmeesters, namelijk de onder- en de bovenmeester. In 1940, als Klaas Ausma burgemeester van Midwolda is [1], is de school na 47 jaar toe aan een grote onderhoudsbeurt en ondergaat het gebouw een verbouwing. Na die tijd wordt er maar weinig meer aan de school veranderd.


 


Wateroverlast
Voor 1886 hebben de Meerlanders vaak problemen met de waterstand. De wateroverlast is er dan soms zo groot dat het water de huizen binnen stroomt. Dat komt vooral voor als de watermolens van Oostwold het water niet snel genoeg kunnen lozen. Daarom hebben sommige Meerlanders in die tijd als voorzorg stro op de vloer liggen. Soms wordt het te gevaarlijk en worden bewoners opgevangen in het gebouw Eben Haëzer [3] te Oostwold. Na 1886, als het waterschap ‘Huininga-Meerland’ wordt opgericht, behoort de overlast tot het verleden. Het is immers ook geen wonder dat de streek Meerland is gaan heten, genoemd naar het vroegere Huininga-meer of Huninga-meer, dat weliswaar al decennia lang droog staat, maar nog gretig het water aantrekt. In 1892 wonen er zoveel landbouwers in het gebied dat het de moeite loont voor de oprichting van ‘Landbouwvereniging Ekamp-Meerland’.

 

Het kerkje links naast de oude school.
Het kerkje dat ooit in Meerland heeft gestaand en waarschijnlijk een soort 'bijkerkje' is geweest van de toenmalige Nederduits Hervormde kerk te Midwolda. Het kerkje is waarschijnlijk ouder geweest dan de eerste lagere school van Meerland (1863). Uit de bovenstaande foto blijkt namelijk dat het vrij dicht naast de lagere school is gebouwd. Het kerkje is in een onbekend jaar gesticht. Ook is niet bekend wanneer het is afgebroken. Zie ook de aantekeningen onderaan de pagina. (Foto: eigen verzameling, geen scherpere foto beschikbaar). Jaartal: onbekend.


Kerkje
Ooit heeft er ook een kerkje aan de linkerkant van de school gestaan. Dat is eigenlijk alleen bekend omdat op een oude foto dit kerkje staat afgebeeld. Verder is er over dit kerkje weinig of niets bekend. Wel weten we dat de stichting waarschijnlijk heeft plaatsgevonden door de Nederduits Hervormde kerk van Midwolda. Zowel het jaar van de oprichting als van de sloop is onbekend. In de archieven heb ik ooit eens een melding gelezen van een klok die van de kerk van Midwolda naar Meerland is ‘verhuisd’, maar of deze klok in het kerkje of in de school terecht is gekomen blijft onduidelijk. Indien de klok naar het kerkje is gegaan, is het gebouwtje mogelijk een ‘bijkerkje’ van de Nederduits Hervormde kerk in Midwolda geweest. Het is zeer waarschijnlijk vóór de bouw van de eerste lagere school (1863) geplaatst. Bovendien kunnen we op de bovenstaande foto een flinke scheur in de voorgevel waarnemen, waaruit blijkt dat ten tijde van de foto het kerkje er al lange tijd heeft gestaan.

Eerste schoolhoofd openbare lagere school

Het eerste schoolhoofd van de lagere schoolt dat door de gemeente wordt benoemd is de heer F.H. Bakker die 25 jaar aan de school verbonden blijft en circa 1925 vertrekt. In 1957 wordt de heer P. Huisman hoofd van de school. Als lid van de PvdA komt hij in de gemeenteraad van Midwolda, wordt wethouder en later lid van de Provinciale Staten. Hij blijft tot 1972 schoolhoofd van Meerland en vervolgt zijn carrière aan de Winschoter Scholengemeenschap. In 1976 wordt Aaldrik Harm Evenhuis, geboren mei 1947 te Scharmer in de gemeente Slochteren aangesteld als schoolhoofd. Daarvoor is hij groepsleerkracht aan de openbare lagere school te Oostwold, waar Korte schoolhoofd is. Meerland is dan nog slechts een tweemansschool en naast Evenhuis is daar mevr. C. Edes werkzaam, met als vakleerkracht mevr. De Witt. Evenhuis is tevens het laatste schoolhoofd van Meerland. De school wordt definitief gesloten per 1 augustus 1984.


