JOHAN UBBES
Roelf Griede
Roelf Griede, geb. te Uithuizermeeden [Gr] op dinsdag 6 mrt 18491, ovl. (26 jaar oud) te Oosternieland [Gr] op dinsdag 1 feb 1876 Ongehuwd2.Bronnen:
1.Geboorteregister Uithuizermeeden 1849 Aktenummer 33 (S418), Type: Algemene bron,
2.Overlijdensregister Uithuizermeeden 1876 Aktenummer 8 (S415), Type: Algemene bron,
3.Geboorteregister Uithuizermeeden 1811 Aktenummer 17 (S379), Type: Algemene bron,
4.Overlijdensregister Uithuizermeeden 1858 Aktenummer 96 (S414), Type: Algemene bron,
5.Grafzerk (S9826), Type: Algemene bron,
6.Huwelijksregister Uithuizermeeden 1837 Aktenummer 8 (S412), Type: Algemene bron,
7.Overlijdensregister Uithuizermeeden 1873 Aktenummer 54 (S5675), Type: Algemene bron,


Roelf Jans Griede
Roelf Jans Griede, ged. te Uithuizermeeden [Gr] op zondag 15 apr 17811, Landbouwer, ovl. (ongeveer 48 jaar oud) te Uithuizermeeden [Gr] op zondag 25 okt 18292.

kerk.huw. (resp. ongeveer 25 en 26 jaar oud) te Uithuizermeeden [Gr] op zondag 2 nov 1806
met

Harmke Hindriks Bruining, dr. van Hendrik Claassen en Sibrich Lammerts, geb. te Uithuizermeeden [Gr] op zondag 14 mei 1780, Landbouwster, ovl. (73 jaar oud) te Uithuizermeeden [Gr] op donderdag 10 nov 1853 Ze wordt in de overlijdenakte Harmke Bruils genoemd9.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan*1809 Uithuizermeeden [Gr] †1809 Uithuizermeeden [Gr] 0
Jan Roelfs*1811 Uithuizermeeden [Gr] †1858 Uithuizermeeden [Gr] 46Bronnen:
1.Algemene bron (S59), Type: Algemene bron,
2.Overlijdensregister Uithuizermeeden 1829 Aktenummer 53 (S173), Type: Algemene bron,
3.Algemene bron (S8975), Type: Algemene bron,
4.Overlijdensregister Uithuizermeeden 1820 Aktenummer 13 (S172), Type: Algemene bron,
5.Algemene bron (S12708), Type: Algemene bron,
6.Algemene bron (S14243), Type: Algemene bron,
7.Overlijdensregister Uithuizermeeden 1818 Aktenummer 31 (S171), Type: Algemene bron,
8.Algemene bron (S62), Type: Algemene bron,
9.Overlijdensregister Uithuizermeeden 1853 Aktenummer 63 (S2900), Type: Algemene bron,


Roelf Jans Griede
Roelf Jans Griede, geb. te Uithuizermeeden [Gr] op maandag 18 mei 18401, ovl. (2 dagen oud) te Uithuizermeeden [Gr] op woensdag 20 mei 18402.Bronnen:
1.Geboorteregister Uithuizermeeden 1840 Aktenummer 37 (S416), Type: Algemene bron,
2.Overlijdensregister Uithuizermeeden 1840 Aktenummer 21 (S413), Type: Algemene bron,
3.Geboorteregister Uithuizermeeden 1811 Aktenummer 17 (S379), Type: Algemene bron,
4.Overlijdensregister Uithuizermeeden 1858 Aktenummer 96 (S414), Type: Algemene bron,
5.Grafzerk (S9826), Type: Algemene bron,
6.Huwelijksregister Uithuizermeeden 1837 Aktenummer 8 (S412), Type: Algemene bron,
7.Overlijdensregister Uithuizermeeden 1873 Aktenummer 54 (S5675), Type: Algemene bron,


Roelf Jans Griede
Roelf Jans Griede, geb. te Uithuizermeeden [Gr] op vrijdag 7 jan 18481, ovl. (2 dagen oud) te Uithuizermeeden [Gr] op zondag 9 jan 18482.Bronnen:
1.Geboorteregister Uithuizermeeden 1848 Aktenummer 3 (S417), Type: Algemene bron,
2.Overlijdensregister Uithuizermeeden 1848 Aktenummer 1 (S2901), Type: Algemene bron,
3.Geboorteregister Uithuizermeeden 1811 Aktenummer 17 (S379), Type: Algemene bron,
4.Overlijdensregister Uithuizermeeden 1858 Aktenummer 96 (S414), Type: Algemene bron,
5.Grafzerk (S9826), Type: Algemene bron,
6.Huwelijksregister Uithuizermeeden 1837 Aktenummer 8 (S412), Type: Algemene bron,
7.Overlijdensregister Uithuizermeeden 1873 Aktenummer 54 (S5675), Type: Algemene bron,


Siemen Griede
Siemen Griede, geb. te Spijk op dinsdag 1 feb 18811, Hoofd eener school, ovl. (51 jaar oud) te Arnhem [Ge] op vrijdag 27 mei 19322, begr. te Arnhem Begraafplaats Moscowa 2.


