JOHAN UBBES
Hendrik Jansen
Hendrik Jansen, geb. te Midwolde [Gr] op woensdag 30 dec 18962, ovl. (12 dagen oud) te Midwolde [Gr] op maandag 11 jan 18971.Bronnen:
1.Gemeente: Leek, Overlijdensregister 1897, aktenummer 2 (S59320), Type: Algemene bron,
2.Gemeente: Leek, Geboorteregister 1896, aktenummer 144 (S59319), Type: Algemene bron,
3.Gemeente: Leek, Overlijdensregister 1907, aktenummer 55 (S59290), Type: Algemene bron,
4.Algemene bron (S59281), Type: Algemene bron,
5.Gemeente: Leek, Huwelijksregister 1888, aktenummer 24 (S59288), Type: Algemene bron,
6.Overlijden (Overlijden), Roden, 03-02-1950, aktenummer 5 (S59309), Type: Algemene bron,
7.Gemeente: Leek, Geboorteregister 1866, aktenummer 3 (S59306), Type: Algemene bron,
8.Gemeente: Leek, Huwelijksregister 1918, aktenummer 20 (S59307), Type: Algemene bron,
9.Overlijden (Overlijden), Roden, 10-03-1952, aktenummer 11 (S59310), Type: Algemene bron,
10.Geboorte, Roden, 22-03-1867, aktenummer 20 (S59308), Type: Algemene bron,


Hendrik Jansen
Hendrik Jansen, geb. te Midwolde [Gr] op woensdag 3 nov 18971, Melkrijder, ovl. (21 jaar oud) te Oostwold (Gem. Leek) op dinsdag 2 sep 1919 Ongehuwd2.Bronnen:
1.Gemeente: Leek, Geboorteregister 1897, aktenummer 143 (S59321), Type: Algemene bron,
2.Gemeente: Leek, Overlijdensregister 1919, aktenummer 91 (S59325), Type: Algemene bron,
3.Gemeente: Leek, Overlijdensregister 1907, aktenummer 55 (S59290), Type: Algemene bron,
4.Algemene bron (S59281), Type: Algemene bron,
5.Gemeente: Leek, Huwelijksregister 1888, aktenummer 24 (S59288), Type: Algemene bron,
6.Overlijden (Overlijden), Roden, 03-02-1950, aktenummer 5 (S59309), Type: Algemene bron,
7.Gemeente: Leek, Geboorteregister 1866, aktenummer 3 (S59306), Type: Algemene bron,
8.Gemeente: Leek, Huwelijksregister 1918, aktenummer 20 (S59307), Type: Algemene bron,
9.Overlijden (Overlijden), Roden, 10-03-1952, aktenummer 11 (S59310), Type: Algemene bron,
10.Geboorte, Roden, 22-03-1867, aktenummer 20 (S59308), Type: Algemene bron,


Hilje Jansen
Hilje Jansen, ged. te Tinallinge [Gr] op donderdag 2 mrt 16731.Bronnen:
1.Algemene bron (S8657), Type: Algemene bron,
2.Algemene bron (S39205), Type: Algemene bron,


Hindrickjen Jansen
Hindrickjen Jansen, geb. te Onderwierum [Gr], ovl. voor 1677.

kerk.huw. (Sierdt ongeveer 19 jaar oud) te Stitswerd [Gr] in okt 1669
met

Sierdt Sijwerts, zn. van Sijwert Lues en Trijne (Trine) Jansens, geb. circa 1650, Landbouwer, tr. (2) met Anje Willems. Uit dit huwelijk een dochter, tr. (3) met Wiske Kornellis. Uit dit huwelijk 5 kinderen, tr. (4) met Jelder(cke) Jacobs. Uit dit huwelijk 3 kinderen.


Aantekeningen:
Sierdt Sijwerts.
Ledematenlijst Middelstum:.
1681 Den 12 Junij gehouden het H. Avontmael ende tot Ledematen aengenoomen: Sijrdt Sijwerts met attestatie van Stitswert.
1684 Den 15 Junij gehouden het H. Avontmael ende tot ledematen aengenomen: Wiske Frericks huijsvrouw van Sijrt Sijwerts. (Sierdt trouwde in 1680 met Wiske Kornelis, vermoedelijk een schrijffout).
1690. Den 4 maij ben ik Osewoldus Eijssonius, als Leeraar van Middelstum en Torenwert voor de gemeente opentlijk bevestigt, doende de eerw. Theodorus Antonides van Westerwijtwert de predikatie, de Eerw. ds. Keun van Cantens en ds. Roering van Huisin ge de opleggenge der handen. Namen der Ledematen die ik in de gemeente van Middelstum en Toornwert gevonden hebbe: Den Deel: o.a Siert Siwertz en Wiske.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Siwert~1670 Stitswerd [Gr]    
Jan~1672 Stitswerd [Gr]    
Froucke~1675 Stitswerd [Gr]    Bronnen:
1.Kerkenboek Stitswerd (S7549), Type: Algemene bron,
2.Algemene bron (S9326), Type: Algemene bron,
3.Algemene bron (S9325), Type: Algemene bron,
4.Doop- en trouwboek 1626-1811 Kerkelijke gemeente - Bedum Inventarisnummer 27 (S8249), Type: Algemene bron,