Leerlingen
Rond 1900 heeft de school  drie lokalen en telt het meer dan 100 leerlingen verdeeld over drie leerkrachten. De bevolking bestaat voor het merendeel uit gezinnen met veel kinderen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zakt het aantal leerlingen naar 75 en moet één leerkracht vertrekken. De gezinnen worden steeds kleiner en jongeren vertrekken naar elders.  Na de oorlog moet het aantal leerlingen dat de school telt steeds verder naar beneden worden bijgesteld. Sommige gezinnen vinden de school te klein en brengen hun kind(eren) naar Oostwold. Meester Aaldrik Evenhuis is inmiddels getrouwd met Maria (Rietje) van der Hoek uit Heiloo, geboren in 1950. Bij het huwelijk hebben alle 21 leerlingen van de inmiddels kleinste school van de provincie Groningen een erehaag gevormd bij het gemeentehuis van Midwolda. Uit het huwelijk van Aaldrik en Rietje worden twee kinderen geboren, Harm Willem en Alberdina Jantje.

De oorspronkelijke hechte gemeenschap van Meerland wordt steeds kleiner, mensen vertrekken, huizen worden afgebroken. In Meerland krijgen kinderen van zo’n kleine school het vaak ‘flink voor de kiezen’ als ze in het voorgezet onderwijs plotseling worden geconfronteerd met een paar honderd leerlingen en huiswerk moeten gaan maken. Verschillende dorpen proberen een huiswerkklas voor leerlingen van het voortgezet onderwijs in het leven te roepen. In veel dorpen mislukt dat zoals in Oostwold, maar in Meerland slaagt het project en worden er leerlingen geholpen met het maken van huiswerk, kunnen ze problemen bespreken en profiteren ze van deskundige begeleiding. De leerkracht die er voor wordt aangetrokken komt wekelijks op dinsdagavond naar de lagere school en geeft anderhalf uur ondersteuning. In het begin wordt deze leerkracht betaald door de Stichting Samenlevingsopbouw, maar later zorgt de oudercommissie voor het geld dat daarvoor nodig is. Evenhuis is hierbij ook regelmatig aanwezig, maar wil zich niet vastleggen omdat hij ook tijd wil over houden voor andere zaken die voor de school van belang zijn.

In 1978 heeft de school nog 28 leerlingen, maar In 1980 wordt ook de tweede leerkracht ontslagen. In augustus van dat jaar telt de school  nog slechts 18 leerlingen.  Evenhuis gaat alleen verder met een éénmansschool. Een toevallige bezoeker kijkt wat vreemd tegen de klas van meester Evenhuis aan. Alle kinderen van de school zitten in één lokaal. Bij het bureau staan drie stoeltjes, dat is de eerste klas. Verder wordt het lokaal ingedeeld door lage kasten. Even verderop staan twee stoeltjes. Dat is de derde klas. Direct in de buurt van meester Evenhuis zit een eenzaam jongetje in een hoekje. Hij vertegenwoordigt de tweede klas. Zowel in de vierde als in de zesde klas zitten vier kinderen.  Wat overblijft is de vijfde klas met vijf kinderen. De organisatie van het lesgeven gaat niet altijd even makkelijk. De vakken rekenen en schrijven worden gezamenlijk gedaan en als de kleinste kinderen er niet zijn is het tijd om aan de oudere kinderen vakken te geven die meer uitleg vereisen. Gelukkig is er ook hulp van enkele moeders bij het lezen. Als die er zijn, kan meester zich volop richten op de allerkleinsten. Ze kunnen dan ook extra veel aandacht krijgen, want de moeders zitten met de oudere kinderen op andere plekken binnen de school.  Zoals op zoveel kleinere scholen in die tijd is er al geen sprake meer van klassikaal lesgeven en krijgt elk kind vrijwel individueel les.

