UIt de samenleving .....

 

Adam en Eva worden verbannen uit uit Paradijs.
Afb. boven: Verbanning heeft altijd al bestaan. Reeds in de Bijbel worden Adam en Eva verbannen uit het Paradijs.

Verbanning is een van de zwaarste straffen die in de Middeleeuwen opgelegd kon worden. Door de vele gevaren die de balling na zijn verdrijving op zijn pad vindt, staat verbanning zo goed als gelijk aan de doodstraf. Wie voorgoed verdreven wordt van huis en haard, heeft grote kans te eindigen als struikrover of lijf en leden te verliezen. Maar wie denkt dat de straf tegenwoordige niet meer bestaat, heeft het mis. In augustus 2010 zet de Franse regering 130 Roemeense en Bulgaarse Roma's op het vliegtuig, terug naar het land van herkomst 1).

 

In het jaar 1447 drinkt Corneliane Lodewijcxdochter een glaasje in een Leidse herberg. Als ze opstaat om naar huis te gaan, stopt ze per ongeluk een damesoverkleed en een kaproen, een soort hoedje, onder haar rok. Althans, dat beweert ze als ze zich later voor de rechtbank tegen de beschuldiging van diefstal moet verdedigen. De rechtbank gelooft niets van haar verweer en veroordeelt Corneliane wegens diefstal. Ze moet de stad verlaten en mag honderd jaar en één dag geen voet zetten in het baljuwschap Rijnland en het ambacht Den Haag. Doet ze dat wel, dan is ze haar leven niet meer zeker.

Verbanning is een geschikte straf voor tal van misdrijven. Ongewenste personen worden voor korte of lange tijd uit de samenleving gezet. Veroordeelden verdwijnen zo effectiever uit de maatschappij dan wanneer ze in het gevang worden opgesloten. Gevangenisstraf komt in de Middeleeuwen dan ook weinig voor. De kerker dient eerder als bewaarhuis totdat een berechting heeft plaatsgevonden of als pressiemiddel tot het betalen van schulden of boetes. De samenleving heeft weinig baat bij deze straf, want de rotte appel is niet verdwenen en kan alsnog onrust stoken. Opgesloten criminelen weten bovendien om de haverklap te ontsnappen. De middeleeuwse rechters pakken het liever meteen goed aan. De spion wordt gestraft door het uitsteken van de ogen, de dief heeft grote kans een lichaamsdeel te moeten missen en de moordenaar eindigt aan de galg. Oog om oog, tand om tand. En anders de samenleving uit.

 

In Stad en Ommelanden kunnen we tal van verbanningen vinden

De ordonnantie op delicten van 1725 bepaalt in Groningen, dat een man of vrouw, getrouwd of ongetrouwd, die met een gehuwde man of vrouw overspel pleegt, eerloos zal zijn en een boete van 300 daalder moes betalen. Als deze boete niet betaald kan worden, dan volgt "geeseling aan de kaak en verbanning".
In de 16e eeuw wordt een zekere Gerhardus Buiningh na het verraad van Rennenberg verbannen uit Groningen. Hij is rector geweest in Bremen en in 1594 wordt hij alsnog, na inmeniging van Groningen door Prins Maurits en Graaf Willem Lodewijk als rector te Groningen aangesteld.

In 1742 moet een zekere Samuel Victor de stad Groningen verlaten. Hij wordt verbannen. Dit is niet vanwege een gevolg van zijn criminieel gedrag, zijn joodse afkomst speelt hierbij een grotere rol. Ook zal het een rol gespeeld hebben dat Samuel al eerder door de stad Leer (zijn geboorteplaats), Amsterdam en 's-Hertogenbosch verbannen is. Overigens is deze Samuel Mozes en een ander opzicht een interessante figuur. Via zijn vrouw Roosje Jacobs is hij verwant met een zekere Jacob Mozes. Deze laatste houdt zich sinds 1748 op in de stad omdat hij uit Appingedam is verbannen. In "De Joodse gemeenschap in de stad Groningen, 1689-1796" wordt over hem het een en ander geschreven.

