JOHAN UBBES
Jan Geerts
Jan Geerts, geb. te Uithuizermeeden [Gr], ovl. voor 1683.

kerk.huw. (Anje ongeveer 20 jaar oud) te Oosternieland [Gr] op donderdag 5 jul 1668
met

Anje Jans, geb. te Oosternieland [Gr] circa 1648, kerk.huw. (resp. ongeveer 35 en ongeveer 33 jaar oud) (2) te Uithuizermeeden [Gr] op woensdag 27 jan 1683 met Harm Melles, geb. te Uithuizermeeden [Gr] circa 1650. Uit dit huwelijk 4 zonen.


Bronnen:
1.Algemene bron (S12954), Type: Algemene bron,
2.Algemene bron (S12953), Type: Algemene bron,


Jan Geerts
Jan Geerts.

relatie
met

Jacobje Fransen.

Uit deze relatie 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Geert Jans     
Janneke Jans~1787 Middelstum [Gr] †1862 Stadskanaal gem. Wildervank 74


Jan Geerts
Jan Geerts, ged. te Opwierde [Gr], Landbouwer, ovl. te Opwierde [Gr] circa 1750.


Aantekeningen:
Jan Geerts.
Ledematenlijst Opwierde:.
[1694] den 10 Junii hebben wij wederom door des Heeren genade sijn heijlig en hoogw. Avondtmael gehouden en is des tijdts na voorgaende ondersoeck en belijdenisse des geloofs der Gemeijnte toe gedaen Jan Geerts.
1701 den 12 Junii wederom door des H. genade gehouden 't heijligh en hooghweerdigh Avontmael des H. sonder eenigh bijsonder voorval.als oock Peter Jans tot Eelwert, en Jans Harmens tot Opwijrda zijn tot ouderlingh en diaken bevestight den 5 Juni i n plaetse van Jacob Jans die verstorven was, en Jan Geerts, die't boek met desselfs penningen ter summa 215-4-0 an Sicco Clasen heeft overgelanght.
[1705] den 13 Sept. wederom na voorgaande visitatie door des H. bijsondere genade gehouden 't Hooghweerdigh en H. Avondtmaal des H. J. Christi, edogh hebben sich doe ter tijdt van des H. Tafel onthouden Jan Geerts en Willem Okkes met haar beijder hu ijsvrouwen, ter oorsake van oneenigheijt ontstaan uijt vooransittinge in de kerkebank, 't welke voor die tijdt niet konde bijgelegt worden, niet tegenstaande haar wierde voorgestelt de ware nedrigheijt, met welke een Christen moet bekleedt zijn, als ook dat in de kerke geen eerste of laaste angemerkt wierde, vermits de laaste dikwijls de eerste zijn in't Koninkrijke der hemelen, evenwel sij bleven bij haar vorige meeninge, welke was dat ieder 't meeste recht hadde tot de voorste sitplaatse.
1705 den 20 Decembris wederom door des Heeren bijsondere genade gehouden 't H. en Hooghweerdigh Avondtmaal des H. Jesu Christi, en zijn doe ter tijdt an de liefde maaltijdt weder verschenen Jan Geerts en Anje Joosten echtelieden tot Eelwert woonacht igh met betuijginge dat sij afgeleght hebbende alle haat en nijd voortaan in liefde souden trachten te leven met Willem Okkes en des selfs huijsvrouwe Sibrigh Jacobs, die sich uijt oorsake van voorgaande oneenigheijt niet wilden versoenen met haren naasten, niet tegenstaande Jan Geerts met sijn huijsvrouw rekkelijk waren, en alle middelen om malkander met liefde te omhelsen en vreedtsaam te zijn wierden angewent; latende alsoo de sonne over haren toon ondergaan.
1706 den 14 Martii wederom door Godts bijsondere genade gehouden 't Heijlich en Hooghweerdigh Avontmaal onses H. Jesu Christi, en zijn als doe weder deelachtigh geweest an de teekenen en zegelen der genade Willem Okkes met sijn huijsvrouwe Sibrich J acobs, nadat sij bijvorens met Jan Geerts en sijn huijsvrouwe over de voorste sittinge overeengekomen waren in voegen als volght, namelijk dat de mannen de eerstkomende voor de laast in kerke komende, de een voor den ander sullen moeten opschikken, edogh onder de vrouwen heeft Anje Joosten door't lot verworven, dat Sibrich Jacobs een ander plaatse in de kerke sal moeten opsoeken latende an Anje Joosten de geheele bank over, waarmede alsdan persoonen voorn. met malkanderen versoent in vriendtsc hap en liefde (als Christenen betaamt) belooft hebben te leven.
[1709] den 1 April is Jan Geerts te Eelwert woonachtigh tot de bedieninge der diakenschap van Opwijrde verkoren, en na gedane kondinge bevestight, in plaatse van Henrik Tholens .
Anno 1710 den 16 Martii is wederom door des Heeren bijsondere genade het Hoogweerdig en Heijlig Nagtmaal gehouden, zijnde voor tegenswoordig de E. Trijnje Jans huisvrouw van de E. Jan Geerts, na alvorens door Gerh. Alberthoma pastor in Appingadam in de gronden van de Christelijke godsdienst te zijn onderwesen, en voor den selve belijdenisse haares geloovs te hebben gedaan, tot de gemeinschap tot de Tafel des Heeren in dese gemeinte angenomen.