Aantekeningen:
Siemen Griede.
Herinneringen van Siemen Griede.
We gaan nu naar de groene Laan, in het dialect van de streek Greune Loan genoemd. De Greune Loan is een weg van een meter of tien breed en is helemaal met gras begroeid. Aan weerskanten van den weg lopen sloten, die de er langs gelegen landerijen er van scheiden. Een verkeersweg in den gewonen zin van het woord is de Greune Loan niet. Toch is het wel een publieke weg, want ieder mag er gebruik van maken om er langs te lopen of te rijden, wat echter niet veel gedaan wordt. ln hoofdzaak wordt hij gebruikt door de mensen, die eraan wonen, en door boeren, wier landerijen er langs liggen.
Aan dezen zelfden weg nu staat het huisje,waar ik geboren en groot geworden ben. ln welk huis Vader en Moeder na hun trouwen eerst gewoond hebben, weet ik niet precies. Wel weet ik, dat het in het dorp stond dat hun eerste kind, Jan, er geboren is. Maar Vader heeft blijkbaar gauw naar iets anders omgezien en het gelukte hem, met nog iemand samen een lap grond van een boer te kopen. Deze lap grond, gelegen aan de Greune Loan, had en heeft nog den vorm van een rechthoekigen driehoek, waarvan de langste rechthoekszijde langs den weg ligt, de basis aandennoordkant, terwijl de punt naar het Zuiden wijst. Vader kreeg het noordelijkste deel, naar mijn mening verreweg het mooist en voordeligst, de andere man het zuidelijkste. De lap van Vader wa s ruim vijftien are groot. Langs de basis lag een laantje van een goeie vier meter breed, dat wel Vaders eigendom was geworden, maar hij moest toelaten, dat de boeren, die daar land hadden liggen, over dat laantje reden om hun land te bereiken. Dat mocht Vader nooit op enigerlei wijze ook maar in het minst belemmeren. Dat was dus een recht van den boer, dat op dat laantje bleef rusten. ln de koopacte was het ook aldus beschreven.
In den noordwesthoek, enige meters van het laantje af en ook van de Greune Loan, liet Vader het huis bouwen, opdat de tuin steeds zoveel mogelijk van de zon zou kunnen profiteren. Zodra het huis klaar was, werd het door het jonge gezin betrokken, da t toen uit drie personen bestond, nl.den man,Berend Griede, de vrouw Aafke Dijkstra en hun eerstgeboren zoon Jan. Hun werden daarna in dat huis aan de Greune Loan nog zeven kinderen geboren. De eerste was ikzelf, Siemen, daarna in volgorde Bouke, Ja ns, Bouke, Lubbertus, Grietje en Jantje. Het gezin zou dus ten slotte uit tien personen hebben bestaan, als allen waren blijven leven. Maar helaas, mijn zusje Bouke, die in leeftijd op mij volgde, stierf, toen ze 2 jaar oud was, aan een keelziekte. lk was toen vier jaar. Toch herinner ik me de droeve gebeurtenis nog heel goed. Van het meisje zelf heb ik geen voorstelling meer, maar wat ik ben blijven zien is het beeld van twee vrouwen aan het ziekbed op den dag van het sterven. Die vrouwen wa ren mijn moeder en tante Griet, haar oudste zuster. Vader was niet thuis, hij werkte op het land. Meer herinner ik me van het sterfgeval niet. Wel herinner ik me, dat Moeder er later nog vaak over gepraat heeft. Ook heeft ze meer dan eens een haarlo kje laten zien, dat ze het betreurde kind afgeknipt en als een dierbare gedachtenis bewaard had. Het is te begrijpen, waarom aan het volgende meisje, dat geboren werd, weer de naam Bouke gegeven werd.
De zeven genoemde kinderen van Vader en Moeder, buiten de zo jong overleden Bouke, zijn allen groot geworden. Op het ogenblik, dat ik dit zit te typen, zijn er maar vier meer van over. Broer Jan overleed op 30 juni 1940 op 61-jarigen leeftijd, broer Jans op 5 augustus 1957, 72 jaar oud en zuster Jantje op 16 juli, I959. Zij bereikte den ouderdom van 62 jaar.
Laat ik nu beginnen met een en ander uit het gezin van Vader en Moeder te vertellen. Zij behoorden in mijn prille jeugd tot de Nederlands Hervormde Kerk. Het waren trouwe kerkgangers. Zonder geldige reden werd geen dienst verzuimd. Ook de kinderen w erden al op jeugdigen leeftijd meegenomen. Hoe oud ik was, toen ik voor het eerst in de kerk kwam, weet ik niet, doch toen Vader en Moeder mij oud genoeg vonden, moest ik mee. En met de andere kinderen na mij is het evenzo gegaan. Of we wel eens nie t liever thuisgebleven waren? Och waarschijnlijk wel. Zo zijn kinderen immers. Maar daar werd nooit over gepraat. Het was zondag, dus ging men naar de kerk, zin of geen zin. Het was een vanzelsheid, het hoorde zo. Ik geloof ook niet, dat ooit een va n de kinderen het gewaagd heeft er tegen te mopperen.
Ik herinner me nog goed, dat ik als klein manneke met Vader meeging naar de Hervormde Kerk. Het toenmalige hoofd der openbare school was een zekere meester Kremer, een vrij grote donkerharige man. Deze was toen tevens voorlezer in de Hervormde Kerk. Nog hoor ik zijn zware, indrukwekkende basstem door de kerk dreunen.Het imponeerde mij ontzaglijk en vervulde me met diep ontzag voor den geweldigen man. Want dat was hij voor mijn kinderlijk besef.
Dan was er nog iets, dat heel veel indruk op me maakte. Dat was het orgel. Wat een geluid! Zoiets kende ik niet, zo’n geluid niet, en het instrument niet, dat in staat was zulk een geluid voort te brengen. Bijna nog groter werd mijn verbazing, toen ik den voorkant van de orgelgalerij op een keer eens te zien kreeg met al de blinkende orgelpijpen. Welk een schittering! Majestueus voor mijn verwonderde ogen. Maar het voorrecht van dat gezicht viel me helaas slechts zelden ten deel. Want je kreeg het front van de galerij alleen maar te zien,a ls je dieper de kerk inging en dat deed Vader niet dan wanneer hij dicht bij de kerkdeur onder galerij beslist geen plaats meer vinden kon. Dan was er alleen maar meer het voor mij machtige basgeluid v an den voorlezer en ja, dat betekende wel heel wat, maar mijn ogen hadden toch veel gemist. En zo had ik dan de meeste keren het gevoel, dat ik tekortgekomen was, niet het volle pond had gekregen.
Van den Dominee herinner ik me nog vrij precies zijn uiterlijk en den klank van zijn stem, die veel minder indrukwekkend was dan die van den We gaan nu naar de groene Laan, in het dialect van de streek Greune Loan genoemd. De Greune Loan is een weg van een meter of tien breed en is helemaal met gras begroeid. Aan weerskanten van den weg lopen sloten, die de er langs gelegen landerijen ervan scheiden. Een verkeersweg in den gewonen zin van het woord is de Greune Loan niet. Toch is het wel een p ublieke weg, want ieder mag er gebruik van maken om er langs te lopen of te rijden, wat echter niet veel gedaan wordt. ln hoofdzaak wordt hij gebruikt door de mensen, die eraan wonen, en door boeren, wier landerijen er langs liggen.
Aan dezen zelfden weg nu staat het huisje,waar ik geboren en groot geworden ben. ln welk huis Vader en Moeder na hun trouwen eerst gewoond hebben, weet ik niet precies. Wel weet ik, dat het in het dorp stond dat hun eerste kind, Jan, er geboren is. Maar Vader heeft blijkbaar gauw naar iets anders omgezien en het gelukte hem, met nog iemand samen een lap grond van een boer te kopen. Deze lap grond, gelegen aan de Greune Loan, had en heeft nog den vorm van een rechthoekigen driehoek, waarvan de langste rechthoekszijde langs den weg ligt, de basis aandennoordkant, terwijl de punt naar het Zuiden wijst. Vader kreeg het noordelijkste deel, naar mijn mening verreweg het mooist en voordeligst, de andere man het zuidelijkste. De lap van Vader wa s ruim vijftien are groot. Langs de basis lag een laantje van een goeie vier meter breed, dat wel Vaders eigendom was geworden, maar hij moest toelaten, dat de boeren, die daar land hadden liggen, over dat laantje reden om hun land te bereiken. Dat mocht Vader nooit op enigerlei wijze ook maar in het minst belemmeren. Dat was dus een recht van den boer, dat op dat laantje bleef rusten. ln de koopacte was het ook aldus beschreven.