 

In "Fragmenten uit de roman van mijn leeven", door Jacob Eduard de Witte, wordt uitgebreid verteld over een de schrijver, Jacob Eduard de Witte zelf. Zo heeft hij zonder toestemming materialen van het hospitaal verkocht en de opbrengst in eigen zak gestoken. Verder heeft hij schoonmaaksers, was- en naaivrouwen en werklieden op papier meer dagen laten werken dan ze in werkelijkheid hebben gedaan en het verschil opgestreken. Op 27 april 1798 wordt zijn vonnis uitgesproken. Hij wordt eerloos verklaard, mag het land nooit meer dienen en wordt voor eeuwig verbannen uit het voormalig gewest Stad en Lande. Later wordt de eeuwige verbanning omgezet in een verbanning van 10 jaar. Het verhaal van De Witte is daarmee echter niet ten einde en daarom zal ik over hem een afzonderlijk verhaal schrijven over deze bijzonder man.

 

In 1754 vordert de procureur generaal tegen een zekere Anje Onnes eeuwige verbanning wegens overspel en het verbergen van een zwangerschap. Omdat het kindje niet gevonden wordt, acht hij kindermoord niet bewezen. De Hoge Justitie Kamer veroordeelt Anje op 20 februari 1755 tot zes jaar verbanning. Drie jaar later echter, het is dan juni 1757, wordt Anje in Groningen gesnapt. Ze heeft zich dus schuldig gemaakt aan verbreking van de ban. Men komt er achter dat Anje inmiddels in Bunde in Oost Friesland is hertrouwd, waardoor ze zich ook nog eens schuldig maakt aan bigamie. Anje verdedigt zich door te zeggen dat ze 'slechts is langsgekomen' om haar spullen te halen, maar ze wordt opnieuw veroordeeld en krijgt er nogmaals 6 jaar verbanning bij 4).

 

In hetzelfde boek vinden we het verhaal van dochter Diever Jans. Zij krijgt twee jaar gevangenisstraf en aansluitend eeuwige verbanning uit Groningen. Het gerecht van de beide Ommelanden veroordeelt in zijn vonnissen van 21 juni 1806 conform de eisen. En het verhaal hier achter? Een passerende militair en een lokale verversknecht hebben in Kantens een zekere Jan Jurjens Kloppenburg en zijn dochter (...) Diever Jans in september 1805 betrapt in een koestal. De 75-jarige man is afkomstig uit Diestelbruch in Lippe en is kastelein van een herberg in Finsterwolde. Zijn 46-jarige dochter, gehuwd met Hindrik Jacobs, woont met haar twee kinderen bij hem in. Na aanvankelijke ontkenning geeft Diever toe dat zijn. stomdronken, door haar vader tot gemeenschap is gedwongen. De krasse kastelein blijft echter ontkennen dat hij zich heeft vergrepen aan zijn dochter en geeft alleen toe dat hij in dronkenschap met haar heeft gestoeid. Men ziet ervan af tegen Kloppenburg een lijfstraf te eisen wegens het 'wanvoegelijke' om die aan een zwak, oud man op te leggen en vordert daarom levenslang 'confinement' (gevangenschap) 4).

 

    Levenslang

    In meer dan 30 procent van de vonnissen wordt verbanning opgelegd. In sommige vonnissen wordt de strafmaat voor een bepaalde tijd vastgesteld: een of twee jaar, oplopend tot wel tien jaar. De straf 'honderd jaar en één dag verbanning' is symbolisch; niemand verwacht dan nog levend terug te komen, dus dit betekent levenslang. Hoewel soms ook vrouwen verbannen worden, betreft de veroordeling in de meeste gevallen een man.

Lijfstraffen.
Afb. boven: Lijfstraffen in de middeleeuwen. Eén of meer ledematen worden afgehakt, waarna soms de dood volgt door ophanging.