[1712] den 13 December is wederom gehouden door des Heeren genade en grote goedertierenheid het H. Avondmaal onses H.J.C. zijnde de E. Willem Ockes en sijn huis-vrouw Sibrigh Jacobs niet an de tafel des Heeren geweest, ter oorsake dat de E. Jan Geer ts haar plaatse hadd willen kopen.
1713, 9 Martius, zijn in de kercke volgens citatie voor de kercken-raad verschenen de E. Willen Ockes en sijn huisvrouw Sibrigh Jacobs en de E. Jan Gerts en sijn huijsvrouw Trijntje Jans, om waar het mogelijck het swevend geschil tuschen haar bijtel eggen, en het welcke dan oock naa veel kibbelens als moeijte vlijd en smekinge is geluckt, vergevende sij malkanderen alle ongelijcks, oock beloovde de E. Jan Geerts soo hem de plaatse van de E. Willem Ockes weder te koop moghte angeboden worden, hi j Jan Geerts Willem Ockes daar van kenisse alsdan soude geven. Maar (helaas) als men meijnde dat het vijer des onlust geheel was uitgeblust, soo is het des te heftiger uitgeborsten, ter oorsake Jan Geerts Willem Ockens liet dagen van wegens eenige h arde en smadelijcke woorden, rakende het overlijden van sijn vrouw zaliger, welcke Jan Geerts seijde dat Willem Ockes soude gesprooken in de kercke, niet tegenstaande Jan Geerts geseid wierde dat niemand van de kercken-raad deselve woorden gehoort h adde.
Den 12 Martius 1713 gehouden door des H. genade en grote goedertierenheid het H. en Hooghwightigh Avondmaal des Heeren J. Christi zijnde niet an de tafel des Heeren geweest de E. Jan Geerts en sijn huisvrouw Trijntie Jans ter oorsake van het bovenge melde verschil met Willem Ockes.
[1713] den 11 Junius 1713 is wederom door des Heeren goedertierenheid en genade gehouden het H. en Hoge Naghtmaal van onse Heere J.C. zijnde niet ter tafel des Heeren geweest de E. Willem Ockes en de E. Jan Geerts nevens hare huijs-vrouwen, ter oors ake van het boven-gemelde verschil.
[1713] den 7 September zijn voor het Consistorie geciteert door Meester Hindrick Tholens de E. Willem Ockens en de E. Jan Geerts nevens haar beijder huijsvrouwen van wegens het bovengemelde verschil, maar alleen verschenen de E. Jan Geerts en sijn h uijsvrouw Trijntje Jans, welcke dan oock, naa betuiginge voor God en de kercken-raad (zijnde nevens mij de E. Olger Peters en de e. Meijndert Jacobs ouderlingen en de E. Peter Peters als diaken, de boeckhouder Sicco Clasen was niet tegenwoordigh nie t tegenstaande het hem angeseid waar en hij mij geseid hadde te willen komen) dat sij volstreckt genegen waaren haar te verzoenen met de E. Willem Ockes en sijn huijsvrouw Sibrigh Jacobs, een voornemen hadden om alle haat en nijdt tegens deselve aft eleggen, in tegendeel in liefde en eenigheid met haar te leven; tot de Tafel des Heeren zijn toegelaten. Maar doordien de E. Willem Ockes en sijn huijsvrouw Sibrigh Jacobs niet zijn opgekomen, verklarende Sibrigh Jacobs ten mijnen huijse rond-uijt d ogh niet te willen verschijnen nevens haar man voor de kerckenraad, soo blijvt haar sake uitgestelt tot nader gelegentheid, als bij welke sij weer staan geciteert te worden volgens genomen resolutie van de kerckenraad.
[1713] den 10 September is door des Heeren goedheid gehouden het H. Naghtmaal o.a. Jan Geerts en sijn huijsvrouw Trijntje Jans. Willem Ockes zijnde van andere gedaghten geworden, is bij mij gekomen des Saterdachs voor het H. Naghtmaal, en versoght d at de sake soude soecken in te schickken, 't welck dan oock eijndelijck is geluckt, en zijn daarop Willem Ockkes en sijn huijsvrouw, naadat sij tegens mij betuight hadden en met hand en mond vrzegelt, van voortaan in vrede en eenigheid met Jan Geert s en sijn huijsvrouw Trijnje Jans te sullen leven, vergetende alles wat haar oock angedaan soude mogen zijn; dit koste niet geschieden voor de kerckenraad ten opsichte van de kortheid des tijds. Deselve is eghter voldaan geweest met ons doen in dese sake.
[1750] den 27 December is het Hoogwerdig en H. Avontmaal voor de eerste maal uitgedeelt van mij J.H. Bruchero hujus loci pastore zonder dat er iets merkeerdigs is voorgevallen maar alles in visitatie in goed ruste en orde bevonden, terwijl toen ter tijd Jan Geerts van Eelweer alleen ouderling was (zijnde de twede Jan Meinders een tijd lang bevorens overleden) en Willem Tjaarts, Scholte Sikkes diakenen waren.
O.A. Jan Geerts en Trijnje Jans zijn huisvrouw.