Jacob Jansen
Jacob Jansen, geb. te Eelwerd Jacob komt voor als oom van Sibrigh bij haar huwelijk met Willem Okkes, huwelijkscontract 06-04-1692 Farmsum, Weiwerd, Heveskes, Oterdum en Meedhuizen, ovl. in 1701 Ledematenlijst Opwierde: 1701 den 12 Junii wederom door des H. genade gehouden 't heijligh en hooghweerdigh Avontmael des H. sonder eenigh bijsonder voorval, als behalven Lucas Jans tot Eelwert is na gedaene beproevinge en belijdenisse des ge loofs tot de gemeijnte Jesu Christie toegedaen, als oock Peter Jans tot Eelwert, en Jans Harmens tot Opwijrda zijn tot ouderlingh en diaken bevestight den 5 Juni in plaetse van Jacob Jans die verstorven was, en Jan Geerts, die't boek met desselfs pe nningen ter summa 215-4-0 an Sicco Clasen heeft overgelanght1.

relatie (1)
met

NN , ovl. voor 1668.

Uit deze relatie een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jantje Eelwerd    

kerk.huw. (2) te Krewerd [Gr] op donderdag 5 apr 1668 Met attestatie van Opwierde
met

Diewerke Jansen, geb. te Krewerd [Gr].


Aantekeningen:
Diewerke Jansen.
Ledematenlijst Opwierde:.
Anno Servatoris Domini Anni J. Chris 1671 den 17 Decembris zijnde Dominica 3 Adventus, hebben als oude Lidtmaten deser gemeijnte gecommuniceert: O.a. Jacob Jans, wiens huisvrouw Diewer, door des Heeren genade, bij dese mijne eerste visitatie, de Gem eijnte J. Christi is toegedaen.
[1681] den 16 octobris wederom naer gewoonte gehouden des H. Avontmael en bij die gelegentheijt Jacob Jans als diacon bevestight.
inde acta Classis Damm. van 13 Meert 1682, den 20 septembris 1682. Zijnde van het Avontmael afgebleven Jacob Jans en sijn huisvrouw, mr. Roelf Cornellis en sijn huisvr. als Diaconen ter oorsakeick d'uitgeschotene Nachtmaels broodt en wijn uit d'arme middelen versuchte gerefundeertt'hebben; alwaerom de Diaconen, nae dat sij dese saecke aen het Eerw. Classis hadden gebracht; zijn uit 't midden van d'Hrn. Broederen des E. Classis gecommitteert Dni. Alberthoma en Dni. Picardus om aen d'Hrn. Collat oren de billijcheijt van mijn eijsch te vertonen, ten eijnde ick refusie van d'uitgeschotene penningen mochte genieten wegens Nachtmaels broodt en wijn; overmits het een algemeene practijcque is bij alle Gemeijnten deser Provintie, dat gheen predica nten met desselfs oncosten beswaert worden, maer daer de kercke middelen onvermogenzijn, dat het verschot uit arme middelen gehaelt worden, alsoo alles verguedet wort met rijckere aelmissen bij die occasien, end is hijr mede dese quaestie onderlingh g'assopieert.
[1685] den 13 Decembris Jacob Jans en Mr. Roelf Cornellis als ouderlingen bevestight.
Anno 1690 den 8 Junii op Pinxterdag (als Jacob Jans tot Eelwert en Roelef Cornellis ouderlingen, Focco Bonnes en Cornellis Jans op de Hoge werff diaconen waeren) heb ick Martinus Siertsema, na gedaene visitatie en ondersoeck,d es Heeren Avontmael me t mijn Gemeijnte alhier tot Opwierda voor de eerste mael gehouden, en hebben des tijdt als oude ledemaeten deser gemeijnte gecommuniceert dese naervolgende: Jacob Jans en Dieuwer Jans sijn huijsvrouw (ouderling). Jan Claesen en Jeltie Boelens sijn h uijsvrouw hebben haer van des Heeren tafel onthouden wegens een oude wrock die in de waetervloet tusschen haer en Jacob Jans is ontstaen en te voren al van mijn antecessor Dnus. Schepel zal. aengeteyckent.
[1690] den 24 December .Jan Claesen en Jeltie Boelens hebben nu wederom voor de eerste mael gecommuniceert na dat sij sig een tijdt lang wegens een oude wrock met Jacob Jans van des Heeren tafel hadden onthouden.
1695 den 9 Junii (als Jacob Jans ouderlingh, en Geert Luitjens diaken waren) hebbe ick Gerhardus Wedda pastor tot Opwijrda na gedaene visitatie voor de eerste mael het H. en Hooghw. Avondtmael des Heeren gehouden.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Sibrigh~1669 Eelwerd 1726  56
Jan*1672     
Mettje~1674 Opwierde [Gr] 1679  5
Mettje~1679 Opwierde [Gr]    Bronnen:
1.Ledematenlijst Opwierde (S21311), Type: Algemene bron,
2.Boerderijenboek Bierum blz. 529 (S21521), Type: Algemene bron,
3.Algemene bron (S5860), Type: Algemene bron,


