Doedo Boelens Tiddinga en Nn

 

Gezinsblad

Doedo Boelens Tiddinga [4850], zn. van Boelo Doedens Tiddinga [3875] en Nn Drost [4847], geb. circa 1440, ovl. (minstens 14 jaar oud) na 1454.
tr.
met NN Nn [4851].

 

 

 

Verhaal bij Doedo Boelens Tiddinga [4850].
Als eerste dragers van de naam Tiddinga worden genoemd Ebbo Tiddinga (1271-76) en Tyacko Tiddinga te Eexta. Hij komt daar voor als een van de hoofdelingen bij de grensscheiding van Reiderland en he Oldambt (1391-1420) (volgens Hommes). Doedo wordt vermeld in een akte van 20 mei 1454 en wordt genoemd als voogd over een broer van de vrouw van Hayo Huninga.
In het Oorkondenboek van Groningen en Drenthe komt op 1391 Tyacko Tyddinga in Eexta voor als een van de hoofdelingen bij de grensscheiding van Reiderland en Oldambt. Hij leeft nog in 1420.
Doedo wordt vermeld in een akte van 20 mei 1454 en wordt genoemd als voogd over een broer van de vrouw van Hayo Huninga (tevens NL.1963, kol. 83-116).

Ailko Houwerda op de "Holm" (Termunten) bezit reeds een "staandrecht", dat wil zeggen, dat alleen Houwerda over dit gebied recht kan spreken. Zijn gebied strekt zich uit over het Klei-Oldambt. Zijn collega in Zuidbroek, Gockinga, doet dit over het Wold-Oldambt. Al de Hoofdelingen die in het Wold- en Klei-Oldambt wonen zoals de Huninga's te Woldendorp en Oostwold en de Tiddinga's uit Beerta, hebbn niets meer te zeggen en zijn aan hen ondergeschikt. Ze vervallen weer in de 'gewone' boerenstand. Door deze ondergeschiktheid kunnen de Tiddinga's en ook de Huninga 's in de 17e eeuw alleen door hun vroegere belangrijke positie zich boven de anderen verheffen, waardoor zij Jonker genoemd worden.

Op 22 apr. 1503 wijst de kastelein te Winschoten vonnis in een geschil tussen Doedo Bols en Hayo Diutsens. Bij de behandeling in appel van deze zaak op 21 jan.1504 heet hij Dodo Tyddinghe tho Dalleweer (bij Termunten).

 

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

1.                   Ebbe Doedes Tiddinga Tho Dallingeweer [4126], geb. te Dallingeweer, gem. Termunten circa 14701, ovl. (hoogstens 24 jaar oud) voor 1494, tr. (resp. hoogstens 24 en hoogstens 45 jaar oud) voor 1494 Het huwelijk heeft in ieder geval plaats gevonden tussen 1493 en 1494. Ayolt huwt de enige erfdochter van Doedo Tiddinga. Ze overlijdt na een huwelijk van een half jaar in 1494. Dealliantie Huninga-Tiddinga wordt bevestigd door kwartieren van zijn kleinzoon en diens kinderen. Het huwelijk tussen Aylcko en Ebbe maakt een einde aan de vijandschap tussen de Huninga 's en de Tiddinga's. Van Rhemen vermeldt het huwelijk van Ebbe, "enige erfdochter" van Doedo Tiddinga in 1493/94 met Ailco Huninga. Door dit huwelijk komt - aldus een mededeling bij van Rhemen - een einde aan de strijd, destijds ontstaan over de momberschap door Doedo. In Ebbe Tiddinga ziet men, gezien het feit dat de Huninga 's behalve te Oostwold ook gegoed zijn geweest in de omgeving van Termunten, waartoe Dallingeweer behoort (elders wordt hier Woldendorp genoemd), een dochter van Doedo Boeles Tiddinga. Ze zal ca.1470 zijn geboren. Een van de achterkleinzoons Huninga draagt de voornaam Doedo, kerk.huw. in 1494 met Ayolt Eppens Huninga van Oostwold [4125], zn. van Eppo Hemmens Huninga van Oostwold [4127] en Fosceta Mensenborch [4128], geb. te Dallingeweer, gem. Termunten circa 1449, ovl. (ongeveer 45 jaar oud) in 1494. Uit dit huwelijk een zoon.
2.                   Doedo Luwerts [3879], geb. te Midwolda circa 14804, ovl. (ongeveer 92 jaar oud) te Midwolda in 15723, relatie met Haycka Bartels [3882], geb. circa 1480, ovl. (hoogstens 107 jaar oud) voor 4 mei 1587 (ma), (Haycka tr.(2) met Hndrick Lengers [4872].). Uit deze relatie 7 kinderen.

 

Verhaal bij Doedo Luwerts Tiddinga [3879].
In 1271/76 wordt Ebbo Tiddinga genoemd en in het Oorkondenboek van Groningen en Drenthe komt in 1391 Tyacko Tyddinga in Eexta voor als een van de hoofdelingen bij de grensscheiding van Reiderland en Oldambt. Hij leeft nog in 1420. In 1454 komt Dodo Tiddinga voor. Door de ondergeschiktheid van het Oldambt aan de stad Groningen is het hoofdelingenschap in het Oldambt verdwenen zodat de Tiddinga 's en ook de Huninga 's in de 17e eeuw alleen door hun vroegere belangrijke positie zich boven de anderen verhieven, waardoor zij jonker genoemd werden.
In of ca 1528 vordert de drost van het Oldambt 2 gld. breuke met geweld in van Doe Tyddinghe.
Veel van hun bezittingen zijn door herhaalde dijkdoorbraken verloren gegaan.