kerk.huw. (1) te Opwierde [Gr] op donderdag 22 okt 1693 1693 Aş den 22 obr hebbe ick alhier gecopuleert Jan Geerts en Grietien Jans beyde van Opwierda
met

Grietie Jans, geb. te Opwierde [Gr]2, ovl. te Eelwerd circa 16942.

kerk.huw. (2) te Opwierde [Gr] op donderdag 10 nov 1695 Echtelieden op Eelwerd
met

Anje Joesten, geb. te Tuikwerd, ovl. voor zondag 10 sep 1713 Trijnje Jans wordt hier "huijsvrouw" van Jan Geerts genoemd dus is Anje dan al overleden. Volgens het boerderijenboek Appingedam zijn Jan en Trijntje in ca. 1709 getrouwd4.


Aantekeningen:
Anje Joesten.
Ledematenlijst Opwierde:.
[1696] den 14 Junii hebben wij wederom door Godts genade sijn heijligh, en hooghweerdigh Avontmael gehouden,.en zijn des tijts na voorgegaene beproevinge en belijdenisse des geloofs tot Christi gemeijnte toegedaen Anje Joosten,.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Geert~1696 Opwierde [Gr]    
Bieuwe*1699 Opwierde [Gr]    
Trijntje*1700 Opwierde [Gr] †1772 Opwierde [Gr] 72
Margje*1703 Opwierde [Gr]    
Ebeltje*1707 Opwierde [Gr]    

kerk.huw. (3) in 1710
met

Trijnje Jans.


Aantekeningen:
Trijnje Jans.
Ledematenlijst Opwierde:.
Anno 1710 den 16 Martii is wederom door des Heeren bijsondere genade het Hoogweerdig en Heijlig Nagtmaal gehouden, zijnde voor tegenswoordig de E. Trijnje Jans huisvrouw van de E. Jan Geerts, na alvorens door Gerh. Alberthoma pastor in Appingadam in de gronden van de Christelijke godsdienst te zijn onderwesen, en voor den selve belijdenisse haares geloovs te hebben gedaan, tot de gemeinschap tot de Tafel des Heeren in dese gemeinte angenomen.


Bronnen:
1.Algemene bron (S21314), Type: Algemene bron,
2.Boerderijenboek Appingedam (S21310), Type: Algemene bron,
3.Algemene bron (S21313), Type: Algemene bron,
4.Ledematenlijst Opwierde (S21311), Type: Algemene bron,


Jan Geerts
Jan Geerts, ged. te Opwierde [Gr] op donderdag 10 jan 16691.