Evenhuis geeft twee keer per week gymnastiek aan alle leerlingen tegelijk, waarbij de oudere jongens apart aan het werk zijn en de grote meisjes de kleintjes helpen. Ook handenarbeid en tekenen zijn meestal gezamenlijke bezigheden. Aanvankelijk gebeurt dat in een apart klaslokaal, maar als de beide niet meer in gebruik zijnde ruimtes worden samengetrokken worden de lessen ook beter. ‘s Zomers gaat de hele school gelijktijdig naar het zwembad in Midwolda.

De kleine gemeenschap is langzamerhand gewend geraakt aan een kleinschalige school. Sommige ouders vinden het echter maar niets, maar laten hun kind er wel schoolgaan om het schooltje in stand te houden. Er zich echter ook ouders, voornamelijk mensen die uit grotere steden in Meerland zijn komen te wonen, die de school voorbijgaan en hun kind naar Oostwold brengen.

De school wordt inmiddels ook voor andere activiteiten gebruikt. De scheidingsmuur is tussen twee lokalen verwijderd en deze ruimte fungeert nu ’s avonds als dorpshuis dat de naam ‘Veenvlamke’ krijgt en waar gelegenheid wordt gegeven tot buitenschoolse activiteiten. Evenhuis zelf is daarbij ook actief. Hij zit niet alleen in de vereniging van onderwijzers en het open jeugdwerk, maar is ook lid van de toneelvereniging. In 1981 wordt het stuk ‘As zummer komt’ gespeeld en dan staat meester zelf ook op het toneel. Eenmaal per jaar is er een toneelavond, ooit opgericht door oud-hoofdmeester Huisman, die ook de regie in handen heeft. Dan worden er meerdere sterke mannen opgetrommeld om het toneel op te bouwen, waarvan de onderdelen bij meester op zolder liggen. De toneelvereniging is belangrijk voor de school. De baten van de voorstelling vloeien in de kas van de school voor een schoolreisje en een feestje. Zo nu en dan blijft er ook geld over om extra leermiddelen aan te schaffen. Zo’n toneelavond is voor Meerland een schitterend festijn. De bezoekers komen niet alleen uit Meerland zelf, maar ook uit diverse dorpen in de verre omgeving. De moeders van de kinderen zijn op de dag urenlang in de weer. Dat begint ’s morgens vroeg al met het maken van ballen gehakt en salades en uiteraard is er ook iets te drinken. Verder is er nu ook een sjoelclub en een schaakclub en in 1950 heeft men in Meerland postduivenvereniging ‘Snelvliegers’ opgericht
[2].

 

De twee kinderen op de voorste rij zittend zijn Harm en Alberdina de rij erachter v.l.n.r Derk Jan Meints, Marcel Oolders, Jacob Dammer, Erwin Oolders, Richard Klompenhouwer, Miranda Oortwijn, Sonja Klompenhouwer, Evelien Dammer, Saskia Oolders. De rij daarachter v.l.n.r. Meester Evenhuis, Gert ?, Bettie vd Kamp, Monique ?, Nico Pijper, Rietje Evenhuis (Info: Miranda Kruizenga - Oortwijn). Jaartal: onbekend.

In 1983 heeft school Meerland slechts 13 leerlingen. De gemeente Midwolda heeft van de staatssecretaris van onderwijs het bericht ontvangen dat er geen gehoor zal worden verleend om de kleine school nog langer in stand te houden. Hoewel de gemeente beroep heeft aangetekend tegen dit besluit, betekent dit het einde van Meerland ’s school. Per 1 augustus 1984 gaat de deur van de school voorgoed op slot. Voor de bewoners van Meerland is dit een harde klap. De school, die meer dan honderd jaar lang het hart is geweest van de Meerlandse gemeenschap, verdwijnt. Een groot aantal Meerlanders hebben zelf op deze school gezeten en sommigen hebben zelfs, niet alleen hun kinderen, maar ook hun kleinkinderen er naar toe gebracht. Het gaat echter niet meer. Het komende schooljaar zullen er maar tien kinderen meer op de school zitten en dat is toch echt te weinig.