In den noordwesthoek, enige meters van het laantje af en ook van de Greune Loan, liet Vader het huis bouwen, opdat de tuin steeds zoveel mogelijk van de zon zou kunnen profiteren. Zodra het huis klaar was, werd het door het jonge gezin betrokken, da t toen uit drie personen bestond, nl.den man,Berend Griede, de vrouw Aafke Dijkstra en hun eerstgeboren zoon Jan. Hun werden daarna in dat huis aan de Greune Loan nog zeven kinderen geboren. De eerste was ikzelf, Siemen, daarna in volgorde Bouke, Ja ns, Bouke, Lubbertus, Grietje en Jantje. Het gezin zou dus ten slotte uit tien personen hebben bestaan, als allen waren blijven leven. Maar helaas, mijn zusje Bouke, die in leeftijd op mij volgde, stierf, toen ze 2 jaar oud was, aan een keelziekte. lk was toen vier jaar. Toch herinner ik me de droeve gebeurtenis nog heel goed. Van het meisje zelf heb ik geen voorstelling meer, maar wat ik ben blijven zien is het beeld van twee vrouwen aan het ziekbed op den dag van het sterven. Die vrouwen wa ren mijn moeder en tante Griet, haar oudste zuster. Vader was niet thuis, hij werkte op het land. Meer herinner ik me van het sterfgeval niet. Wel herinner ik me, dat Moeder er later nog vaak over gepraat heeft. Ook heeft ze meer dan eens een haarlo kje laten zien, dat ze het betreurde kind afgeknipt en als een dierbare gedachtenis bewaard had. Het is te begrijpen, waarom aan het volgende meisje, dat geboren werd, weer de naam Bouke gegeven werd.
De zeven genoemde kinderen van Vader en Moeder, buiten de zo jong overleden Bouke, zijn allen groot geworden. Op het ogenblik, dat ik dit zit te typen, zijn er maar vier meer van over. Broer Jan overleed op 30 juni 1940 op 61-jarigen leeftijd, broer Jans op 5 augustus 1957, 72 jaar oud en zuster Jantje op 16 juli, I959. Zij bereikte den ouderdom van 62 jaar.
Laat ik nu beginnen met een en ander uit het gezin van Vader en Moeder te vertellen. Zij behoorden in mijn prille jeugd tot de Nederlands Hervormde Kerk. Het waren trouwe kerkgangers. Zonder geldige reden werd geen dienst verzuimd. Ook de kinderen w erden al op jeugdigen leeftijd meegenomen. Hoe oud ik was, toen ik voor het eerst in de kerk kwam, weet ik niet, doch toen Vader en Moeder mij oud genoeg vonden, moest ik mee. En met de andere kinderen na mij is het evenzo gegaan. Of we wel eens nie t liever thuisgebleven waren? Och waarschijnlijk wel. Zo zijn kinderen immers. Maar daar werd nooit over gepraat. Het was zondag, dus ging men naar de kerk, zin of geen zin. Het was een vanzelsheid, het hoorde zo. Ik geloof ook niet, dat ooit een va n de kinderen het gewaagd heeft er tegen te mopperen.
Ik herinner me nog goed, dat ik als klein manneke met Vader meeging naar de Hervormde Kerk. Het toenmalige hoofd der openbare school was een zekere meester Kremer, een vrij grote donkerharige man. Deze was toen tevens voorlezer in de Hervormde Kerk. Nog hoor ik zijn zware, indrukwekkende basstem door de kerk dreunen.Het imponeerde mij ontzaglijk en vervulde me met diep ontzag voor den geweldigen man. Want dat was hij voor mijn kinderlijk besef.
Dan was er nog iets, dat heel veel indruk op me maakte. Dat was het orgel. Wat een geluid! Zoiets kende ik niet, zo’n geluid niet, en het instrument niet, dat in staat was zulk een geluid voort te brengen. Bijna nog groter werd mijn verbazing, toen ik den voorkant van de orgelgalerij op een keer eens te zien kreeg met al de blinkende orgelpijpen. Welk een schittering! Majestueus voor mijn verwonderde ogen. Maar het voorrecht van dat gezicht viel me helaas slechts zelden ten deel. Want je kreeg het front van de galerij alleen maar te zien,a ls je dieper de kerk inging en dat deed Vader niet dan wanneer hij dicht bij de kerkdeur onder galerij beslist geen plaats meer vinden kon. Dan was er alleen maar meer het voor mij machtige basgeluid v an den voorlezer en ja, dat betekende wel heel wat, maar mijn ogen hadden toch veel gemist. En zo had ik dan de meeste keren het gevoel, dat ik tekortgekomen was, niet het volle pond had gekregen.
Van den Dominee herinner ik me nog vrij precies zijn uiterlijk en den klank van zijn stem, die veel minder indrukwekkend was dan die van den voorlezer. Deze en de Dominee waren in mijn ogen grootheden van de eerste orde. Mijn broer Jan, 2,5 jaar oud er dan ik, zal stellig ook vaak met ons naar.
de kerk zijn geweest, maar vreemd dat hij eigenlijk in mijn herinnering uit die jonge jaren geen plaats heeft, wel uit latere jaren. Misschien een gevolg van het feit, dat in het leven van jonge kinderen alles draait om Vader en Moeder, terwijl broe rs en zusters, hoewel speelgenoten, een veel minder belangrijke plaats innemen.
Een voorvalletje uit de jaren voor mijn schooltijd, hoe onbeduidend ook op zichzelf, wil ik nog even ophalen. Ik bedoel dit. Op zekeren dag kwam de voddenkoopman bij ons. Garmd Klim heette de man. Geen prettig iemand.
Plotseling hoorde ik uit zijn mond een woord, dat ik niet kende: Bliksem! He, leuk was dat. Het woord bleef zitten en toen de man weer weg was, moest ik het toch beslist ook eens gebruiken! En zo deed ik. Maar jawel! “Moeke, Siemm zegt bliksem”, kwa m broer Jan. Ik moest bij Moeder komen. Zij pakte het heel verstandig aan. Ze zei:”Dat is ’n lelk woord, mien jong, dat mags doe nait weer zeggen.”Ik vond het helemaal geen lelijk woord, doch Moeder zei het,dus was het zo. Dat ik me het voorval nog zo precies herinner, best Voor de zoveelste maal, dat iets wat niets te betekenen heeft, soms in het geheugen blijft hangen, terwijl dingen van belang, die men graag zou willen onthouden, totaal verdwijnen ……….
Voor de meeste kinderen is de dag, dat ze voor het eerst naar school gaan, stellig een dag van grote betekenis in hun jonge leven. Zo was het ook voor mij. Op den eersten april 1886 was het zover. Broer Jan moet toen al naar de derde klas zijn gegaa n, maar gek is dat weer. Ik zie Jan niet op school, ook niet dat we samen van huis naar school gingen, of terug van school naar huis, of dat hij wel eens als mijn beschermer is opgetreden, niets van dat alles. Toch moet een en ander wel gebeurd zijn,zou ik denken.
Op de dagen, voorafgaande aan genoemden eersten april, zal er thuis wel eens gesproken zijn over de ophanden zijnde grote gebeurtenis en mijn hart zal wel gepopeld hebben van verwachting nopens het grote onbekende, dat ik tegemoet ging. Immers het w as en is nog een hele sprong, die een (toen) 5-jarige kleuter maken moest van het vrije leven bij moeder thuis naar het aan allerlei regels gebonden schoolleven. Gelukkig gewennen de meeste kinderen tamelijk spoedig aan het nieuwe leven zonder al te grote schokken. Toch zijn er ook, die slechts met moeite zich leren schikken in het nieuwe milieu en bij niet zo Weinig kinderen doen zich verschijnselen voor van verminderden eetlust en van merkbaren achteruitgang van den algemenen gezondheidstoes tand, al blijven zulke verschijnselen inden regel niet lang aanhouden. Hoe een en ander bij mij verlopen is, weet ik niet, doch ik durf onderstellen, dat het vrij kalmpjes gegaan is, want ik moet in mijn jeugd altijd nogal een stevige, gezonde knaap zijn geweest. Het leven bij ons thuis is gedurende mijn schooljaren vrij rustig en gelijkmatig verlopen. Vader verliet het huis des morgens al vroeg en kwam eerst des mogens weer thuis. De werkdagen duurden lang in die dagen. Zondag was de rustdag. Gewerkt werd er nimmer op dien dag. V. en M. namen het heel nauw op dat punt. Zelfs bepaalde spelletjes van de kinderen moesten dan achterwege bljjven. Of V. en M. zich van het waarom altijd voldoende rekenschap zullen hebben gegeven? De kinderen g ingen allen al op jeugdigen leeftijd mee naar de kerk. Enkele jaren achtereen waren dat alleen Jan en ik, want onze broer Jans, als reeds opgemerkt, was 4,5 jaar jonger dan ik. De jongste 5 kinderen zijn nooit op de openbare school geweest, terwijl broer Jan nooit leerling geweest is van de chr.school.