 • Vader:
  Geert Willems, Landbouwer, ovl. te Opwierde [Gr] in 1692, tr. (2) met Anje Peters. Uit dit huwelijk 4 zonen., kerk.huw. (1) te Opwierde [Gr] in 1668.Bronnen:
1.Kerkeboek 1639-1765 Kerkelijke gemeente - Opwierde Inventarisnummer 370 (S16877), Type: Algemene bron,
2.Algemene bron (S16876), Type: Algemene bron,
3.Algemene bron (S21346), Type: Algemene bron,


Jan Geerts
Jan Geerts, geb. te Marsum [Gr].

kerk.huw. (Grietje ongeveer 41 jaar oud) te Losdorp [Gr] op zondag 10 mei 1778 Huwelijkscontract 17-04-1778 Godlinze
met

Grietje Jans, dr. van Jan Tjaards en Hiltje Pieters, geb. te De Nes, ged. te Holwierde [Gr] op zondag 28 okt 17362, tr. (1) met Jan Alberts. Uit dit huwelijk 5 kinderen, tr. (3) met Bartelt Eltjes. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Geert Jans~1778 Losdorp [Gr]    Bronnen:
1.Trouwboek 1700-1809 Kerkelijke gemeente - Losdorp Inventarisnummer 1, folio 193 (S29582), Type: Algemene bron,
2.Algemene bron (S11827), Type: Algemene bron,
3.Algemene bron (S23403), Type: Algemene bron,
4.Trouwboek 1700-1809 Kerkelijke gemeente - Losdorp Inventarisnummer 1, folio 195 (S20731), Type: Algemene bron,


Jan Geerts
Jan Geerts, ged. te Westeremden [Gr] op zondag 14 dec 1727 ...beide ouders aan deze gemeente lidematen1.

 • Vader:
  Geert Hindriks, zn. van Hindrick Dercks en Dewerke Omges, kerk.huw. (Jenneke ongeveer 24 jaar oud) te Lellens [Gr] op zondag 20 nov 1712.Bronnen:
1.Algemene bron (S20896), Type: Algemene bron,
2.Algemene bron (S8485), Type: Algemene bron,


Jan Geerts
Jan Geerts.

relatie
met

Marieke Jans.

Uit deze relatie een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan Jans~1779 Groningen [Gr] †1855 Groningen [Gr] 75


Jan Geerts
Jan Geerts.

relatie
met

Regina Albers.

Uit deze relatie een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Swaentje~1743 Veendam [Gr]    


Jantien Alberts Geerts
Jantien Alberts Geerts, ged. te Holwierde [Gr] op zondag 19 okt 1777 Ze wordt Jantjen genoemd in het notitieboekje Holwierde 1775-18021, Dagloonster, Werkvrouw, ovl. (ongeveer 52 jaar oud) te Spijk op vrijdag 30 okt 18292.

 • Vader:
  Albert Geerts, zn. van Berent Peters en Geertje Alberts, ged. te Krewerd [Gr] op zondag 8 jun 1732 1732 5 junij 't Soontjen van Berent Peters en Gertje Alberts gedoopt en genaamt Abert Geerts. Abert is vrijwel zeker een verschrijving hij wordt later Albert genoemd. Hij is genoemd naar zijn grootvader van moeders zijde3, Boerenknecht, Koopman, Landbouwer, ovl. (ongeveer 63 jaar oud) te Appingedam [Gr] in jun 17964, kerk.huw. (ongeveer 34 jaar oud) te Holwierde [Gr] op zondag 23 nov 1766 Huwelijkscontract 07-11-1766 Holwierde en Marsum. Pieter Thomas en Aaltje Pieters worden stiefvader en stiefmoeder van Albert Geerts genoemd. In dit zelfde huwelijkscontract worden Anje en Talje Geerts genoemd als volle zusters van Albert Gee rts en Berend Claasen als echtgenoot van Anje Geerts.
 • Moeder:
  Elje Reints, dr. van Reint Pieters en Pieterke Claasen, ged. te Holwierde [Gr] Ze wordt Eelje genoemd, Dienstmeid, ovl. te Delfzijl [Gr] in aug 17894.