Omdat de school gesloten wordt, besluit men om een eenmalige reünie te organiseren. Op de bewuste zaterdag gaan ruim 140 bezoekers op de uitnodiging in, waaronder oud-leerkrachten, oud-leerlingen en vrijwel alle schoolhoofden van na 1945 zijn aanwezig. De reünisten komen overal vandaan, uit Meerland zelf, de omliggende dorpen, maar ook uit Friesland en Drenthe en zelfs is er een stel helemaal uit Den Haag gekomen.

Bijzonder verheugd is men als ze horen dat juf Fokken ook zal komen. Zij is het langst van allemaal aan de school verbonden geweest, namelijk 25 jaar, van 1930 tot 1955, en daarom wordt de thans 79-jarige ‘moeder van de school’, die tegenwoordig in de 'Goldhoornhof'  te Oostwold woont, dan ook met  open armen ontvangen. De oud-leerlingen zullen deze dag nooit vergeten, de oude juf kent van iedereen nog zijn of haar naam. Er zijn verschillende sprekers die oude herinneringen ophalen, Krantenknipsels en schoolfoto’s kunnen worden bekeken en er is een broodmaaltijd en een borreltje.

Zo is er die dag het verhaal van meester Dijkema die tijdens de oorlog in Meerland voor de klas heeft gestaan met in de hoek een kacheltje en daarboven een waslijn met natten sokken van de leerlingen om te drogen. Ook vertelt hij over café Hut (Ekamp), waar de feestelijke ouderavonden in de tijd zijn gehouden. Het schoolreisje wordt in die periode een ware 'wereldreis' ervaren. De kinderen gaan met paard en wagen naar Winschoten om vervolgens met de modderschuit van de vader van de meester naar de speeltuin in Wedderveer te gaan. Het wordt een ingetogen afscheid van de school van Meerland.

Aan de gemeente heeft de sluiting van de school niet gelegen. De Raad en Burgemeester en Wethouders hebben de school en de gemeenschap altijd ontzettend goed gesteund en hebben alles uit de kast gehaald om de school te redden. Dat het openhouden van de school de gemeente geld zal gaan kosten, weten ze maar al te best, maar dat heeft de Raad graag voor de gemeenschap over. Men weet maar al te goed dat met de sluiting van de school de hele Meerlandse samenleving een enorme dreun zal krijgen. Het voorstel om de school in ieder geval nog drie jaar open te houden, haalt het echter niet, want volgens de provincie moet men het per jaar bekijken. Nog maar één jaar mag de school openblijven. Het ministerie beslist echter anders.

Die avond verlaat een ieder de school met pijn in het hart. Het is ook het hart dat uit de gemeenschap van Meerland wordt gerukt en dat zal het begin van het einde betekenen, niet alleen van de school, maar ook van Meerland.

 

Foto beschikbaar gesteld door de heer Evenhuis. De namen: 1e rij zittend v.l.n.r. ?, Marga Meints, Erik vd Kamp, Ernesto Modderman, juf C. Edes (onderbouw), ?, Harm Greven, ?, Karina Naaier?, Sandra Bergsma, Carmen Hesseling. 2e rij v.l.n.r. Harma Hesseling, Gezina Greven, ?, Jeanette Hesseling, Cor Havinga, Aad Abbas, Thomas Abbas, Willie Oortwijn, Koos Hesseling?, Henriette vd Kamp. Daarachter volgens mij juf de Wit en natuurlijk Meester Evenhuis (bovenbouw). Info: Miranda Kruizenga - Oortwijn en Harm Evenhuis.

Jaartal: onbekend.