 

Om voor altijd van huis en haard verdreven te worden moet de misdadiger een ernstig delict op zijn kerfstok hebben. Diefstal kan een hele gemeenschap benadelen, en daar wordt zwaar aan getild. Misdrijven met een heimelijk karakter worden überhaupt beschouwd als het meest verachtelijk, en vaak met de dood gestraft. Een rover of moordenaar kan daarom maar beter vluchten dan in handen van het gerecht te vallen. Als zijn zaak voorkomt, krijgt hij tot viermaal toe de kans alsnog op het proces te verschijnen. Bij wegblijven volgt veroordeling bij verstek en luidt het vonnis levenslange verbanning. Levenslange verbanning is dus meestal de straf voor een gevluchte verdachte, die daarmee wel lijf en leden behoudt.

Een enkele keer is het mogelijk de doodstraf om te zetten in levenslange verbanning. Hierbij spelen de omstandigheden een rol. Landloperij, banbreuk, een slechte naam en vredebreuk - het met geweld verbreken van een gesloten vrede - gelden als verzwarende omstandigheden. Het moeten onderhouden van een gezin, een goede naam, ziekte, ouderdom, armoede en een vrijwillige bekentenis kan nog wel eens in het voordeel van de verdachte werken en voor strafvermindering pleiten.

In principe geldt verbanning alleen in het eigen rechtsgebied. Lokale rechters hebben geen permissie om over een groter terrein recht te spreken. De straal waarbinnen een balling geen voet meer mag zetten blijft daarom nog beperkt. Stedelijke besturen proberen dikwijls het bangebied uit te breiden. In ernstige gevallen verzoeken de stedelijke autoriteiten hun landsheer om toestemming de balling uit het hele land te zetten.

Als het vonnis is geveld, brengt de schout alle andere schouten, baljuws en grafelijke boden zo ver het bangebied reikt op de hoogte van een verbanningsgeval. Op die manier wordt de kans dat een balling straffeloos terug zal keren enigszins ingeperkt. Het kan natuurlijk gebeuren dat een door heimwee getergde balling banbreuk pleegt en heimelijk teruggaat naar zijn geboortegrond. Wie een dergelijk persoon ziet en dit niet bij het gezag meldt, riskeert een fikse boete. Wie het echter lukt om hem te vangen, kan een flinke beloning tegemoet zien.

Over het algemeen wordt bij het uitspreken van het vonnis bepaald dat op banbreuk de doodstraf volgt, maar niet altijd wordt zo streng gestraft. Een zekere Jan Huikijn uit Wateringen is voor altijd verbannen, maar keert terug en wordt gepakt. Hij heeft geluk: het gerecht is barmhartig en heeft medelijden gekregen met zijn vrouw en kleine kinderen en besluit de man niet ter dood te brengen. Hij wordt niet gedood, maar wel wordt zijn rechterhand afgehakt en wordt hij opnieuw voor eeuwig verbannen. 

Pelgrim.
Afb. boven: Een Europese pelgrim draagt op deze tekening van Pieter Bruegel de Oude de jakobsschelp van de bedevaart naar Santiago de Compostella en tal van andere, waarschijnlijk loden, bedevaarts-tekens. Bron: Wikipedia.

Bedevaart
Een aparte vorm van verbanning is de verplichte bedevaart. De veroordeelde wordt hierdoor tijdelijk uit de samenleving gezet en maakt zich bovendien nuttig op religieus terrein. Door een doelgerichte tocht naar een verre bestemming te ondernemen, blijft hij niet aan de grenzen van het rechtsgebied hangen. Verdere escalaties, wraak en vetes worden zo in de kiem gesmoord. Tegen de tijd dat de persoon in kwestie teruggekeerd is - voor zover hem dat lukt - zijn alle gemoederen weer bedaard en kan hij zijn leven voortzetten.

Om er zeker van te zijn dat de balling echt naar de verplichte bedevaartsplaats is getogen, moet hij bewijs meenemen. De arme drommel die geen bewijsstuk kan overleggen, krijgt bij terugkomst een nog zwaardere straf. Willem Uten Hage uit Kennemerland kan de dans net ontspringen. Hij is wegens doodslag op bedevaart gestuurd naar Rome. Daar moet hij drie zielsmissen laten lezen in drie verschillende kerken en hiervan bewijs meenemen. In de Sint-Pieter krijgt hij dat, en ook in de tweede kerk, maar de priesters van de derde kerk, Sint-Maria Maggiore, vinden het onnodig een brief voor hem op te stellen. Willem keert terug naar zijn geboortegrond en probeert het Hof van Holland er uit alle macht van te overtuigen dat hij toch werkelijk in alle drie de kerken is geweest. Het Hof besluit de pelgrim niet verder te vervolgen, maar niet dan nadat hij op zijn knieën gezworen heeft dat de missen in de kerk Sint-Maria Maggiore echt zijn gelezen.