kerk.huw. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 39 jaar oud) in 1804
met

Olchert Jans Herder, zn. van Jan Freerks en Aaltje Olcherts, geb. te Spijk op zondag 1 apr 17647, Daglooner, ovl. (63 jaar oud) te Spijk op zondag 25 nov 18276.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Elje Olcherts*1805 Spijk †1829 Spijk 23
Jan Olcherts*1808 Spijk †1886 Spijk 77
Reind Olcherts*1811 Spijk    
Aaltje Olgerts*1815 Spijk    
Klaas Olcherts*1818 Spijk †1868 Groningen [Gr] 50Bronnen:
1.Algemene bron (S841), Type: Algemene bron,
2.Overlijdensregister Bierum 1829 Aktenummer 51 (S16879), Type: Algemene bron,
3.Algemene bron (S4030), Type: Algemene bron,
4.Huwelijksregister Kantens 1813 Aktenummer 13 (S840), Type: Algemene bron,
5.Algemene bron (S6342), Type: Algemene bron,
6.Overlijdensregister Bierum 1827 Aktenummer 101 (S6347), Type: Algemene bron,
7.Doopboek Spijk 1735-1804 Collectie DTB (Toegang 124) Inventarisnummer 426 (S193), Type: Algemene bron,


Knelske Geerts
Knelske Geerts, ged. te Usquert [Gr] op donderdag 6 jul 17751.

 • Vader:
  Geert Derks, geb. te 't Zandt [Gr], kerk.huw. (Anna ongeveer 24 jaar oud) te Usquert [Gr] op zondag 15 okt 1769 Huwelijkscontract 11-11-1769 Uithuizen.
 • Moeder:
  Anna Cornelis, dr. van Cornelis Mendels en Sibrech Claassen, ged. te Usquert [Gr] op zondag 10 okt 17453.Bronnen:
1.Doopboek 1751-1811 Kerkelijke gemeente - Usquert Inventarisnummer 471 (S8383), Type: Algemene bron,
2.Algemene bron (S34244), Type: Algemene bron,
3.Doop- en trouwboek 1699-1751 Kerkelijke gemeente - Usquert Inventarisnummer 470 (S8762), Type: Algemene bron,


Kornelis Geerts
Kornelis Geerts, geb. te Oosternieland [Gr] op vrijdag 22 jan 18191, ovl. (51 jaar oud) te Warffum [Gr] op woensdag 30 mrt 18702.

tr. (resp. 24 en 21 jaar oud) te Warffum [Gr] op donderdag 23 nov 1843
met

Albertje Jans de Graaf, geb. te Warffum [Gr] op vrijdag 22 feb 18224, Dagloonster, ovl. (78 jaar oud) te Warffum [Gr] op donderdag 18 okt 19005, tr. (resp. 51 en 50 jaar oud) (2) te Warffum [Gr] op woensdag 26 nov 1873 met Egbert Jans Zaagman, zn. van Jan Jacobs Zaagman en Grietje Jans Huizinga, geb. te Warffum [Gr] op zondag 19 okt 18237, Boerenknecht, Daglooner, ovl. (76 jaar oud) te Warffum [Gr] op donderdag 18 okt 19005. Uit dit huwelijk geen kinderen.


Bronnen:
1.Gemeente: Uithuizermeeden, Geboorteregister 1819, aktenummer 8 (S57735), Type: Algemene bron,
2.Gemeente: Warffum, Overlijdensregister 1870, aktenummer 16 (S57736), Type: Algemene bron,
3.Gemeente: Warffum, Huwelijksregister 1843, aktenummer 19 (S57734), Type: Algemene bron,
4.Gemeente: Warffum, Geboorteregister 1822, aktenummer 10 (S57733), Type: Algemene bron,
5.Gemeente: Warffum, Overlijdensregister 1900, aktenummer 24 (S56594), Type: Algemene bron,
6.Gemeente: Warffum, Huwelijksregister 1873, aktenummer 16 (S56591), Type: Algemene bron,
7.Gemeente: Warffum, Geboorteregister 1823, aktenummer 53 (S56589), Type: Algemene bron,


Martie Geerts
Martie Geerts, ged. te Westeremden [Gr] op vrijdag 7 sep 17251.