Het vertrek van Evenhuis het laatste schoolhoofd
Evenhuis verhuist met 9 leerlingen naar Midwolda, waar hij de tweede klas onder zijn hoede krijgt. Eén leerling gaat naar Oostwold. Op de laatste schooldag in Meerland, op vrijdag 29 juni 1984 neemt Evenhuis definitief afscheid van ‘zijn’ kinderen en van ‘zijn’ school. Ze gaan een dagje uit, maar een echt feestelijk uitje zal het niet worden…  Er wordt niet alleen afscheid genomen van meester Evenhuis, maar ook van de schoolschoonmaakster mevrouw M.E. Havinga-Nuis en de vakleerkracht ‘nuttig handwerken’ mevrouw H.J.H. de Wit-Braamhorst. De laatste gaat ook mee naar Midwolda. De verschillende clubs en de huiswerkklas blijven voorlopig gebruik maken van het ‘Veenvlamke’ in de school. Meerland ontvlokt, mede door het verdwijnen van de school, echter steeds meer en dan komt er ook langzamerhand ook een eind aan het verenigingsleven.

Foto: 1978. Zittend v.l.n.r. Maria Evenhuis-Van der Hoek en Aaldrik Harm Evenhuis. Staand: Juf de Wit (handenarbeide) en juf C. Edes. (Fotograaf: onbekend. De foto is beschikbaar gesteld door de heer Evenhuis). Jaartal: onbekend.

Op de school in Midwolda zien de leerkrachten Evenhuis in het begin niet zo zitten. Een schoolhoofd wordt weer een ‘gewone leerkracht’ en moet onder het huidige hoofd der school werken: als dat maar goed gaat. Evenhuis is gewend in zijn eentje te werken, maar moet dat nu doen in teamverband. Evenhuis blijft niet lang onderwijzer in Midwolda. Zijn onderwijzersbloed blijft verlangen naar het heer en meester zijn van een school. Daarom gaat hij solliciteren, en met succes. In 1986 wordt hij benoemd tot directeur van de openbare basisschool ‘Den Boogerd’ aan de Donkerstraat in Aalst in de gemeente Zaltbommel in Gelderland en het gezin verhuist naar de Beatrixstraat aldaar.

In de schoolkrant van de openbare school in Midwolda wordt het afscheid van Evenhuis door team, ouderraad en medezeggenschapsraad als volgt beschreven: “Na de kerstvakantie zullen we meester ’s morgens vroeg en laat in de middag niet meer langs zien fietsen. Het ‘schip’ op het schoolplein, waar meester twee jaar ‘kapitein’ op geweest is, zal waarschijnlijk wel gauw worden weggehaald. Maar daarom zijn we hem nog niet vergeten. We zijn voor de familie Evenhuis erg blij dat de sollicitatie-pogingen beloond zijn en nog wel met een directeurschap. Een functie waar meneer Evenhuis immers graag terug wilde. Wij hopen dat de tijd die U allen tegemoet gaat, net zo fijn en gelukkig mag zijn als uw Meerlandse jaren. En natuurlijk bedanken wij U hierbij voor alle tijd, liefde en belangstelling die U in de kinderen hebt gestoken”.


Evenhuis heeft het in Aalst goed naar zijn zin. ‘Den Boogerd’ is de enige openbare school in de verre omgeving en vormt een bolwerk tussen de vele christelijke scholen. Zijn vrouw went echter moeilijk aan de wijze van leven tussen al deze vreemde mensen en als de moeder van Evenhuis komt te overlijden, besluiten ze al in 1990 terug te keren naar het Groningerland, waar zijn ouders een ‘stee’ hebben. Na de afbraak van het ouderlijk huis wordt er een nieuwe woning gebouwd aan de Hamweg, tussen Harkstede en Lageland. De plek waar Evenhuis is opgegroeid. Het is een zware beslissing voor Evenhuis: hij kiest ervoor om weer ‘gewoon onderwijzer’ te worden.

‘Den Boogerd’ in Aalst, bestaat nog steeds en telt in het schooljaar 2012-2013 gemiddeld 100 leerlingen onder de directie van Marieke Spruijt.' Evenhuis wordt  groepsleerkracht aan de basisschool te Froombosch en vervult daarnaast verschillende functies in het verenigingsleven. Zo zit hij al meer dan twintig jaar in het bestuur van de voetbalvereniging van Harkstede. Momenteel is hij vicevoorzitter van die club. Begin 2012 is hij met pensioen gegaan.