tr. (resp. 27 en 20 jaar oud) te Loppersum [Gr] op woensdag 29 apr 1908
met

Beelke van Eerden, geb. te Ten Post [Gr] op maandag 27 feb 188811, ovl. (82 jaar oud) te Arnhem [Ge] op woensdag 5 aug 197010, begr. te Arnhem Begraafplaats Moscowa 10.


Bronnen:
1.Geboorteregister Bierum 1881 Aktenummer 15 (S1384), Type: Algemene bron,
2.Http://www.Online-Begraafplaatsen.Nl en graftombe.Nl (S12714), Type: Algemene bron,
3.Overlijdensregister Bierum 1913 Aktenummer 46 (S373), Type: Algemene bron,
4.Geboorteregister Uithuizermeeden 1854 Aktenummer 48 (S387), Type: Algemene bron,
5.Graftombe (S48606), Type: Algemene bron,
6.Huwelijksregister Bierum 1878 Aktenummer 18 (S5755), Type: Algemene bron,
7.Geboorteregister Bierum 1851 Aktenummer 19 (S441), Type: Algemene bron,
8.Overlijdensregister Bierum 1920 Aktenummer 6 (S444), Type: Algemene bron,
9.Huwelijksregister Loppersum 1908 Aktenummer 12 (S1382), Type: Algemene bron,
10.Http://www.Online-Begraafplaatsen.Nl (S9827), Type: Algemene bron,
11.Geboorteregister Ten Boer 1888 Aktenummer 31 (S1383), Type: Algemene bron,


Simen Griede
Simen Griede, geb. te Uithuizermeeden [Gr] op maandag 22 sep 18561, Boerenknecht, Koopman, Stoelenmatter, ovl. (78 jaar oud) te Uithuizermeeden [Gr] op zondag 2 dec 19342, begr. te Uithuizermeeden [Gr] 3.

tr. (resp. 21 en 23 jaar oud) te Uithuizermeeden [Gr] op zaterdag 15 jun 1878
met

Martje van der Meeden, dr. van Beene Louwerens van der Meeden en Anje Hendriks Wieringa, geb. te Zandeweer [Gr] op zondag 16 jul 185411, ovl. (56 jaar oud) te Roodeschool [Gr] op woensdag 18 jan 191110.

Uit dit huwelijk 10 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jantje*1878 Uithuizermeeden [Gr] †1883 Uithuizermeeden [Gr] 4
Bene*1880 Uithuizermeeden [Gr] †1883 Uithuizermeeden [Gr] 2
Jan*1882 Uithuizermeeden [Gr]    
Bene*1884 Uithuizermeeden [Gr] †1888 Uithuizermeeden [Gr] 4
Anje*1887 Uithuizermeeden [Gr] †1921 Zuidlaren [Dr] 33
Jantje*1889 Uithuizermeeden [Gr]    
Stientje*1891 Uithuizermeeden [Gr] †1900 Niekerkje gem. Uithuizermeeden 9
Bene*1893 Uithuizermeeden [Gr] †1973 Oosteinde 79
NN*1896 Roodeschool [Gr] †1896 Roodeschool [Gr] 0
10 Frouke*1897 Uithuizermeeden [Gr] †1989 Uithuizermeeden [Gr] 92Bronnen:
1.Geboorteregister Uithuizermeeden 1856 Aktenummer 102 (S423), Type: Algemene bron,
2.Overlijdensregister Uithuizermeeden 1934 Aktenummer 47 (S419), Type: Algemene bron,
3.Graftombe (S48606), Type: Algemene bron,
4.Overlijdensregister Uithuizermeeden 1897 Aktenummer 43 (S377), Type: Algemene bron,
5.Geboorteregister Uithuizermeeden 1824 Aktenummer 58 (S5464), Type: Algemene bron,
6.Huwelijksregister Uithuizermeeden 1846 Aktenummer 8 (S402), Type: Algemene bron,
7.Overlijdensregister Uithuizermeeden 1880 Aktenummer 5 (S376), Type: Algemene bron,
8.Geboorteregister Uithuizermeeden 1824 Aktenummer 5 (S374), Type: Algemene bron,
9.Huwelijksregister Uithuizermeeden 1878 Aktenummer 7 (S420), Type: Algemene bron,
10.Overlijdensregister Uithuizermeeden 1911 Aktenummer 4 (S422), Type: Algemene bron,
11.Geboorteregister Kantens 1854 Aktenummer 40 (S1774), Type: Algemene bron,


Simen Harms Griede
Simen Harms Griede, geb. te Uithuizermeeden [Gr] op maandag 15 dec 18281.