 • Vader:
  Geert Hindriks, zn. van Hindrick Dercks en Dewerke Omges, kerk.huw. (Jenneke ongeveer 24 jaar oud) te Lellens [Gr] op zondag 20 nov 1712.Bronnen:
1.Algemene bron (S20896), Type: Algemene bron,
2.Algemene bron (S8485), Type: Algemene bron,


Meerten Geerts
Meerten Geerts.

kerk.huw. (Nanje ongeveer 18 jaar oud) in 1781 Huwelijkscontract 08-03-1781 Usquert
met

Nanje Tonnis, dr. van Tonnijs Rickerts en Lamge Cornelis, ged. te Uithuizermeeden [Gr] op zondag 6 jun 17621.


Bronnen:
1.Algemene bron (S8742), Type: Algemene bron,


Meiske Geerts
Meiske Geerts, geb. te Uithuizermeeden [Gr], begr. te Uithuizermeeden [Gr] op vrijdag 15 aug 17601.

kerk.huw. (Rickert ongeveer 31 jaar oud) te Uithuizermeeden [Gr] op zondag 18 jun 1713
met

Rickert Wijbrands, zn. van Wijbrand Jans en Jantje Peters, geb. te Uithuizermeeden [Gr] Wonende Buitendijks bij de Hooilandseweg3, ged. te Oosternieland [Gr] op donderdag 13 nov 16813.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jantjen~1714 Uithuizermeeden [Gr] †1715  1
Jantje~1715 Uithuizermeeden [Gr] †1721  6
Wijbrant~1716 Uithuizermeeden [Gr] †1719  2
Wijbrant~1719 Uithuizermeeden [Gr]    
Jantje~1721 Uithuizermeeden [Gr]    
Tonnijs~1727 Uithuizermeeden [Gr] 1764 Uithuizermeeden [Gr] 36Bronnen:
1.Algemene bron (S14241), Type: Algemene bron,
2.Algemene bron (S24838), Type: Algemene bron,
3.Algemene bron (S8975), Type: Algemene bron,


Nanne Geerts
Nanne Geerts, geb. te 't Zandt [Gr] circa 1761, ovl. (ongeveer 23 jaar oud) te Zandeweer [Gr] in 1784.

 • Vader:
  Geert Jans, zn. van Jan NN, geb. te Stitswerd [Gr], relatie (1) met NN. Uit deze relatie geen kinderen, kerk.huw. (Anje ongeveer 29 jaar oud) (2) te Westerwijtwerd [Gr] op zondag 8 mei 1757 Huwelijkscontract d.d. 15-04-1757 te Kantens.
 • Moeder:
  Anje Harms, dr. van Harm Tjasses en Lijsabet Jans, ged. te Middelstum [Gr] op zondag 22 feb 17282.

kerk.huw. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 37 jaar oud) te Zandeweer [Gr] op zondag 13 apr 1783 Huwelijkscontract 25-03-1783 Zandeweer
met

Rienewe Harms, geb. circa 1746, tr. (1) met Harm Geerts. Uit dit huwelijk geen kinderen.


Aantekeningen:
Rienewe Harms.
Ze wordt ook Reinewe, Reinwe, Rejnou en Rejnouw genoemd.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aaltje Nannes~1784 Zandeweer [Gr] †1842 Uithuizermeeden [Gr] 57Bronnen:
1.Algemene bron (S34276), Type: Algemene bron,
2.Algemene bron (S55241), Type: Algemene bron,
3.Algemene bron (S24521), Type: Algemene bron,


Onno Geerts
Onno Geerts, ged. te Opwierde [Gr] op donderdag 13 jul 16901.

 • Vader:
  Geert Willems, Landbouwer, ovl. te Opwierde [Gr] in 1692, tr. (1) met Trijntje Jans. Uit dit huwelijk 4 kinderen., kerk.huw. (Anje ongeveer 26 jaar oud) (2) te Opwierde [Gr] op donderdag 11 mrt 1683.
 • Moeder:
  Anje Peters, dr. van Peter Peters en Lijsebets Haijkens, geb. te Eelwerd, ged. te Opwierde [Gr] op donderdag 17 aug 16561, Landbouwersche, tr. (2) met Albert Geerts, zn. van Geert en NN. Uit dit huwelijk 6 kinderen.Bronnen:
1.Kerkeboek 1639-1765 Kerkelijke gemeente - Opwierde Inventarisnummer 370 (S16877), Type: Algemene bron,
2.Algemene bron (S21346), Type: Algemene bron,
3.Algemene bron (S16876), Type: Algemene bron,
4.Algemene bron (S16875), Type: Algemene bron,


Pieter Geerts
Pieter Geerts, geb. te Opwierde [Gr] circa 1686, Landbouwer, ovl. (minstens 64 jaar oud) na 1750.