Het laatste VéGé kruidenierswinkeltje in Meerland van Kobus Naaijer en zijn vrouw Menje. (Foto: Eigen verzameling, geen scherpere foto beschikbaar). Jaartal: onbekend.

 

Het einde van een gemeenschap
In 1975 wordt het laatste winkeltje van Meerland en Ekamp gesloten. Kobus Naaijer en zijn vrouw Menje, zien zich genoodzaakt de deur te sluiten. Menje is de dochter van de voormalige eigenaar Berend Bonenschans. Het is dan lang geleden dat Bonenschans voor het laatst door de omgeving heeft gelopen met een handkar volgeladen met huishoudelijke artikelen en levensmiddelen. Je zou kunnen zeggen dat hij een van de eerste ‘rijdende winkels’ is geweest. Op vaste dagen loopt Bonenschans ook met een juk en korven langs de huizen om te venten. Al eerder hebben twee andere kruideniers hun winkeltje dicht moeten doen. Dat zijn Iepo Oosterhuis en Nicolaas Bos. Ook de bakkerij van bakker Poepjes in het naastgelegen Ekamp is er al mee gestopt en café Hut heeft er lang geleden zijn laatste borrel verkocht. Een grote aanwinst voor de streek is de manege ‘De Driesprong’ (1987) van de familie Kuiper [4].


De teloorgang van Meerland zet echter door en het feit dat men vruchtbare grond volledig laat onderlopen en er (weer) een groot meer van maakt, met als doel de rijkeren der aarde aan te gaan trekken om te gaan wonen in Blauwestad, heeft de Meerlanders beslist geen goed gedaan. Bij de aanleg van Blauwestad is de doorgaande weg naar Midwolda opgebroken en nu ligt Meerland op een schiereiland in het Oldambtmeer, waar omheen het woongebied Blauwestad is/wordt gebouwd. Wat rest zijn nog enkele huizen. En de school? De school staat er nog. Iemand heeft het gekocht en er een woning van gemaakt.

 

De heer en mevrouw Evenhuis in 2012.
Maria (Metje) Evenhuis-van der Hoek (geb. 1950 te Hengelo) en Aaldrik Harm Evenhuis (geb. 1947) te Scharmer, gem. Slochteren. De foto is gemaakt in de huiskamer van hun woning aan de Hamweg te Harkstede. (Foto: ©Harm Hillinga, maandag 24 sept. 2012).

 

Meer lezen over Meerland:

Meer lezen over Meerland: De geschiedenis van Meerland en het Huningameer.
Wonen in Midwolda, Oostwold en Meerland.

 


Noten, bronnen en literatuur:


Het merendeel van dit artikel is tot stand gekomen uit een persoonlijk gesprek met de heer en mevrouw Evenhuis op maandag 24 september 2012 ten huize van de familie aan de Hamweg te Harkstede. Een aantal feiten en verhalen zijn ontleend aan diverse niet gedateerde krantenartikelen, waarvan ook de naam van de krant en de schrijver helaas ontbreken. De laatste schoolfoto´s uit 1984 zijn afkomstig van de heer Evenhuis. De zwart-witte foto´s komen uit een eigen verzameling.

 