Rome is veruit de meest populaire stad om gestrafte criminelen naartoe te sturen. De route is alom bekend, maar dat maakt de tocht er niet gemakkelijker op. Overal liggen struikrovers op de loer. De pelgrim moet de zware Alpen-hindernis nemen, en er is altijd wel ergens oorlog. Onderweg bieden de zogenoemde 'Elenden-herbergen' onderdak, maar de onheilspellende naam doet al het ergste vrezen. Een reis naar Rome of Santiago de Compostella duurt toch algauw twee jaar en een veilige terugkeer is allerminst gegarandeerd. Wel is de misdadiger bij terugkomst gezuiverd van zijn vergrijp en kan hij als vrij man terugkeren naar zijn geboortegrond
1)

Vogelvrij
Anders is dat voor de eeuwige balling. Die is vogelvrij. Dat houdt in dat hij zonder pardon geëxecuteerd mag worden als hij zou terugkeren, en bovendien dat alle verwanten van het slachtoffer hem straffeloos mogen doden. Hoewel de voorwaarden voor deze vorm van bloedwraak per rechtsgebied varieert, is de wraakneming in principe gerechtvaardigd. De balling moet daarom continu over zijn schouder kijken of een gerechtsdienaar of een wraaklustig familielid van het slachtoffer hem niet op de hielen zit. Goederen bezit hij niet meer, want een misdadiger die bij verstek veroordeeld is, verliest al zijn bezittingen. De landsheer confisqueert zijn eigendommen, hoewel het gebruikelijk is dat de familie een deel mag behouden.

De banneling op de vlucht haast zich zo snel mogelijk naar een vrijhaven. Dat kan een klooster, kerk of kerkhof zijn. Vooral het kerkhof fungeert nog weleens als asielcentrum voor misdadigers. Het moet er een levendig gebeuren zijn geweest, want er worden zelfs speciale 'ballingshuisjes' gebouwd om al die criminele daklozen wat bescherming te geven. Maar midden in de samenleving zijn de ballingen wel een uiterst makkelijke prooi voor de wet, dus trekken de meeste veroordeelden eenzaam of in groepen over het land.

Al zwervend en bedelend zetten ze hun bestaan voort, vaak in de meest ondoordringbare gebieden. Ze vormen een constante bedreiging voor plattelandsbewoners en reizigers. Het is daarom ook niet verwonderlijk dat de stedelijke besturen uitbreiding van het bangebied hard nodig vinden; nogal wat uitgezette moordenaars, verkrachters en rovers houden zich op aan de grenzen van een stedelijke vrijheid. Ze vallen reizigers lastig en organiseren zich in criminele bendes. Dat gebeurt bijvoorbeeld Johan van de Berge. Hij is altijd een eenvoudige schoenmaker geweest, maar nadat hij wegens meineed is verbannen, komt hij in aanraking met andere ballingen en gaat met hen op rooftocht. Hij wordt gepakt en tot de galg veroordeeld.

Vooral politieke bannelingen blijven een sluimerend gevaar voor de openbare orde. Zij positioneren zich in stadjes net buiten hun bangebied en wachtten het moment af dat de politieke situatie verandert. Omdat betrekkingen met dit soort bannelingen gevaarlijke gevolgen kunnen hebben, worden daar strenge straffen op gezet. Onderdak geven is uit den boze. Zelfs het trouwen met kinderen van ballingen kan in sommige gevallen een straf van tien jaar verbanning opleveren. Trouwen met een balling zelf wordt met twintig jaar verbanning gestraft.