Jacob Jansen
Jacob Jansen, geb. te Groningen [Gr] op zondag 5 mei 18332, Schuiijerhoutdraaijer (schuierhout, borstelblok), Stoeldraaier, Stoelmaker, ovl. (56 jaar oud) te Midwolde [Gr] op zaterdag 1 feb 18901.

 • Vader:
  Jan Jansen, zn. van Jan Roelfs Krijns en Epke Tjasses, ged. te Groningen [Gr] op woensdag 25 apr 17983, Schoenmaker, tr. (resp. ongeveer 19 en ongeveer 27 jaar oud) te Groningen [Gr] op zondag 30 nov 1817.
 • Moeder:
  Geesien Alberts, dr. van Geesijn Alberts, ged. te Groningen [Gr] op donderdag 14 okt 1790, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) te Groningen [Gr] op donderdag 6 mei 18525.

tr. (resp. 24 en 28 jaar oud) (1) te Groningen [Gr] op zondag 20 dec 1857
met

Sieke Egges, geb. te Hoogezand op donderdag 17 sep 18297, Dienstmeid, ovl. (41 jaar oud) te Groningen [Gr] op donderdag 13 jul 18718.

Uit dit huwelijk 4 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan*1861 Groningen [Gr] 1907 Midwolde [Gr] 46
Hendrik*1863 Groningen [Gr] 1889 Groningen [Gr] 25
Geert*1866 Groningen [Gr] 1872 Groningen [Gr] 6
Jacob*1870 Groningen [Gr] 1871 Groningen [Gr] 1

tr. (resp. 39 en 28 jaar oud) (2) te Groningen [Gr] op donderdag 14 nov 1872
met

Catharina Immina Brouwer, geb. te Oude Pekela [Gr] op woensdag 22 mei 184411, ovl. (29 jaar oud) te Groningen [Gr] op vrijdag 12 sep 187310.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacob*1873 Groningen [Gr] 1873 Groningen [Gr] 0

tr. (resp. 41 en 43 jaar oud) (3) te Groningen [Gr] op donderdag 25 mrt 1875
met

Grietje Kuipers, geb. te Meeden [Gr] op dinsdag 4 okt 183113, ovl. (44 jaar oud) te Meeden [Gr] op vrijdag 7 apr 187614.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gesina Catharina*1876 Meeden [Gr] 1877 Midwolde [Gr] 1

tr. (resp. 44 en 34 jaar oud) (4) te Leek [Gr] op zaterdag 6 okt 1877
met

Janna Molema, geb. te Noordbroek [Gr] op dinsdag 4 jul 184316, Arbeidster, Fabrieksarbeidster, Werkvrouw, ovl. (73 jaar oud) te Muntendam [Gr] op zaterdag 4 nov 191617.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Geertje*1877 Midwolde [Gr] 1893 Egypteneind gem. Muntendam 16
NN  1880 Midwolde [Gr] 0Bronnen:
1.Gemeente: Leek, Overlijdensregister 1890, aktenummer 11 (S59104), Type: Algemene bron,
2.Algemene bron (S59092), Type: Algemene bron,
3.Algemene bron (S56124), Type: Algemene bron,
4.Gemeente: Groningen, Huwelijksregister 1817, aktenummer 168 (S58967), Type: Algemene bron,
5.Gemeente: Groningen, Overlijdensregister 1852, aktenummer 333 (S59096), Type: Algemene bron,
6.Gemeente: Groningen, Huwelijksregister 1857, aktenummer 303 (S59099), Type: Algemene bron,
7.Gemeente: Hoogezand, Geboorteregister 1829, aktenummer 125 (S59302), Type: Algemene bron,
8.Gemeente: Groningen, Overlijdensregister 1871, aktenummer 805 (S59285), Type: Algemene bron,
9.Gemeente: Groningen, Huwelijksregister 1872, aktenummer 307 (S59101), Type: Algemene bron,
10.Gemeente: Groningen, Overlijdensregister 1873, aktenummer 886 (S59292), Type: Algemene bron,
11.Gemeente: Oude Pekela, Geboorteregister 1844, aktenummer 35 (S59304), Type: Algemene bron,
12.Gemeente: Groningen, Huwelijksregister 1875, aktenummer 49 (S59102), Type: Algemene bron,
13.Gemeente: Meeden, Geboorteregister 1831, aktenummer 26 (S59305), Type: Algemene bron,
14.Gemeente: Meeden, Overlijdensregister 1876, aktenummer 14 (S59295), Type: Algemene bron,
15.Gemeente: Leek, Huwelijksregister 1877, aktenummer 40 (S59103), Type: Algemene bron,
16.Gemeente: Noordbroek, Geboorteregister 1843, aktenummer 34 (S59301), Type: Algemene bron,
17.Gemeente: Muntendam, Overlijdensregister 1916, aktenummer 54 (S59300), Type: Algemene bron,


Jacob Jansen
Jacob Jansen, geb. te Groningen [Gr] op dinsdag 1 feb 18701, ovl. (1 jaar oud) te Groningen [Gr] op vrijdag 17 nov 18712.