Aantekeningen:
Simen Harms Griede.
Emigrant Simen Griede.
26 jaar boerenknecht.
Vertrek uit Uithuizermeeden.
Vertrek naar Noord-Amerika.
Datum vertrek 1854.
Religie Nederlands Hervormd.
Reden van vertrek: Zucht om de middelen van bestaan te verbeteren.
Mindergegoeden.
Hoofdelijke omslag: Neen.
Bron: Nationaal Archief, Staat van landverhuizers in 1854 Groningen (Provincie), (toegang 2-04-23-02) Inventarisnummer 26-I.

 • Vader:
  Harm Jans Griede, zn. van Jan Jans Griede en Jantie Willems Medema, ged. te Uithuizermeeden [Gr] op zondag 22 jan 17862, Landbouwer, ovl. (ongeveer 55 jaar oud) te Uithuizermeeden [Gr] op zondag 19 dec 18413, tr. (resp. ongeveer 37 en ongeveer 20 jaar oud) te Uithuizermeeden [Gr] op zaterdag 15 nov 1823.
 • Moeder:
  Jantje Simens Dijkema, dr. van Simen Klasen Dijkema en Frauke Jans, ged. te Uithuizermeeden [Gr] op zondag 17 apr 18032, Dienstmeid, tr. (2) met Derk Eibes Bolhuis. Uit dit huwelijk 3 dochters.Bronnen:
1.Geboorteregister Uithuizermeeden 1828 Aktenummer 84 (S404), Type: Algemene bron,
2.Algemene bron (S59), Type: Algemene bron,
3.Overlijdensregister Uithuizermeeden 1841 Aktenummer 45 (S174), Type: Algemene bron,
4.Huwelijksregister Uithuizermeeden 1823 Aktenummer 14 (S170), Type: Algemene bron,
5.Huwelijksregister Uithuizermeeden 1844 Aktenummer 1 (S408), Type: Algemene bron,
6.Geboorteregister Usquert 1818 Aktenummer 24 (S5270), Type: Algemene bron,


Simon Griede
Simon Griede, geb. te Uithuizermeeden [Gr] op maandag 15 aug 19042, Landarbeider, ovl. (87 jaar oud) op woensdag 27 mei 19921, begr. te Uithuizermeeden [Gr] 1.

 • Moeder:
  Anje Griede, dr. van Simen Griede en Martje van der Meeden, geb. te Uithuizermeeden [Gr] op zondag 13 feb 18873, ovl. (33 jaar oud) te Zuidlaren [Dr] op donderdag 13 jan 19214.

tr. (resp. 22 en 20 jaar oud) te Uithuizermeeden [Gr] op dinsdag 21 dec 1926
met

Jantje Spijk, geb. te Uithuizermeeden [Gr] op zondag 2 sep 19066, ovl. (85 jaar oud) op zondag 15 dec 19911, begr. te Uithuizermeeden [Gr] 1.


Bronnen:
1.Graftombe (S48606), Type: Algemene bron,
2.Geboorteregister Uithuizermeeden 1904 Aktenummer 76 (S5780), Type: Algemene bron,
3.Geboorteregister Uithuizermeeden 1887 Aktenummer 19 (S424), Type: Algemene bron,
4.Overlijdensregister Uithuizermeeden 1921 Aktenummer 3 (S427), Type: Algemene bron,
5.Huwelijksregister Uithuizermeeden 1926 Aktenummer 36 (S5795), Type: Algemene bron,
6.Geboorteregister Uithuizermeeden 1906 Aktenummer 94 (S12716), Type: Algemene bron,


Simon Griede
Simon Griede, geb. te Oudeschip [Gr] op vrijdag 10 aug 1928, ovl. (78 jaar oud) te Delfzijl [Gr] op zaterdag 28 apr 20071, begr. te Oosteinde 1.

 • Vader:
  Bene Griede, zn. van Simen Griede en Martje van der Meeden, geb. te Uithuizermeeden [Gr] op zaterdag 6 mei 18932, Daglooner, ovl. (79 jaar oud) op donderdag 25 jan 19731, begr. te Oosteinde 1, tr. (resp. 26 en 23 jaar oud) te Uithuizermeeden [Gr] op vrijdag 21 nov 1919.
 • Moeder:
  Elske Jonker, dr. van Frederik Jonker en Anje Sikkema, geb. te Oudeschip [Gr] op donderdag 28 mei 18965, ovl. (42 jaar oud) te Oudeschip [Gr] op vrijdag 17 mrt 19394, begr. te Oosteinde 1.Bronnen:
1.Graftombe (S48606), Type: Algemene bron,
2.Geboorteregister Uithuizermeeden 1893 Aktenummer 65 (S874), Type: Algemene bron,
3.Huwelijksregister Uithuizermeeden 1919 Aktenummer 35 (S1602), Type: Algemene bron,
4.Overlijdensregister Uithuizermeeden 1939 Aktenummer 9 (S1603), Type: Algemene bron,
5.Geboorteregister Uithuizermeeden 1896 Aktenummer 53 (S1604), Type: Algemene bron,


Stientje Griede
Stientje Griede, geb. te Uithuizermeeden [Gr] op woensdag 14 jan 18911, ovl. (9 jaar oud) te Niekerkje gem. Uithuizermeeden op zaterdag 7 jul 19002.