Willem van Oranje.
Afb. boven: Het portret toont Willem I van Oranje (1533-1584) als 'vader des vaderlands'. Het portret weerspiegelt zijn nieuwe positie. Hij is afgebeeld als burger, niet als militair. De opstandelin-genleider is staatsman geworden. De Antwerpenaar Key was een van de belangrijkste portretschilders van zijn tijd. Hoogstwaarschijnlijk heeft Willem van Oranje voor Key geposeerd. Hij woonde in Antwerpen toen Key het portret schilderde. Bron: Rijksmuseum Amsterdam.

Uit Italië is bekend dat in het geval van een politieke verbanning niet alleen de veroordeelde het land moet verlaten, maar ook zijn naaste familieleden. Iedereen die mogelijkerwijs met de politieke balling zou kunnen sympathiseren wordt uit voorzorg weggestuurd. In de Nederlandse gebiedsdelen is zoiets erg ongebruikelijk. Een enkele keer worden verwanten van een geëxecuteerde moordenaar verbannen omdat zij hun financiële bijdrage aan de verzoening met de familie van het slachtoffer niet betalen, maar over het algemeen blijft het gezin berooid achter. De man des huizes is vertrokken en daarmee ook de bron van inkomsten. Contact met hem is streng verboden. Een aantal vrouwen uit Dordrecht die hun verbannen echtgenoten brieven schrijven, wordt 'verraesters' genoemd en veroordeeld.


De middeleeuwse samenleving probeert uit alle macht de kleine en vaak hechte gemeenschappen te beschermen tegen zware misdadigers. Hoe verder weg, hoe beter. Het resultaat is echter dat de samenleving onveiliger wordt. De kleine gemeenschappen werken hun rotte appels eruit, maar raken geïsoleerd door de grote gevaren die zich aan de grenzen van hun bangebied hebben verzameld. Verbanning is een verplaatsing van het probleem, geen oplossing
1).

 

Enkele vogelvrijverklaarden

De legendarische Engelse held Robin Hood is ooit vogelvrij verklaard. De eerste middeleeuwse ballades over Robin Hood geven

hier geen reden voor. In latere versies van de legende worden verschillende redenen gegeven. Hij zou vogelvrij verklaard zijn wegens schulden, omdat hij een boer tegen een sheriff verdedigd heeft of omdat zijn landgoederen onrechtmatig gestolen zijn door Jan zonder Land of een andere booswicht. Maarten Luther wordt in 1521 geëxcommuniceerd door de paus en in de ban gedaan door keizer Karel V van het Heilige Roomse Rijk. Hierdoor wordt hij vogelvrij verklaard; iedereen mag hem ongestraft doden. In 1580 wordt Willem van Oranje in de ban gedaan door koning Filips II van Spanje. Dit betekent dat Willem van Oranje vogelvrij verklaard wordt. Ieder heeft het recht om hem op staande voet te doden. Bovendien zal de moordenaar voor zijn daden beloond worden en zullen hem zijn daden vergeven zijn. De moordenaar van Willem van Oranje, Balthazar Gerards, zou in de adelstand worden verheven en absolutie krijgen van de paus. Hij wordt echter gevangengenomen en ter dood veroordeeld. Tegen Salman Rushdie wordt in 1989 een fatwa uitgesproken door de Iraanse ayatollah Khomeini waarbij Rushdie ter dood veroordeeld wordt. De Iraanse overheid biedt een beloning aan voor degene die Rushdie ter dood zou brengen. Hierbij wordt Rushdie dus feitelijk vogelvrij verklaard.

Meer informatie.....

Boeken
In 'Om die wrake wille.' Eigenrichting, veten en verzoening in laat-middeleeuws Holland en Zeeland (2004) van C.N.W.M. Glaudemans komt niet alleen het juridische, maar ook het sociale aspect van verbanning uitgebreid aan de orde. In Recht voor de Raad. Rechtspraak voor het Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland in het midden van de 15e eeuw (2001) van Marie-Charlotte Le Bailly wordt de rechtsgang in de 15e eeuw gedegen onder de loep genomen. Jan van Herwaarden heeft de verplichte bedevaarten onverzocht in Opgelegde bedevaarten. Een studie over de praktijk van opleggen van bedevaarten (met name in de stedelijke rechtspraak) in de Nederlanden gedurende de late middeleeuwen (ca. 1300-ca. 1550) (1978). D.A. Berents is expert op het gebied van strafbepalingen in de Middeleeuwen, en schrijft daarover onder andere Het werk van de vos. Samenleving en criminaliteit in de late Middeleeuwen (1985)
1).