01. Wikipedia. ´Lijst van burgemeesters van Midwolda´.
02. De boerderijen in het ‘Wold-Oldambt’. Scheemda, Midwolda, Ekamp, Meerland, Heiligerlee, Westerlee, Meeden’. Deel  1. Uitgave: Stichting Boerderijenboek ‘Wold-Oldambt’, 1979. Pag. 309-312, Meerland door P. Nanninga.
03. Eben Haëzer. Eben-Haëzer, ook geschreven als Ebenezer, is de naam van een beroemde gedenksteen die door de richter Samuël is opgericht. In 1 Samuël 7 wordt beschreven hoe de Israëlieten een overwinning behalen op de Filistijnen. Vervolgens staat er in vers 12: 'Samuël nam een steen, stelde die op tussen Mizpa en Sen en hij noemde hem Eben-Haëzer, zeggende: 'Tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen'. Merkwaardig is dat de tekst vaak wordt gelezen als: 'hij noemde hem Eben-Haëzer', hetgeen betekent 'Tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen'. In werkelijkheid betekent de naam van de gedenksteen: 'Steen der hulp'. Eben-Haëzer is ook de naam van een kerkgenootschap dat leert dat iedereen in de hemel komt. Dit kerkgenootschap is in Nederland vooral in Rotterdam actief. De naam is verder gegeven aan schepen, scholen, verenigingen en komt in het diverse (Engelstalige) landen ook voor als jongensnaam.
04. Wikipedia.Oproep!
Via (de voormalige) Hyves heb ik enkele oud-leerlingen gevonden en verzocht foto´s (met namen erbij) en verhalen te sturen via e-mail. Helaas is daar maar één reactie op gekomen van iemand die een foto heeft gemaild van een schoolreis. Op een vervolgverzoek om ook de namen te vermelden is geen reactie gekomen. Daarom nogmaals: ben je een oud-leerling of heb je een andere connectie met de school van Meerland gehad neem dan even contact met mij op via mijn e-mail adres. Op een andere wijze ben ik wel in het bezit gekomen van enkele foto´s, maar deze zijn in een te lage resolutie gescand en er staan geen namen bij. Als ik meerdere goede foto´s krijg, zal ik ze alsnog op deze site in een album plaatsen. Ook zijn verhalen en reacties, over de school van Meerland nog altijd welkom! Het is mogelijk dat sommige jaartallen niet helemaal kloppen. Laat dat dan ook even weten s.v.p. Verder zou het leuk zijn een volledige lijst te maken van alle leerkrachten die op de school van Meerland hebben gewerkt, zo mogelijk met jaartallen. Ook zou het prettig zijn als iemand de (overige) namen bij de foto's zou willen mailen, waarvoor mijn dank. HH

 

Piet Oosterwold 21 maart 2015

Mijn vader, Hendrik Oosterwold ,was van 1 mei 1937 tot 30 april 1942 schoolhoofd in Meerland. (Daarna werd hij benoemd als hoofd aan de Oude School in Farmsum). Wij hebben gewoond in de woning naast de school. Toen wij in 1942 uit Meerland vertrokken, stond het kerkje er nog. Ingezonden: Piet Oosterwold', 17 maart 2015.

 

Otto S. Knottnerus@ 04:20 28-04-2017
Nog eens goed naar de foto gekeken: de vorm van het gevelvenster en de openslaande zijvensters lijken op een 20e-eeuws gebouwtje te wijzen. Dat zou kunnen verklaren dat er pas vanaf 1929 iets te vinden is over een hervormd wijkgebouw Meerland; sinds dat jaar werden er diensten gehouden door een hulppredikant. De deuren zijn in elk geval jaren twintig-stijl. Maar misschien is het gebouwtje vernieuwd. Ingezonden: Otto S. Knottnerus.

 

Otto S. Knottnerus@ 03:54 28-04-2017

Ik zit even iets over het kerkje Meerland te zoeken. Zie op google dat de eerste onderwijzer daar in 1861 is aangesteld, op Delpher dat de school in 1891 volledig is vernieuwd. De laatste dienst in het 'kerkje' of wijkgebouwtje was op 31 december 1964. De school was overigens een openbare school, ook al was hij eigendom van de kerk, al zullen de orthodoxen wel geprobeerd hebben geestverwanten als onderwijzer te laten benoemen.


Ik lees in het Nieuwsblad van 15 januari 1965 dat het kerkje eigendom was van de kerk van Oostwold. Volgens mij was het gebouwtje gesticht door de orthodoxe evangelisatievereniging aldaar, tussen 1861 en 1881 en heeft de hervormde kerk dit alles later overgenomen, toen men een orthodoxe dominee had gekregen, Ik vind in elk geval dat evangelist Theo Kousbroek tussen 1878 en 1881 bijbellezingen in 'Ekamp' deed. Ingezonden: Otto S. Knottnerus.

