Het Nedersaksische taalgebied
Afb. boven: Het Nedersaksisch taalgebied na 1945.

 

Groningen, 23 maart 2012:
De provincies Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland leggen zich er niet bij neer dat het Nedersaksisch geen officiële taal wordt. De provincies willen al jarenlang dat het Nedersaksisch dezelfde status krijgt als het Fries. Maar eerder deze week liet minister Spies van Binnenlandse Zaken weten dat Nedersaksische dialecten niet in aanmerking komen voor een hogere status. Dat zou te veel geld kosten. De betrokken Nedersaksische overheden houden op 16 april een bijeenkomst met Kamerleden, de Rijksuniversiteit Groningen en streektaalorganisaties. Het Nedersaksisch omvat onder meer het Gronings, Drents, Twents en Achterhoeks (2).
Het CDA wil dat de overheid druk zet om de Nedersaksische streektaal volledig te laten erkennen door de Europese Commissie. Daarmee wordt het Nedersaksisch, beter beschermd en openen er allerlei Europese fondsen voor de regio. Minister Spies staat er niet achter en vindt het te duur en er moeten teveel wetten worden veranderd, omdat er dan bijvoorbeeld ook op scholen, in het gemeentehuis en de rechtbank de streektaal gehanteerd mag worden). Siemon Reker: "Ouders, wees niet bank om de streektaal thuis te spreken. Het is normaal
" (4).

 

Groningen, 26 maart 2012:
RTV Noord meldt dat D66 in de Provinciale Staten van Groningen wil dat minister Spies van Binnenlandse Zaken op haar besluit terug komt en alsnog erkenning voor het Nedersaksisch aanvraagt bij de Raad van Europa. Ze gaan ook contact opnemen met de D66 Kamerfractie om het ongenoegen over het besluit kenbaar te maken en er worden vragen gesteld aan het college van Geduputeerde Staten (6).

 

Het Nedersaksisch is een in Nederland en Duitsland officieel erkende streektaal die bestaat uit een groep niet-gestandaardiseerde Nederduitse dialecten. Deze worden voornamelijk gesproken in het noordelijke deel van Duitsland en in het noordelijke en oostelijke deel van Nederland (de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel, de Gelderse gewesten Veluwe en Achterhoek, en de Stellingwerven in het zuiden van Friesland). Nederland erkent het Nedersaksisch officieel als streektaal en zegt er beperkte steun aan toe, zoals geformuleerd in hoofdstuk 2 van het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden. Duitsland heeft het Europees handvest voor regionale en minderheidstalen geratificeerd (1998), in de Europese Unie is het echter een officieel erkende streektaal. De taalcode (ISO 639-2) van het Nedersaksisch is nds (1).

 

De term "Nedersaksisch" wordt tot in de jaren negentig van de 20e eeuw alleen gehanteerd door historisch taalkundigen en (vooral in de jaren vijftig) door een groep streektaalschrijvers en -activisten. Sprekers van de Nedersaksische variëteiten refereren aan hun dialect met de naam van een plaats of streek (Achterhoeks, Twents, Drents, Veluws, Elspeets enz.), of met de aanduiding Plat (ook Platduuts). Onder invloed van diverse streektaalbewegingen heeft de politiek het begrip overgenomen en uiteindelijk als streektaal erkend. Een uniforme cultuurtaal zit er nog lang niet in, mede doordat iedere poging van uniformering (spelling en woordenschat) als wezensvreemd voor de grote variëteit aan voornamelijk mondelinge dialecten wordt afgewezen.