 • Vader:
  Jacob Jansen, zn. van Jan Jansen en Geesien Alberts, geb. te Groningen [Gr] op zondag 5 mei 18334, Schuiijerhoutdraaijer (schuierhout, borstelblok), Stoeldraaier, Stoelmaker, ovl. (56 jaar oud) te Midwolde [Gr] op zaterdag 1 feb 18903, tr. (2) met Catharina Immina Brouwer. Uit dit huwelijk een zoon., tr. (3) met Grietje Kuipers. Uit dit huwelijk een dochter., tr. (4) met Janna Molema. Uit dit huwelijk 2 kinderen., tr. (resp. 24 en 28 jaar oud) (1) te Groningen [Gr] op zondag 20 dec 1857.
 • Moeder:
  Sieke Egges, geb. te Hoogezand op donderdag 17 sep 182915, Dienstmeid, ovl. (41 jaar oud) te Groningen [Gr] op donderdag 13 jul 187116.Bronnen:
1.Algemene bron (S59284), Type: Algemene bron,
2.Gemeente: Groningen, Overlijdensregister 1871, aktenummer 1302 (S59286), Type: Algemene bron,
3.Gemeente: Leek, Overlijdensregister 1890, aktenummer 11 (S59104), Type: Algemene bron,
4.Algemene bron (S59092), Type: Algemene bron,
5.Gemeente: Groningen, Huwelijksregister 1872, aktenummer 307 (S59101), Type: Algemene bron,
6.Gemeente: Groningen, Overlijdensregister 1873, aktenummer 886 (S59292), Type: Algemene bron,
7.Gemeente: Oude Pekela, Geboorteregister 1844, aktenummer 35 (S59304), Type: Algemene bron,
8.Gemeente: Groningen, Huwelijksregister 1875, aktenummer 49 (S59102), Type: Algemene bron,
9.Gemeente: Meeden, Geboorteregister 1831, aktenummer 26 (S59305), Type: Algemene bron,
10.Gemeente: Meeden, Overlijdensregister 1876, aktenummer 14 (S59295), Type: Algemene bron,
11.Gemeente: Leek, Huwelijksregister 1877, aktenummer 40 (S59103), Type: Algemene bron,
12.Gemeente: Noordbroek, Geboorteregister 1843, aktenummer 34 (S59301), Type: Algemene bron,
13.Gemeente: Muntendam, Overlijdensregister 1916, aktenummer 54 (S59300), Type: Algemene bron,
14.Gemeente: Groningen, Huwelijksregister 1857, aktenummer 303 (S59099), Type: Algemene bron,
15.Gemeente: Hoogezand, Geboorteregister 1829, aktenummer 125 (S59302), Type: Algemene bron,
16.Gemeente: Groningen, Overlijdensregister 1871, aktenummer 805 (S59285), Type: Algemene bron,


Jacob Jansen
Jacob Jansen, geb. te Groningen [Gr] op zondag 24 aug 18731, ovl. (22 dagen oud) te Groningen [Gr] op maandag 15 sep 18732.