 

Elze Hidding, 22 januari 2020

"Ook ik heb op de school in Meerland gezeten, als ik het goed bereken van 1950 tot 1954, toen ging ik naar een school in Winschoten. Ik kan mij nog goed de schoolreisjes herinneren en de Sinterklaasfeesten met jager Smid als sinterklaas op een bakfiets, de vader van Klaas Smid die bij mij in de klas zat. Ik heb 4 foto’s bijgevoegd, weet niet meer alle namen, maar er zijn vast wel mensen die dat allemaal nog precies weten. Ik herhinder mij de naam van de toenmalige hoofdmeester, dat was meester Van Delden.

 

Er waren echter 2 van die kleine kerkjes, de ene staat op de foto naast de school, dat was de Hervormde, de andere stond op het erf van boer Boven. Ik ben op allebei zondagscholen geweest. En van boer Boven heeft mijn vader de boerderij gekocht, die staat nog aan de Nieuwe weg, bij de ingang van de Blauwestad. Ik heb veel herinneringen aan Meerland en Ekamp. Bijvoorbeeld de eigenaar van de VeGe winkel, Kobus Naaijer. Hij was een broer van mijn oom Henderik Naaijer, Herman Naaijer. Herman is die de huidige eigenaar van onze boerderij een zoon van is. Zo kan ik nog wel even doorgaan. Het schiet mij te binnen dat ik nog een foto van de school heb, daar zit ik in een vliegtuigje voor de foto, die doe ik er even bij.

 

Er waren n.l. twee van die kleine kerkjes, de staat op de foto naast de school, dat was de Hervormde, de andere stond op het erf van boer Boven. Ik ben op allebei de zondagscholen geweest. En van die boer Boven heeft mijn vader onze boerderij gekocht, die staat aan de Nieuwe weg, bij de ingang van de Blauwe stad. Ik heb veel herinneringen aan Meerland en Ekamp. Bijvoorbeeld de eigenaar van de VeGe Winkel, Kobus Naaijer was een broer van mijn oom Henderik Naaijer. Herman Naaijer, de huidige eigenaar van onze boerderij is daar weer een zoon van. Het schiet mij te binnen dat ik nog een foto van de school heb, daar zit ik in een vliegtuigje. Die foto is gemaakt op het schoolplein, achter de school".

 

Ingezonden door: Elze M. Hidding

 

Foto 1. Elze Hidding in een vliegtuigje op het schoolplein voor de lagere school. Jaartal onbekend. Ingezonden door Elze M.Hidding.
Foto 2. Jaartal en namen onbekend. Ingezonden door Elze M.Hidding.
Foto 3. Jaartal en namen onbekend. Ingezonden door Elze M.Hidding.
Foto 4. Jaartal en namen onbekend. Ingezonden door Elze M.Hidding.

Foto 5. Jaartal onbekend. Ingezonden door Elze M.Hidding.Jaartal en namen onbekend. Ingezonden door Elze M.Hidding.

 

 

Gerelateerde artikelen:
Meerland en het Huningameer
Wonen in Midwolda, Oostwold en Meerland rond 1900.

 

 

Deze pagina maakt deel uit van www.nazatendevries.nl. Aan bovenstaande tekst is de uiterste zorgvuldigheid besteed. Desondanks kunnen er best fouten voorkomen. Constateer je fouten en/of heb je vragen, correcties, aanvullingen......... geef die dan even aan mij door via mijn E-mail adres (zie rode balk boven). Wij hebben ons uiterste best gedaan om de auteurs van teksten/citaten en copyrightbepalingen van afbeeldingen te achterhalen. Mocht je rechthebbende zijn en hierover vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact op via e-mail. Lees ook de 'Disclaimer' en 'Privacy' voor méér informatie en laat ook eens een bericht achter in het Gastenboek, dan weet ik waarvoor ik het doe.
Hoogeveen, 22 dec. 2012.
Bijgewerkt: 21 mrt. 2015.
Aangevuld: 28 april 2017.
Aangevuld: 26 juli 2018.
Aangevuld: 16 aug. 2018.

Aangevuld: 18 aug. 2018
.
Aangevuld: 07-02-2020.
Update: 30 maart 2022.
Verhaal: © Harm Hillinga.
Menu Artikelen.
Terug naar de HomePage.
Top