 • Vader:
  Simen Griede, zn. van Jan Harms Griede en Jantje Jacobs Terwal, geb. te Uithuizermeeden [Gr] op maandag 22 sep 18563, Boerenknecht, Koopman, Stoelenmatter, ovl. (78 jaar oud) te Uithuizermeeden [Gr] op zondag 2 dec 19344, begr. te Uithuizermeeden [Gr] 5, tr. (resp. 21 en 23 jaar oud) te Uithuizermeeden [Gr] op zaterdag 15 jun 1878.
 • Moeder:
  Martje van der Meeden, dr. van Beene Louwerens van der Meeden en Anje Hendriks Wieringa, geb. te Zandeweer [Gr] op zondag 16 jul 18548, ovl. (56 jaar oud) te Roodeschool [Gr] op woensdag 18 jan 19117.Bronnen:
1.Geboorteregister Uithuizermeeden 1891 Aktenummer 5 (S875), Type: Algemene bron,
2.Overlijdensregister Uithuizermeeden 1900 Aktenummer 41 (S881), Type: Algemene bron,
3.Geboorteregister Uithuizermeeden 1856 Aktenummer 102 (S423), Type: Algemene bron,
4.Overlijdensregister Uithuizermeeden 1934 Aktenummer 47 (S419), Type: Algemene bron,
5.Graftombe (S48606), Type: Algemene bron,
6.Huwelijksregister Uithuizermeeden 1878 Aktenummer 7 (S420), Type: Algemene bron,
7.Overlijdensregister Uithuizermeeden 1911 Aktenummer 4 (S422), Type: Algemene bron,
8.Geboorteregister Kantens 1854 Aktenummer 40 (S1774), Type: Algemene bron,


Tena Griede
Tena Griede, geb. te Fulton, Whiteside County, Illinois [Usa] op dinsdag 28 aug 1888, ovl. (75 jaar oud) te Port Byron, Rock Island, Illinois [Usa] op donderdag 16 apr 1964.

 • Vader:
  Lubbe (Lawrence) Griede, zn. van Jan Melles Griede en Jantje Berents Bosscher, geb. te Uithuizermeeden [Gr] op vrijdag 19 nov 18581, Boerenknecht, Daglooner, ovl. (ongeveer 33 jaar oud) te USA circa 1892, tr. (resp. 23 en 25 jaar oud) te Bierum [Gr] op woensdag 3 mei 1882.
 • Moeder:
  Janneke (Jeanette) Flikkema, geb. te Godlinze [Gr] op donderdag 12 mrt 18573, Dienstmeid, ovl. (67 jaar oud) te Whiteside, Illinois [Usa] op donderdag 3 jul 1924, tr. (2) met Johannes Kamphuis. Uit dit huwelijk geen kinderen.

tr. (resp. 21 en 30 jaar oud) te Fulton, Whiteside County, Illinois [Usa] op zaterdag 26 feb 1910
met

Klaas (Clarence John) Wiersema, zn. van Jan Wiersema en Trientje Stoit, geb. te Westernieland [Gr] op woensdag 27 aug 18794, ovl. (69 jaar oud) op zaterdag 13 nov 1948.


Bronnen:
1.Geboorteregister Uithuizermeeden 1858 Aktenummer 113 (S385), Type: Algemene bron,
2.Huwelijksregister Bierum 1882 Aktenummer 12 (S381), Type: Algemene bron,
3.Geboorteregister Bierum 1857 Aktenummer 17 (S3300), Type: Algemene bron,
4.Geboorteregister Eenrum (S7669), Type: Algemene bron,


Tietje Griede
Tietje Griede, geb. te Uithuizermeeden [Gr] op vrijdag 15 aug 18563, Werkvrouw, ovl. (72 jaar oud) te Spijk op zaterdag 3 aug 19292, begr. te Spijk 1.

 • Vader:
  Jan Melles Griede, zn. van Melle Jans Griede en Tietje Pieters Sikkema, geb. te Uithuizermeeden [Gr] op dinsdag 16 nov 18195, Daglooner, Korenschipper, ovl. (72 jaar oud) te Spijk op woensdag 27 apr 18924, tr. (1) met Meimke Klasen Jonker. Uit dit huwelijk een zoon, tr. (resp. 33 en 30 jaar oud) (2) te Uithuizermeeden [Gr] op zaterdag 16 apr 1853.
 • Moeder:
  Jantje Berents Bosscher, dr. van Berend Luppes Bosscher en Sytje Jacobs, geb. te Spijk op zaterdag 24 aug 182210, ovl. (65 jaar oud) te Spijk op zaterdag 12 mei 188811.

tr. (resp. 28 en 24 jaar oud) (1) te Bierum [Gr] op woensdag 31 dec 1884
met

Jelte van der Woude, geb. te Scharmer [Gr] op zaterdag 11 feb 186014, Boerenknecht, Visscher, ovl. (76 jaar oud) te Spijk op woensdag 7 okt 193613, begr. te Spijk 1.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Trijntje*1885 Spijk †1966 Spijk 81
Janna*1887 Spijk †1917 Bierum [Gr] 29
Derk*1890 Spijk †1976 Delfzijl [Gr] 86
Gerritje*1892 Spijk †1985 Bierum [Gr] 93
NN*1894 Spijk †1894 Spijk 0
Jan*1895 Spijk    


een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jantje*1880 Spijk †1970 Bierum [Gr] 90Bronnen:
1.Graftombe (S48606), Type: Algemene bron,
2.Overlijdensregister Bierum 1929 Aktenummer 28 (S383), Type: Algemene bron,
3.Geboorteregister Uithuizermeeden 1856 Aktenummer 91 (S384), Type: Algemene bron,
4.Overlijdensregister Bierum 1892 Aktenummer 20 (S372), Type: Algemene bron,
5.Geboorteregister Uithuizermeeden 1819 Aktenummer 71 (S10988), Type: Algemene bron,
6.Huwelijksregister Uithuizermeeden 1843 Aktenummer 22 (S388), Type: Algemene bron,
7.Geboorteregister Uithuizermeeden 1821 Aktenummer 31 (S1732), Type: Algemene bron,
8.Overlijdensregister Uithuizermeeden 1844 Aktenummer 50 (S390), Type: Algemene bron,
9.Huwelijksregister Uithuizermeeden 1853 Aktenummer 4 (S371), Type: Algemene bron,
10.Geboorteregister Bierum 1822 Aktenummer 71 (S386), Type: Algemene bron,
11.Overlijdensregister Bierum 1888 Aktenummer 35 (S5694), Type: Algemene bron,
12.Huwelijksregister Bierum 1884 Aktenummer 29 (S382), Type: Algemene bron,
13.Overlijdensregister Bierum 1936 Aktenummer 39 (S2124), Type: Algemene bron,
14.Geboorteregister Slochteren 1860 Aktenummer 30 (S16874), Type: Algemene bron,


Tjark Griede
Tjark Griede, geb. te Uithuizermeeden [Gr] op donderdag 30 apr 19141.