Protocol van Beerta
In het protocol van Beerta (Vee1 Beerta 13-9-1615) wordt vermeld dat Haeyke Luwerts, dochter van sal. Luwert en weduwe van Ocko Tammens, aan haar broer Doedo Tiddinga de door aanslibbing verkregen aanwas bij Midwolda overdraagt en noemt verder, dat er 2 broers van haar vader waren, die gestorven zijn en wier erfenis op alle toen levende broers vererfd was. Een ervan zal waarschijnlijk Menno zijn, die de Tiddingaheerd te Midwolda bezit, zoals uit het protocol van Eexta (Vbb1 10-9-1616) blijkt, waar 10 sept 1616 voor Sebastianus Harmanni pastor, Remmo Eltiens en Omcko Bouwens als kerkvoogden een verdeling gemaakt wordt van een tot dan onverdeel de boedel van hun vader door enerzijds Fenrich Eggerick Tiddinga en anderzijds Tammo Tiddinga, Hinrich Eltiens en Rinnolt Diurcken als voormonders over sal. Boelo Tiddinga nagelaten kinderen. (Bron: Menne GLAS - NGV-b bs). GAG -llIe* -fol.18 -Oldambster Warfsminuten 1563-1592- 5 februari 1570- [234].

De letterlijke tekst luidt als volgt: "Wij --- ut supra in der schelinge tusschen Menno, salige Luwerth Doedens soene, als rechtlick exhiberende ende overghevende seecker clage, daermit sijn voerschreven vader uuth cracht sijnner procuratie vanwegen Boel Sijnkens ende Aijsso Foppens arffgenamen ende Tijabbens Wabbens, eertijdts voer den erbaren borgermester Johan Wijfringk, onse amptman gewest der beijden Olden Ampten, ageert ende gesproecken up Gheerdt Visscher als gebruecker der landen van soeven veemdel oldtlandes gelegen in den heerdt daer Gheerdt Visscher doemaels up gewoent etcetera. Daerentegens Hero Iggens mit sijn broeders nagelaten kijnderen ende arffgenamen sijnen vorantwoerdinge up gedaen etcetera. Ende de emtfeste ende erbare borgermester Herman Clandt oeck unse amptman der beijden Olden Ampten gewest \ upten XXIXsten decembris anno 1569 / daer eenen doem van ghegeven, den Hero Iggens voergenoemd an ons beroepen. Hebben wij borgermesteren ende raedt upgemeldt na guedtlick verhoer beijder parten denselven voerschreven doem in den eersten artijckel den eedt belangende mitter beroepinge guedt ende angaende den volgenden artijckell quaeth gekant. Actum den viiftten dach februarij anno Xvc een ende tsoeventich. Dat oerkunde wij mit onsen upgedruckten signete."

Luwert woont te Midwolda. In 1566 komen aldaar als kerkvoogden voor Leuwaerdt Dodens en Eggo Phebens. Eerstgenoemde komt afwisselend voor als Luwert Doedens en Luwert Tiddinga; de identiteit staat vast: 27 juli 1565 Luert Doedens als één van de vier kerkvoogden, 25 mei 1566 evenzo; 24 nov. 1566 Luwert Tiddinga als één van de kerkvoogden, 23 jan. 1567 evenzo; 24 aug. 1570 doen zijn erfgenamen rekening van zijn administratie alszodanig vanaf nov. 1566.
In 1566 gebruikt Luwardt Tyddinga te Midwolda verschillende stukken bouw- en weiland, zowel binnen- en buitendijks.


3.                   Boelo Luwerts [3881], geb. te Beerta in 1485.
4.                   Menno [3871], geb. te Midwolda.

Verhaal bij Menno Tiddinga [3871].
Menno is bezitter van de Tiddingaheerd, volmacht van het Wold Oldambt en wordt genoemd in 11-6-1579, "ener der principalen commissarien in Oltampt, inclinierde wol na der Staten sidt.".

5.                   Luwert Doedens (Luwert Doedes), geb. circa 1460, relatie met NN Nn [4854]. Uit deze relatie 2 kinderen.

Verhaal bij Luwert Doedens Tiddinga
Bij mandaat van 30 juni 1488 wordt met anderen Lewert Tyddinge to Mydwol de door de magistraat van Groningen gemaand tot betaling van een "restant ". Zie verder ook bij zijn waarschijnlijke zoon Boelo.

xx
xx
xx

 


Gerelateerde artikelen: 01. Tyacko Tiddinga
  02. Boelo Doedens Tiddinga
  03. Doedo Boelens Tiddinga (dit artikel)
   
Bronnen: 1. DTB boek van Beerta
  2. Oorkondenboek van Groningen en Drenthe
  3. Protocollen van Beerta

Aan bovenstaande tekst is de uiterste zorgvuldigheid besteed. Desondanks kunnen er best fouten

voorkomen. Constateer je fouten en/of heb je vragen, correcties, aanvullingen...

geef die dan even aan mij door via mijn E-mail adres.

Hoogeveen, 2 okt.2009
Verhaal: © Harm Hillinga.

HomePage. Menu Artikelen. Menu Genealogie.