 • Vader:
  Geert Willems, Landbouwer, ovl. te Opwierde [Gr] in 1692, tr. (1) met Trijntje Jans. Uit dit huwelijk 4 kinderen, kerk.huw. (Anje ongeveer 26 jaar oud) (2) te Opwierde [Gr] op donderdag 11 mrt 1683.
 • Moeder:
  Anje Peters, dr. van Peter Peters en Lijsebets Haijkens, geb. te Eelwerd, ged. te Opwierde [Gr] op donderdag 17 aug 16563, Landbouwersche, tr. (2) met Albert Geerts. Uit dit huwelijk 6 kinderen.

kerk.huw. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 37 jaar oud) te Krewerd [Gr] op zondag 27 aug 1713 Pieter Geers van Opwijrde en Syberig Berens van Crewert
met

Sijbrick Berents, dr. van Berent Jansen en Geertien Peters, ged. te Krewerd [Gr] op donderdag 29 aug 16756, tr. (1) met Peter Harrems. Uit dit huwelijk 4 kinderen.


Aantekeningen:
Sijbrick Berents.
Sijbick, Sibrich, Sybricht woonde met haar ouder op de boerderij Het Noorden aan de Feldwerderweg 3 onder Holwierde. Ze trouwde in 1696 met Peter Harrems ging op Arwerd wonen, tegenwoordig Kloosterweg 4.
Ledematenlijst Krewerd: 1694 In Martij is na gehoudene consistorie proefpredige en visitatie des Heeren H. Avontmael in vrede gecelebreert ende Ciberich Berents van mij tot het H. avontmael na gedane geloofsbelijdenisse angenomen.
Op den 25 Decemb. hebbe ik H. Busch des Heren H. Avondmaal alhier te Kreuwert na gedane visitatie en proefpredikatie in ene uijterlijke vrede gehouden en hebbe deze navolgende ledematen gevonden. O.a. Sijbrigh Berens.

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Lisebet~1715 Krewerd [Gr]    
Anje~1716 Krewerd [Gr]    Bronnen:
1.Algemene bron (S21346), Type: Algemene bron,
2.Algemene bron (S16876), Type: Algemene bron,
3.Kerkeboek 1639-1765 Kerkelijke gemeente - Opwierde Inventarisnummer 370 (S16877), Type: Algemene bron,
4.Algemene bron (S16875), Type: Algemene bron,
5.Algemene bron (S5837), Type: Algemene bron,
6.Kerkeboek Krewerd 1626-1811 Collectie DTB (Toegang 124) Inventarisnummer 242 (S4028), Type: Algemene bron,
7.Algemene bron (S4027), Type: Algemene bron,


Pieter Geerts
Pieter Geerts.

relatie
met

Trijntje Lucas.

Uit deze relatie een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Geert Pieters~1777 Kantens [Gr] †1827 Huizinge [Gr] 49


Pieter Geerts
Pieter Geerts, geb. te Middelstum [Gr], ovl. te Stitswerd [Gr] op woensdag 14 feb 17481.

kerk.huw. (Idja ongeveer 25 jaar oud) te Middelstum [Gr] op zondag 5 jun 1740
met

Idja Eises, geb. te Middelstum [Gr] circa 1715, ovl. (ongeveer 40 jaar oud) te Stitswerd [Gr] op maandag 5 mei 17553, tr. (2) met Tjasse Harms. Uit dit huwelijk 2 zonen.


Bronnen:
1.Algemene bron (S58959), Type: Algemene bron,
2.Algemene bron (S58958), Type: Algemene bron,
3.Algemene bron (S58956), Type: Algemene bron,
4.Algemene bron (S58955), Type: Algemene bron,
5.Algemene bron (S55241), Type: Algemene bron,


Reiner Geerts
Reiner Geerts.

relatie
met

Trijnie Everts.

Uit deze relatie een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Evert~1690 Zandeweer [Gr] †1751  60