 • Vader:
  Jacob Jansen, zn. van Jan Jansen en Geesien Alberts, geb. te Groningen [Gr] op zondag 5 mei 18334, Schuiijerhoutdraaijer (schuierhout, borstelblok), Stoeldraaier, Stoelmaker, ovl. (56 jaar oud) te Midwolde [Gr] op zaterdag 1 feb 18903, tr. (1) met Sieke Egges. Uit dit huwelijk 4 zonen., tr. (3) met Grietje Kuipers. Uit dit huwelijk een dochter., tr. (4) met Janna Molema. Uit dit huwelijk 2 kinderen., tr. (resp. 39 en 28 jaar oud) (2) te Groningen [Gr] op donderdag 14 nov 1872.
 • Moeder:
  Catharina Immina Brouwer, geb. te Oude Pekela [Gr] op woensdag 22 mei 184416, ovl. (29 jaar oud) te Groningen [Gr] op vrijdag 12 sep 187315.Bronnen:
1.Gemeente: Groningen, Geboorteregister 1873, aktenummer 899 (S59291), Type: Algemene bron,
2.Gemeente: Groningen, Overlijdensregister 1873, aktenummer 904 (S59293), Type: Algemene bron,
3.Gemeente: Leek, Overlijdensregister 1890, aktenummer 11 (S59104), Type: Algemene bron,
4.Algemene bron (S59092), Type: Algemene bron,
5.Gemeente: Groningen, Huwelijksregister 1857, aktenummer 303 (S59099), Type: Algemene bron,
6.Gemeente: Hoogezand, Geboorteregister 1829, aktenummer 125 (S59302), Type: Algemene bron,
7.Gemeente: Groningen, Overlijdensregister 1871, aktenummer 805 (S59285), Type: Algemene bron,
8.Gemeente: Groningen, Huwelijksregister 1875, aktenummer 49 (S59102), Type: Algemene bron,
9.Gemeente: Meeden, Geboorteregister 1831, aktenummer 26 (S59305), Type: Algemene bron,
10.Gemeente: Meeden, Overlijdensregister 1876, aktenummer 14 (S59295), Type: Algemene bron,
11.Gemeente: Leek, Huwelijksregister 1877, aktenummer 40 (S59103), Type: Algemene bron,
12.Gemeente: Noordbroek, Geboorteregister 1843, aktenummer 34 (S59301), Type: Algemene bron,
13.Gemeente: Muntendam, Overlijdensregister 1916, aktenummer 54 (S59300), Type: Algemene bron,
14.Gemeente: Groningen, Huwelijksregister 1872, aktenummer 307 (S59101), Type: Algemene bron,
15.Gemeente: Groningen, Overlijdensregister 1873, aktenummer 886 (S59292), Type: Algemene bron,
16.Gemeente: Oude Pekela, Geboorteregister 1844, aktenummer 35 (S59304), Type: Algemene bron,


Jacob Jansen
Jacob Jansen, geb. te Midwolde [Gr] op donderdag 20 dec 18882, Melkrijder, ovl. (94 jaar oud) op woensdag 2 mrt 19831, begr. te Nieuwe Roden 1.

 • Vader:
  Jan Jansen, zn. van Jacob Jansen en Sieke Egges, geb. te Groningen [Gr] op maandag 12 aug 18614, Arbeider, Boerenknecht, ovl. (46 jaar oud) te Midwolde [Gr] op woensdag 21 aug 19073, tr. (resp. 26 en 22 jaar oud) te Leek [Gr] op zaterdag 19 mei 1888.
 • Moeder:
  Marchien Huberts, geb. te Midwolde [Gr] op woensdag 3 jan 18667, Dienstmeid, ovl. (84 jaar oud) te Nieuw Roden op donderdag 2 feb 19506, tr. (2) met Stoffer Giezen. Uit dit huwelijk geen kinderen.

tr. (resp. 26 en 20 jaar oud) te Hoogkerk [Gr] op zaterdag 22 mei 1915
met

Anna Bonsing, geb. te Leeuwarden [Fr] op zondag 21 apr 189512, ovl. (85 jaar oud) op zondag 27 jul 19801, begr. te Nieuwe Roden 1.


Bronnen:
1.Graftombe (S48606), Type: Algemene bron,
2.Gemeente: Leek, Geboorteregister 1888, aktenummer 138 (S59315), Type: Algemene bron,
3.Gemeente: Leek, Overlijdensregister 1907, aktenummer 55 (S59290), Type: Algemene bron,
4.Algemene bron (S59281), Type: Algemene bron,
5.Gemeente: Leek, Huwelijksregister 1888, aktenummer 24 (S59288), Type: Algemene bron,
6.Overlijden (Overlijden), Roden, 03-02-1950, aktenummer 5 (S59309), Type: Algemene bron,
7.Gemeente: Leek, Geboorteregister 1866, aktenummer 3 (S59306), Type: Algemene bron,
8.Gemeente: Leek, Huwelijksregister 1918, aktenummer 20 (S59307), Type: Algemene bron,
9.Overlijden (Overlijden), Roden, 10-03-1952, aktenummer 11 (S59310), Type: Algemene bron,
10.Geboorte, Roden, 22-03-1867, aktenummer 20 (S59308), Type: Algemene bron,
11.Gemeente: Hoogkerk, Huwelijksregister 1915, aktenummer 8 (S59323), Type: Algemene bron,
12.Algemene bron (S59329), Type: Algemene bron,


Jacoba Gerarda Jansen
Jacoba Gerarda Jansen, geb. te Utrecht [Ut] op donderdag 8 dec 18812, ovl. (69 jaar oud) te Zeist [Ut] op maandag 1 okt 19511.

tr. (beiden 37 jaar oud) te Utrecht [Ut] op donderdag 11 sep 1919
met

Willem Hendrik Warner, zn. van Jochem Warner en Gezina Veltman, geb. te Utrecht [Ut] op zaterdag 21 jan 18825, ovl. (53 jaar oud) te Utrecht [Ut] op zondag 13 okt 19354.