 

Het Nedersaksisch bestaat uit verschillende dialecten:

 

Nederland

Westerkwartiers:

Kollumerpompsters

Kollumerlands

Middaglands

Midden-Westerkwartiers

Zuid-Westerkwartiers

 

Gronings en Noord-Drents: Hogelandsters

Stadsgronings

Oldambtsters

Westerwolds

Veenkoloniaals

Stellingwerfs

Midden-Drents

Zuid-Drents

Zuidoost Zand-Drents

Zuidoost Veen-Drents

Zuidwest Noord-Drents

Zuidwest Zuid-Drents

 • Twents

 • Twents-Graafschaps

 • Gelders-Overijssels

  • Achterhoeks

  • Sallands

  • Urkers

 •  

 • Veluws

  • Oost-Veluws

  • West-Veluws

   • Eemlands

   • Goois

 

Duitsland

 

West-Nedersaksisch

Oostfries Nedersaksisch

Noord-Nedersaksisch

Westfaals Oostfaals

 

Vanwege de grote verspreiding van het Nedersaksisch (oudtijds van Nimmersatt tot Blaricum) zijn er verschillende dialectvarianten ontstaan, die zich grosso modo in twee hoofdgroepen laten categoriseren:

 

1. het West-Nedersaksisch (Nederland en Noordwest-Duitsland)


* het Noord-Nedersaksisch (Gronings en Noord-Drents, Oost-Fries Nedersaksisch, Noord-Oldenburgs, Zuid-Oldenburgs, Onderelfs, Holsteins, Sleeswijks en Noord-Eemslands)

* het Westfaals (Achterhoeks, Sallands, Zuid- en Midden-Drents, Stellingwerfs, Twents, Urkers, Veluws, Westerwolds, Bentumers, Zuidwest-Eemslands, Oost-Westfaals, Zuid-Westfaals, Münsterlands, West-Münsterlands)

 

 

2. het Oost-Nedersaksisch (Noordoost-Duitsland)

*Mecklenburg-Voor-Pommers

* Brandenburgs

* Plautdietsch

 

In de Liemers wordt een Nederfrankisch dialect gesproken met Nedersaksische invloeden; in de Gelderse Vallei wordt een Hollands-Nedersaksisch overgangsdialect gesproken, dat officieel tot het Nedersaksisch gerekend wordt.

Tot de oostelijke groep behoort ook het Plautdietsch, dat op geïsoleerde plaatsen in Oekraïne, Canada en in de Verenigde Staten nog wordt gesproken. In de middeleeuwen is het Nedersaksisch (Middelnederduits) een zeer prominente taal, die onder meer dient als officiële voertaal van de Hanze, maar in die hoedanigheid later door het Hoogduits wordt verdrongen.

 

In feite ontwikkelen zich in de Middeleeuwen drie algemene communicatietalen in het Duits-Nederlandse dialectcontinuüm:

 

1. Hoogduits (waarvoor de Duitse dialecten van de deelstaten Saksen en Thüringen en de dialecten in het noorden van Bohemen toonaangevend waren),

 

2. Nederlands (met aanvankelijk Brabants als toonaangevend dialect) en

 

3. Oud-Nedersaksisch (met het dialect van Lübeck als toonaangevend dialect)

 

Het is hierbij verwarrend dat de naam "Nederduitsch" destijds zowel voor de tweede als de derde variant is gebruikt. Sinds de publicatie van de Bijbelvertaling van Luther begint het Oud-Nedersaksisch allengs meer en meer te wijken voor het Hoogduits. In de 16e eeuw wordt in de oostelijke delen van Nederland ook wel een tussenvorm tussen Nedersaksisch en (Vlaams-Brabants) "Nederdietsch" gepropageerd, onder de naam van "Oostersch", maar deze taalvorm kan de concurrentie met het Nederlands niet aan. Dat het Nedersaksisch nog tot na de Middeleeuwen een "lingua franca" met een zekere expansiekracht is gebleven, blijkt uit het feit dat omstreeks 1500 de tevoren Friese dialecten sprekende Groningse Ommelanden onder invloed van de van oudsher Nedersaksische stad Groningen op het Nedersaksisch over zijn gegaan en dat een soortgelijk proces zich minder dan een eeuw later in Oost-Friesland heeft herhaald. In de late Middeleeuwen oefent het Nedersaksisch een grote invloed uit op het Deens, en indirect ook op het Zweeds en het Noors, wat er in belangrijke mate toe heeft bijgedragen dat deze talen voor Nederlands- en Duitstaligen nog tamelijk gemakkelijk aan te leren zijn.