 • Moeder:
  Jantje Griede, dr. van Simen Griede en Martje van der Meeden, geb. te Uithuizermeeden [Gr] op zondag 27 jan 18892, Dienstmeid.Bronnen:
1.Geboorteregister Uithuizermeeden 1914 Aktenummer 35 (S12715), Type: Algemene bron,
2.Geboorteregister Uithuizermeeden 1889 Aktenummer 5 (S876), Type: Algemene bron,


Tjitske Hendrika Griede
Tjitske Hendrika Griede, geb. te Meester Cornelis (Ned. Indiλ) in 1917 Meester Cornelis is de vroegere naam van Jatinegara (ook wel, Batinegara, Djatinegara, of Mester), een stadsdeel van Jakarta. Het stadsdeel ontleende zijn naam aan een calvinistische Bandanese schoolmeester, prediker en landbezitter uit het d erde kwart van de 17e eeuw, Meester Cornelis van Senen. In 1656 werd Van Senen eigenaar van een stuk grond met een oppervlakte van ongeveer vijf vierkante kilometer aan de rivier de Ciliwung, zo’n twaalf kilometer ten zuidoosten van het Kasteel Bata via. De grond was bestemd voor de houtkap. In 1661 stierf Meester Cornelis, maar zijn naam bleef verbonden aan dit grondgebied, dat nog bijna drie eeuwen "Meester Cornelis" zou heten, ovl. (ongeveer 42 jaar oud) te Leiden [Zh] op zondag 15 nov 1959 Ongehuwd1.

 • Vader:
  Lubbartus Griede, zn. van Berent Griede en Aafke Dijkstra, geb. te Spijk op maandag 27 feb 18882, Onderwijzer, ovl. (72 jaar oud) te Heelsum [Ge] op donderdag 27 okt 19603, tr. (resp. 24 en 18 jaar oud) te Wymbritseradeel op zaterdag 22 feb 1913.
 • Moeder:
  Trijntje Hendriks, geb. te Heeg [Fr] op vrijdag 6 jul 18945, ovl. (87 jaar oud) te Arnhem [Ge] op dinsdag 30 mrt 19826.Bronnen:
1.Algemene bron (S9825), Type: Algemene bron,
2.Geboorteregister Bierum 1888 Aktenummer 24 (S466), Type: Algemene bron,
3.Advertentie Trouw 29-10-1960 (S56466), Type: Algemene bron,
4.Algemene bron (S9823), Type: Algemene bron,
5.Algemene bron (S9824), Type: Algemene bron,
6.Advertentie Trouw 03-04-1982 (S56467), Type: Algemene bron,


Willem Harms Griede
Willem Harms Griede, geb. te Uithuizermeeden [Gr] op zaterdag 2 apr 18312, ovl. (15 jaar oud) te Uithuizermeeden [Gr] op zaterdag 13 jun 18461.

 • Vader:
  Harm Jans Griede, zn. van Jan Jans Griede en Jantie Willems Medema, ged. te Uithuizermeeden [Gr] op zondag 22 jan 17863, Landbouwer, ovl. (ongeveer 55 jaar oud) te Uithuizermeeden [Gr] op zondag 19 dec 18414, tr. (resp. ongeveer 37 en ongeveer 20 jaar oud) te Uithuizermeeden [Gr] op zaterdag 15 nov 1823.
 • Moeder:
  Jantje Simens Dijkema, dr. van Simen Klasen Dijkema en Frauke Jans, ged. te Uithuizermeeden [Gr] op zondag 17 apr 18033, Dienstmeid, tr. (2) met Derk Eibes Bolhuis. Uit dit huwelijk 3 dochters.Bronnen:
1.Overlijdensregister Uithuizermeeden 1846 Aktenummer 40 (S5693), Type: Algemene bron,
2.Geboorteregister Uithuizermeeden 1831 Aktenummer 26 (S405), Type: Algemene bron,
3.Algemene bron (S59), Type: Algemene bron,
4.Overlijdensregister Uithuizermeeden 1841 Aktenummer 45 (S174), Type: Algemene bron,
5.Huwelijksregister Uithuizermeeden 1823 Aktenummer 14 (S170), Type: Algemene bron,
6.Huwelijksregister Uithuizermeeden 1844 Aktenummer 1 (S408), Type: Algemene bron,
7.Geboorteregister Usquert 1818 Aktenummer 24 (S5270), Type: Algemene bron,


Willem Jans Griede
Willem Jans Griede, ged. te Uithuizermeeden [Gr] op vrijdag 5 mrt 17791, Koornschipper, Landbouwer, ovl. (ongeveer 54 jaar oud) te Eppenhuizen [Gr] op vrijdag 16 aug 18332.


Aantekeningen:
Willem Jans Griede.
Wordt ook Greede genoemd.

 • Vader:
  Jan Jans Griede, zn. van Jan Harmens en Anje Remges, geb. te Uithuizermeeden [Gr] Den 10 Meert 1737 op Avondmaals Dag is alhijr wegens het afwesen van D. .Lieftinck, pastor op de Mieden, om te preken te Noordwolde te Prediken, des voormiddaags gedoopt de soon van Jan Harmens en Anje Remges, Egtelieden wonende buiten Dijck s op de Grede: welke genaamd wierde Jan3, ged. te Oosternieland [Gr] op zondag 10 mrt 17373, Landbouwer, ovl. (ongeveer 82 jaar oud) te Uithuizermeeden [Gr] op vrijdag 25 feb 18204, kerk.huw. (resp. ongeveer 39 en ongeveer 25 jaar oud) te Uithuizermeeden [Gr] op zondag 17 nov 1776.
 • Moeder:
  Jantie Willems Medema, dr. van Willem Pieters en Grietje Pieters, ged. te 't Zandt [Gr] op zondag 24 okt 17516, Landbouwersche, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) te Uithuizermeeden [Gr] op zondag 29 nov 18187.

kerk.huw. (resp. ongeveer 28 en 26 jaar oud) te Oosternieland [Gr] op zondag 27 sep 1807 1781 Den 8 April is geboren het Dochtertje van Hindrik Hindriks Tillenga en Hemke Jakobs ter Veer, woonachtig in de Zeerijp en genaamt Grietje
met

Grietje Hindriks Tillema, dr. van Hindrik Hindriks Tillema en Hemke Jacobs ter Veer, geb. te Zeerijp [Gr] op zondag 8 apr 17819, Landbouwersche, ovl. (54 jaar oud) te Eppenhuizen [Gr] op donderdag 23 jul 18359.