Bronnen:
1.Algemene bron (S59173), Type: Algemene bron,
2.Algemene bron (S59172), Type: Algemene bron,
3.Algemene bron (S59171), Type: Algemene bron,
4.Algemene bron (S59174), Type: Algemene bron,
5.Algemene bron (S59166), Type: Algemene bron,


Jan Jansen
Jan Jansen, geb. te 't Zandt [Gr], Daglooner, ovl. voor vrijdag 18 apr 1828.

kerk.huw. (Jaike ongeveer 32 jaar oud) te 't Zandt [Gr] op zondag 12 okt 1777
met

Jaike Jans, dr. van Jan Heijnes en Hindrikjen Tijs, ged. te Godlinze [Gr] op zondag 20 jun 17453, ovl. (ongeveer 82 jaar oud) te 't Zandt [Gr] op vrijdag 18 apr 1828 Vermoedelijk door onvoldoende kennis worden de ouders van Jaike (Jeike) Jan Ties en Antje Heines genoemd2.


Aantekeningen:
Jaike Jans.
Ze wordt vaak Jeike genoemd.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Geertje~1778 't Zandt [Gr]    
Heine Jans~1783 Zijldijk [Gr] 1827 Leermens [Gr] 44Bronnen:
1.Algemene bron (S962), Type: Algemene bron,
2.Overlijdensregister Zandt, 't 1828 Aktenummer 45 (S963), Type: Algemene bron,
3.Algemene bron (S60031), Type: Algemene bron,


Jan Jansen
Jan Jansen, geb. te Termunten [Gr] op donderdag 31 jan 18612, Landarbeider, ovl. (79 jaar oud) te Termunten [Gr] op maandag 24 jun 19401.

tr. (resp. 26 en 24 jaar oud) (1) te Termunten [Gr] op dinsdag 13 sep 1887
met

Albertje van der Ploeg, geb. te Borgsweer [Gr] op zaterdag 7 feb 18634, ovl. (54 jaar oud) te Termunten [Gr] op woensdag 18 apr 19175.

tr. (resp. 60 en 58 jaar oud) (2) te Termunten [Gr] op vrijdag 4 feb 1921
met

Elisabeth Hooghuis, dr. van Tamme Hooghuis en Annechien Lier, geb. te Farmsum [Gr] op donderdag 24 apr 18628, Dienstmeid, ovl. (92 jaar oud) te Harkstede [Gr] op vrijdag 17 dec 19547, tr. (1) met Harm van der Broek. Uit dit huwelijk 5 kinderen.


Bronnen:
1.Overlijdensregister Termunten 1940 Aktenummer 48 (S23678), Type: Algemene bron,
2.Geboorteregister Termunten 1861 Aktenummer 3 (S23677), Type: Algemene bron,
3.Huwelijksregister Termunten 1887 Aktenummer 13 (S23680), Type: Algemene bron,
4.Geboorteregister Termunten 1863 Aktenummer 15 (S23681), Type: Algemene bron,
5.Overlijdensregister Termunten 1917 Aktenummer 30 (S23682), Type: Algemene bron,
6.Huwelijksregister Termunten 1921 Aktenummer 2 (S23665), Type: Algemene bron,
7.Overlijdensregister Slochteren 1954 Aktenummer 126 (S23671), Type: Algemene bron,
8.Geboorteregister Delfzijl 1862 Aktenummer 48 (S23645), Type: Algemene bron,
9.Huwelijksregister Delfzijl 1888 Aktenummer 17 (S23655), Type: Algemene bron,
10.Overlijdensregister Delfzijl 1917 Aktenummer 111 (S23676), Type: Algemene bron,
11.Geboorteregister Delfzijl 1866 Aktenummer 143 (S23675), Type: Algemene bron,


Jan Jansen
Jan Jansen, geb. te Westerwijtwerd [Gr] op zaterdag 15 jun 18671, ovl. (2 jaar oud) te Westerwijtwerd [Gr] op zondag 26 dec 18692.

 • Vader:
  Barteld Jansen, geb. te Sint Annen op woensdag 8 sep 18303, Houtkooper, Timmerman, ovl. (75 jaar oud) te Westerwijtwerd [Gr] op maandag 4 jun 19064, tr. (1) met Jantje Dijkema. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. 33 en 36 jaar oud) (2) te Bedum [Gr] op zaterdag 21 mei 1864.
 • Moeder:
  Stijntje Jans van de Riet, dr. van Jan Jans van de Riet en Anje Willems Boerema, geb. te Westerdijkshorn op woensdag 23 jan 182810, ovl. (78 jaar oud) te Westerwijtwerd [Gr] op donderdag 20 dec 19069.Bronnen:
1.Geboorteregister Middelstum 1867 Aktenummer 36 (S31623), Type: Algemene bron,
2.Overlijdensregister Middelstum 1869 Aktenummer 70 (S31625), Type: Algemene bron,
3.Geboorteregister Ten Boer 1830 Aktenummer 66 (S31629), Type: Algemene bron,
4.Overlijdensregister Middelstum 1906 Aktenummer 11 (S31627), Type: Algemene bron,
5.Huwelijksregister Ten Boer 1854 Aktenummer 24 (S31630), Type: Algemene bron,
6.Geboorteregister Ten Boer 1830 Aktenummer 7 (S31631), Type: Algemene bron,
7.Overlijdensregister Ten Boer 1858 Aktenummer 58 (S31632), Type: Algemene bron,
8.Huwelijksregister Bedum 1864 Aktenummer 24 (S31521), Type: Algemene bron,
9.Overlijdensregister Middelstum 1906 Aktenummer 27 (S31528), Type: Algemene bron,
10.Geboorteregister Bedum 1828 Aktenummer 6 (S31511), Type: Algemene bron,