 

De Nedersaksische streektaal wordt volgens dr. Geert Driessen van onderzoeksbureau ITS in Nijmegen (onderdeel van de Radboud Universiteit) anno 2006 nog door circa vijfentwintig procent van de volwassenen gesproken. Slechts vier procent van hun kinderen beheerst de streektaal nog. Het schaamtegevoel voor het "platproaten" heeft in de hand gewerkt dat ouders het de jongeren niet geleerd hebben. Boersheid en daarbijhorende domheid geven de streektaal ten onrechte een slecht imago (1).

 

Het Nedersaksische taalgebied in Nederland.
Afb. boven: Het Nedersaksische taalgebied in Nederland

Drenthe heeft 457.347 inwoners, Groningen 557.951, Overijssel 1.057.186, de Nedersaksische delen van Gelderland samen 873.414 en de gemeenten Oost- en West-Stellingwerf samen 50.000. Het totaal aantal inwoners is 2.995.898. Een onderzoek dat enkele jaren geleden is uitgevoerd door de regionale radio van Groningen levert op dat zo'n 65% van de inwoners in die provincie Nedersaksisch spreekt, d.w.z. de variant Gronings. Leest men voorzichtigheidshalve 60% en extrapoleert men dat percentage naar het hele gebied, dan komt dat neer op een aantal sprekers van 1.797.539 (3).

 

Status
De provinciale overheden van Drenthe, Groningen, Overijssel en Gelderland, de gemeentebesturen van Oost- en West-Stellingwerf en het provinciaal bestuur van Friesland erkennen dat het Nedersaksisch beschermd en gestimuleerd moet worden en voeren beleid ter zake. Het Nedersaksisch is door de Nederlandse regering erkend in het kader van het Europees Handvest volgens deel II. De regiobesturen hebben het Nedersaksisch bovendien bij de rijksoverheid voorgedragen voor erkenning onder deel III. Het Nedersaksisch is voor Nederlandstaligen redelijk tot zeer goed verstaanbaar en de houding is in het algemeen tolerant. Daarom wordt het Nedersaksisch gewoonlijk volledig geaccepteerd (3).

 

Openbare instellingen en diensten

Naar gewoonte kan men zich in het Nedersaksisch zowel schriftelijk als mondeling tot de regionale overheden en diverse instellingen richten. De overheden zelf overigens maken slechts sporadisch gebruik van het Nedersaksisch. De rechterlijke instanties gebruiken het Nedersaksisch niet, maar het gebruik ervan door verdachten en getuigen is niet verboden. In de praktijk is de wederzijdse verstaanbaarheid het belangrijkste criterium en voert tolerantie de boventoon (3).

 

Onderwijs

Wat het basisonderwijs betreft wordt alleen in de gemeenten Oost- en West-Stellingwerf in structurele zin aandacht besteed aan het Stellingwerfs en dat is verwoord in het schoolwerkplan. Het gaat hier voornamelijk om passieve beheersing van het geschreven Stellingwerfs door o.m. aanbieding van een drietal periodieken voor kinderen en om taalbeschouwingsonderwijs in projectvorm. In de andere regio's wordt incidenteel, voornamelijk op projectbasis, aandacht besteed aan het Nedersaksisch. Dat laatste geldt voor het gehele taalgebied ook ten aanzien van het vervolgonderwijs. Men kan cursussen volgen aan de verschillende instituten in de regio's. Universitair kan het Nedersaksisch worden bestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Incidenteel worden cursussen aangeboden aan onderwijzend personeel (3).