Uit dit huwelijk 8 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan*1808 Zijldijk [Gr] †1810 Oosternieland [Gr] 2
Hemke Willems*1810 Oosternieland [Gr] †1887 Uithuizermeeden [Gr] 76
Jantje Willems*1810 Oosternieland [Gr] †1817 Uithuizermeeden [Gr] 6
Janna Willems*1812 Oosternieland [Gr] †1867 Opwierde [Gr] 54
Hindrikje Willems*1815 Uithuizermeeden [Gr] †1817 Oldenzijl [Gr] 2
Hindrikje Willems*1817 Oosternieland [Gr] †1878 Spijk 60
Jantje Willems*1819 Oosternieland [Gr] †1845 Oosternieland [Gr] 25
Fenje Willems*1823 Oosternieland [Gr] †1868 Appingedam [Gr] 45Bronnen:
1.Algemene bron (S59), Type: Algemene bron,
2.Overlijdensregister Kantens 1833 Aktenummer 17 (S10622), Type: Algemene bron,
3.Algemene bron (S8975), Type: Algemene bron,
4.Overlijdensregister Uithuizermeeden 1820 Aktenummer 13 (S172), Type: Algemene bron,
5.Algemene bron (S12708), Type: Algemene bron,
6.Algemene bron (S14243), Type: Algemene bron,
7.Overlijdensregister Uithuizermeeden 1818 Aktenummer 31 (S171), Type: Algemene bron,
8.Algemene bron (S16811), Type: Algemene bron,
9.Overlijdensregister Kantens 1835 Aktenummer 27 (S10620), Type: Algemene bron,


Bernardus Grijpma
Bernardus Grijpma, geb. te Franeker [Fr] op vrijdag 1 okt 18581.

tr. (resp. 27 en 24 jaar oud) te Uithuizen [Gr] op zaterdag 15 mei 1886
met

Jantje Bakker, dr. van Reintje Bakker en Grietje Wieringa, geb. te Uithuizen [Gr] op woensdag 29 mei 1861.


Bronnen:
1.Gemeente: Franeker Geboorteakte Aktenummer: B 60 (S4925), Type: Algemene bron,
2.Huwelijksregister Uithuizen 1886 Aktenummer 15 (S894), Type: Algemene bron,


Christina Elizabeth Grijze
Christina Elizabeth Grijze, geb. te Oostwold gem. Midwolda op dinsdag 7 okt 19021.

 • Vader:
  Harm Grijze, geb. te Oostwold gem. Midwolda op zaterdag 10 mei 18623, Kleermaker, ovl. (91 jaar oud) te Termunten [Gr] op maandag 15 jun 19532, tr. (resp. 29 en 27 jaar oud) te Midwolda [Gr] op vrijdag 5 jun 1891.
 • Moeder:
  Heiltje Voorthuis, dr. van Hendrik Alberts Voorthuis en Christina Elisabeth Hemmes, geb. te Oostwold gem. Midwolda op woensdag 13 jan 18645, ovl. (89 jaar oud) te Termunten [Gr] op vrijdag 6 nov 19536.

tr. (resp. 26 en 23 jaar oud) te Midwolda [Gr] op maandag 11 mrt 1929
met

Sietse Doornbos, geb. te Oterdum [Gr] op zondag 26 mrt 19058, Bakker.


Bronnen:
1.Geboorteregister Midwolda 1902 Aktenummer 115 (S22514), Type: Algemene bron,
2.Overlijdensregister Termunten 1953 Aktenummer 30 (S22469), Type: Algemene bron,
3.Geboorteregister Midwolda 1862 Aktenummer 46 (S22468), Type: Algemene bron,
4.Huwelijksregister Midwolda 1891 Aktenummer 24 (S22444), Type: Algemene bron,
5.Geboorteregister Midwolda 1864 Aktenummer 4 (S22435), Type: Algemene bron,
6.Overlijdensregister Termunten 1953 Aktenummer 51 (S22455), Type: Algemene bron,
7.Huwelijksregister Midwolda 1929 Aktenummer 6 (S22517), Type: Algemene bron,
8.Geboorteregister Delfzijl 1905 Aktenummer 65 (S22524), Type: Algemene bron,


Geert Grijze
Geert Grijze, geb. te Oostwold gem. Midwolda op vrijdag 18 mrt 18921, Schilder.

 • Vader:
  Harm Grijze, geb. te Oostwold gem. Midwolda op zaterdag 10 mei 18623, Kleermaker, ovl. (91 jaar oud) te Termunten [Gr] op maandag 15 jun 19532, tr. (resp. 29 en 27 jaar oud) te Midwolda [Gr] op vrijdag 5 jun 1891.
 • Moeder:
  Heiltje Voorthuis, dr. van Hendrik Alberts Voorthuis en Christina Elisabeth Hemmes, geb. te Oostwold gem. Midwolda op woensdag 13 jan 18645, ovl. (89 jaar oud) te Termunten [Gr] op vrijdag 6 nov 19536.

tr. (beiden 24 jaar oud) te Vlissingen [Ze] op woensdag 15 nov 1916
met

Carolina Mathilda Wegeling, geb. te Vlissingen [Ze] op donderdag 28 jul 18928, ovl. (65 jaar oud) te Schaesberg [Li] op dinsdag 3 dec 19579.


Bronnen:
1.Geboorteregister Midwolda 1892 Aktenummer 34 (S22511), Type: Algemene bron,
2.Overlijdensregister Termunten 1953 Aktenummer 30 (S22469), Type: Algemene bron,
3.Geboorteregister Midwolda 1862 Aktenummer 46 (S22468), Type: Algemene bron,
4.Huwelijksregister Midwolda 1891 Aktenummer 24 (S22444), Type: Algemene bron,
5.Geboorteregister Midwolda 1864 Aktenummer 4 (S22435), Type: Algemene bron,
6.Overlijdensregister Termunten 1953 Aktenummer 51 (S22455), Type: Algemene bron,
7.Algemene bron (S22518), Type: Algemene bron,
8.Algemene bron (S22519), Type: Algemene bron,
9.Algemene bron (S22520), Type: Algemene bron,


Harm Grijze
Harm Grijze, geb. te Oostwold gem. Midwolda op zaterdag 10 mei 18622, Kleermaker, ovl. (91 jaar oud) te Termunten [Gr] op maandag 15 jun 19531.

tr. (resp. 29 en 27 jaar oud) te Midwolda [Gr] op vrijdag 5 jun 1891
met

Heiltje Voorthuis, dr. van Hendrik Alberts Voorthuis en Christina Elisabeth Hemmes, geb. te Oostwold gem. Midwolda op woensdag 13 jan 18644, ovl. (89 jaar oud) te Termunten [Gr] op vrijdag 6 nov 19535.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Geert*1892 Oostwold gem. Midwolda    
Hendrik Albert*1893 Oostwold gem. Midwolda    
Houwina*1897 Oostwold gem. Midwolda    
Christina Elizabeth*1902 Oostwold gem. Midwolda    Bronnen:
1.Overlijdensregister Termunten 1953 Aktenummer 30 (S22469), Type: Algemene bron,
2.Geboorteregister Midwolda 1862 Aktenummer 46 (S22468), Type: Algemene bron,
3.Huwelijksregister Midwolda 1891 Aktenummer 24 (S22444), Type: Algemene bron,
4.Geboorteregister Midwolda 1864 Aktenummer 4 (S22435), Type: Algemene bron,
5.Overlijdensregister Termunten 1953 Aktenummer 51 (S22455), Type: Algemene bron,