Jan Jansen
Jan Jansen, geb. te Tuikwerd op zondag 20 apr 18341, Landbouwer, ovl. (63 jaar oud) te Farmsum [Gr] op maandag 16 aug 18972.

tr. (resp. 35 en 29 jaar oud) te Middelstum [Gr] op donderdag 13 mei 1869
met

Heilina Noordhof, dr. van Hindericus Krijns Noordhof en Stientje Pieters van der Molen, geb. te Toornwerd [Gr] op donderdag 23 jan 18405, ovl. (75 jaar oud) te Appingedam [Gr] op dinsdag 29 jun 19154.

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
NN  1870 Farmsum [Gr] 0
Pietertje*1871 Farmsum [Gr] 1878 Farmsum [Gr] 7
Fokko*1872 Farmsum [Gr] 1959 Appingedam [Gr] 87
Stientje*1875 Farmsum [Gr]    
Henderika Anje*1877 Farmsum [Gr] 1878 Farmsum [Gr] 0
Henderikus Krijn*1879 Farmsum [Gr] 1933 Tuikwerd 53
Pieterke*1880 Farmsum [Gr] 1934 Haren 53Bronnen:
1.Geboorteregister Delfzijl 1834 Aktenummer 40 (S44050), Type: Algemene bron,
2.Overlijdensregister Delfzijl 1897 Aktenummer 69 (S44051), Type: Algemene bron,
3.Huwelijksregister Middelstum 1869 Aktenummer 7 (S44043), Type: Algemene bron,
4.Overlijdensregister Appingedam 1915 Aktenummer 46 (S44044), Type: Algemene bron,
5.Geboorteregister Middelstum 1840 Aktenummer 6 (S44039), Type: Algemene bron,


Jan Jansen
Jan Jansen, ged. te Groningen [Gr] op woensdag 25 apr 17981, Schoenmaker.

 • Vader:
  Jan Roelfs Krijns, geb. te Groningen [Gr] in 1761, Arbeider, ovl. (ongeveer 46 jaar oud) te Groningen [Gr] op maandag 19 okt 18072, kerk.huw. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 26 jaar oud) te Groningen [Gr] op vrijdag 21 mei 1790.
 • Moeder:
  Epke Tjasses, dr. van Tjasse Harms en Annechijn Geerts, ged. te Stitswerd [Gr] op zondag 28 aug 17635, ovl. (ongeveer 63 jaar oud) te Groningen [Gr] op zaterdag 30 jun 18274.

tr. (resp. ongeveer 19 en ongeveer 27 jaar oud) te Groningen [Gr] op zondag 30 nov 1817
met

Geesien Alberts, dr. van Geesijn Alberts, ged. te Groningen [Gr] op donderdag 14 okt 1790, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) te Groningen [Gr] op donderdag 6 mei 18527.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Janna*1818 Groningen [Gr] 1899 Utrecht [Ut] 80
Geertien*1821 Groningen [Gr] 1849 Groningen [Gr] 27
Epke*1823 Groningen [Gr] 1917 Teteringen [Nb] 93
Roelf*1826 Groningen [Gr] 1826 Groningen [Gr] 0
Roelf*1829 Groningen [Gr] 1906 Groningen [Gr] 76
Jacob*1833 Groningen [Gr] 1890 Midwolde [Gr] 56Bronnen:
1.Algemene bron (S56124), Type: Algemene bron,
2.Algemene bron (S58962), Type: Algemene bron,
3.Algemene bron (S58961), Type: Algemene bron,
4.Gemeente: Groningen, Overlijdensregister 1827, aktenummer 717 (S58957), Type: Algemene bron,
5.Algemene bron (S55872), Type: Algemene bron,
6.Gemeente: Groningen, Huwelijksregister 1817, aktenummer 168 (S58967), Type: Algemene bron,
7.Gemeente: Groningen, Overlijdensregister 1852, aktenummer 333 (S59096), Type: Algemene bron,


Jan Jansen
Jan Jansen, geb. te Groningen [Gr] op maandag 26 feb 18551, Besteller, Koetsier.