 

Media

De diverse regionale en lokale omroepen gebruiken het Nedersaksisch soms in hun algemene maar regelmatig tot zeer veel in programma's die de regionale kultuur tot onderwerp hebben. In tijd variïren deze programma's van één tot vijf uur per week. Het gebruik van het Nedersaksisch in kranten en tijdschriften is in sommige regio's wat de nieuwsgeving betreft niet ongewoon, maar het is heel gewoon in proza, poëzie en beschouwelijke teksten over regionale kultuur. Dat gebruik hangt o.m. samen met de verschijningsfrekwentie en met de aanwezigheid van kulturele pagina's in de diverse edities en varieert daarmee van één tot tweemaal per week tot eens in de veertien dagen (3).

 

Diversen

Er is een belangrijke geschreven traditie in het Nedersaksisch en een belangrijke boekproduktie. Per regio verschijnen er jaarlijks 8-12 nieuwe titels in de streektaal, voor het gehele gebied is dat ongeveer 50. De produktie van cd's in de streektaal is opmerkelijk. In Groningen bijv. verschijnen jaarlijks tien nieuwe titels, terwijl in Gelderland oplagen van 3000 stuks niet ongewoon zijn. In het hele Nedersaksische taalgebied is er een groot aanbod van kabaret, revue en amateurtoneel in de streektaal. Regelmatig worden er kerkdiensten in de eigen taal gehouden. Er is in de Nedersaksische regio een groot aantal belangwekkende musea, bibliotheken en culturele centra gevestigd (3).

 

Luisteren naar verschillende dialecten in Nederland.
Het Instituut Meertens heeft overal in Nederland (en gedeeltelijk in België) steekproeven genomen onder mensen die in de verschillende gebieden dialect spreken. Er is een kaart geplubliceerd met tientallen plaatsen. Wijs je een plaats aan, krijg je de naam en de datum van opname, een beschrijving van het onderwerp en de informanten. Er zijn prachtige verhalen te beluisteren. Verder kun je door op 'afspelen' te klikken het verhaal in dialect horen. Je kunt hier klikken om de kaart in beeld krijgen er ermee te werken. Verder bestaat er op de pagina te klikken op 'wereldkaart', waar mensen te beluisteren zijn eerder vertrokken naar andere landen en die nog dialect spreken (5).

 

Nedersaksisch Taalgebied.

 

 

Den Haag, 4 juni 2013

De Tweede Kamer stemt vanmiddag over de vraag of het Nedersaksisch moet worden erkend als streektaal. Het Gronings valt ook onder het Nedersaksisch evenals het Drents. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken heeft vorige week tijdens een debat duidelijk gemakat dat hij weinig zin heeft om hier aan mee te werken. De motie om de streektaal te erkennen is daarom iets aangepast en volgens pleitbezorger Lutz Jacobi van de PvdA iets 'strategischer' gemaakt. Het doel van de motie is nu om Plasterk voor het eind van het jaar op andere gedachten te brengen. Mocht dat niet lukken, dan komt er een nieuwe motie waarin de minister wordt geconfronteerd met de wens van de Tweede Kamer. De verwachting is namelijk dat die de motie wel aanneemt, zo zegt CDA'er Eddy van Hijum, een andere pleitbezorger van de motie. De erkenning van het Nedersaksisch is belangrijk voor de bescherming van de taal en de bevordering van het gebruik in bijvoorbeeld het onderwijs, de media en cultuur. De Duitse overheid heeft het Nedersaksisch al wel erkend.

 

Bronnen:
(1). Wikipedia.
(2). RTV Noord, 23 maart 2012.
(3). Streektaal.net.
(4). Eenvandaag.nl, 25 maart 2012.
(5). Meertens Instituut. Soundbites. 2009.
(6). RTV Noord, 26 maart 2012.

 

 


Deze pagina maakt onderdeel uit van de site NazatenDeVries. Aan bovenstaande tekst is de uiterste zorgvuldigheid besteed. Desondanks kunnen er best fouten voorkomen. Constateer je fouten en/of heb je vragen, correcties, aanvullingen... geef die dan even aan mij door via mijn E-mail adres.

 

 

Hoogeveen, 25 maart 2012
Aanvulling: 23 maart 2013
Verhaal© Harm Hillinga

Menu Artikelen. HomePage
Top