Actueel
April 2006: Het besluit van het kabinet om het wetsvoorstel dat voorziet in het terugsturen van criminele Antilliaanse jongeren in te trekken, wordt gesteund door een Kamermeerderheid. Voormalig minister voor Integratie Rita Verdonk (VVD) wil een 'specifieke groep' Antillianen tussen de 16 en 24 jaar, die voor veel overlast zorgt, terug te sturen naar de Antillen en Aruba. Een dubbel negatief advies van de Raad van State brengt haar niet op andere gedachten.

 

Een vrouw verzet zich tegen de uitzetting.
Foto boven: Een Romano, een Roemeense zigeunerin verzet zich tegen de uitzetting. Volgens de Franse functionarissen verlaten de Roma allemaal op vrijwillige basis het land. De foto laat zien dat dit niet altijd het geval is. Bron: HLBE, 23 aug. 2010.

 

20 aug. 2010: Protest rond deportatie van zigeuners uit Frankrijk. Frankrijk is vandaag, ondanks internationaal protest, doorgegaan met het uitzetten van de Roma. Vanuit Parijs stijgt 'smorgens een chartervliegtuig op met ongeveer 130 passagiers aan boord, dat 'savonds landt in Roemenië.

 

Vrijwillig

De dag ervóór legt een groep van 93 Roma reeds dezelfde reis af. Het gaat om de grootste uitzetting die in Frankrijk plaatsvindt sinds president Nicolas Sarkozy oproept tot een harder optreden tegen Roma die illegaal in het land leven. De betrokken Roma verlaten volgens Franse functionarissen allemaal "op vrijwillige basis" het land. Voor hun vertrek krijgt elke volwassene 300 euro met een supplement van 100 euro voor elk kind. Frankrijk wil nu naar verluidt kijken hoe de gedeporteerden wettelijk verhinderd kunnen worden om terug te keren.

 

Kritiek

De Roemeense en Bulgaarse Roma zijn inwoners van de Europese Unie en daarom kunnen ze op elk moment naar Frankrijk terugkeren. Ze kunnen wel het land worden uitgezet als ze een strafbaar misdrijf plegen of indien ze als last beschouwd worden voor de samenleving. Het besluit van Frankrijk om illegale zigeunerkampen te ontmantelen en hen op grote schaal te verdrijven is bekritiseerd door mensenrechtenorganisaties, vakbonden en politici van de oppositie. Sommigen van hen nemen het woord racisme in de mond. De Franse regering verdedigt zich naar aanleiding van de buitenlandse kritiek op het immigratiebeleid en de uitzettingen. Volgens de Franse minister van immigratie, Eric Besson, heeft het land "geen lessen te leren" 2).

 

 

Bronnen:
1. Historisch Nieuwsblad. Veen Magazines. Annemarie Lavèn. 2007.
2. HLBE, maandag 23 aug. 2010.
3. T. Dean, Misdaad in de Middeleeuwen, Pearson Education, 2004, pagina 10.
4. Het Noorden in het midden. Opstellen over de geschiedenis van de Noord-Nederlandse gewesten in Middeleeuwen en Nieuwe Tijd. D.E.H. de Boer, R.I.A. Nip, R.W.M. van Schaik (red.). Van Gorcum Assen, 1998.

 

Deze pagina maakt onderdeel uit van www.nazatendevries.nl.

Aan bovenstaande tekst is de uiterste zorgvuldigheid besteed. Desondanks kunnen er best fouten

voorkomen. Constateer je fouten en/of heb je vragen, correcties, aanvullingen...

geef die dan even aan mij door via mijn E-mail adres.

 

 

 

Bewerking en verhaal: Harm Hillinga
Hoogeveen, 25 aug. 2010


Menu Artikelen. HomePage
Top