 • Vader:
  Roelf Jansen, zn. van Jan Jansen en Geesien Alberts, geb. te Groningen [Gr] op maandag 16 nov 18293, Schoenmaker, ovl. (76 jaar oud) te Groningen [Gr] op zondag 22 jul 19062, tr. (2) met Eddina Scherphuis. Uit dit huwelijk 7 kinderen, tr. (3) met Engeltje Groen. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (beiden 23 jaar oud) (1) te Groningen [Gr] op zondag 1 mei 1853.
 • Moeder:
  Regina Maria ten Berge, geb. te Groningen [Gr] op zaterdag 12 sep 182912, ovl. (26 jaar oud) te Groningen [Gr] op zondag 1 jun 185611.

tr. (resp. 25 en 30 jaar oud) te Groningen [Gr] op zondag 23 mei 1880
met

Derkien van der Woude, geb. te Groningen [Gr] op vrijdag 4 jan 1850.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Roelf*1881 Groningen [Gr]    
Maria Regina*1883 Groningen [Gr] 1958  75
Regina Maria*1885 Groningen [Gr]    
Derk*1888 Groningen [Gr]    
Catharina*1890 Groningen [Gr] 1894 Groningen [Gr] 4
Petrus*1892 Groningen [Gr]    Bronnen:
1.Gemeente: Groningen, Geboorteregister 1855, aktenummer 189 (S59190), Type: Algemene bron,
2.Gemeente: Groningen, Overlijdensregister 1906, aktenummer 716 (S59106), Type: Algemene bron,
3.Gemeente: Groningen, Geboorteregister 1829, aktenummer 900 (S59091), Type: Algemene bron,
4.Gemeente: Groningen, Huwelijksregister 1857, aktenummer 146 (S59098), Type: Algemene bron,
5.Gemeente: Groningen, Geboorteregister 1829, aktenummer 521 (S59207), Type: Algemene bron,
6.Gemeente: Groningen, Overlijdensregister 1880, aktenummer 1198 (S59203), Type: Algemene bron,
7.Gemeente: Groningen, Huwelijksregister 1890, aktenummer 117 (S59105), Type: Algemene bron,
8.Gemeente: Beerta, Geboorteregister 1825, aktenummer 38 (S59208), Type: Algemene bron,
9.Gemeente: Winschoten, Overlijdensregister 1905, aktenummer 27 (S59210), Type: Algemene bron,
10.Gemeente: Groningen, Huwelijksregister 1853, aktenummer 81 (S59097), Type: Algemene bron,
11.Gemeente: Groningen, Overlijdensregister 1856, aktenummer 475 (S59205), Type: Algemene bron,
12.Gemeente: Groningen, Geboorteregister 1829, aktenummer 734 (S59206), Type: Algemene bron,
13.Gemeente: Groningen, Huwelijksregister 1880, aktenummer 120 (S59191), Type: Algemene bron,


Jan Jansen
Jan Jansen, geb. te Groningen [Gr] op maandag 12 aug 18612, Arbeider, Boerenknecht, ovl. (46 jaar oud) te Midwolde [Gr] op woensdag 21 aug 19071.

 • Vader:
  Jacob Jansen, zn. van Jan Jansen en Geesien Alberts, geb. te Groningen [Gr] op zondag 5 mei 18334, Schuiijerhoutdraaijer (schuierhout, borstelblok), Stoeldraaier, Stoelmaker, ovl. (56 jaar oud) te Midwolde [Gr] op zaterdag 1 feb 18903, tr. (2) met Catharina Immina Brouwer. Uit dit huwelijk een zoon, tr. (3) met Grietje Kuipers. Uit dit huwelijk een dochter, tr. (4) met Janna Molema. Uit dit huwelijk 2 kinderen, tr. (resp. 24 en 28 jaar oud) (1) te Groningen [Gr] op zondag 20 dec 1857.
 • Moeder:
  Sieke Egges, geb. te Hoogezand op donderdag 17 sep 182915, Dienstmeid, ovl. (41 jaar oud) te Groningen [Gr] op donderdag 13 jul 187116.

tr. (resp. 26 en 22 jaar oud) te Leek [Gr] op zaterdag 19 mei 1888
met

Marchien Huberts, geb. te Midwolde [Gr] op woensdag 3 jan 186619, Dienstmeid, ovl. (84 jaar oud) te Nieuw Roden op donderdag 2 feb 195018, tr. (2) met Stoffer Giezen. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk 8 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacob*1888 Midwolde [Gr] 1983 Nieuwe Roden 94
Stoffer*1891 Midwolde [Gr] 1935 Leek [Gr] 43
Sikke*1893 Midwolde [Gr] 1917 Apeldoorn [Ge] 24
Jan*1895 Midwolde [Gr]    
Hendrik*1896 Midwolde [Gr] 1897 Midwolde [Gr] 0
Hendrik*1897 Midwolde [Gr] 1919 Oostwold (Gem. Leek) 21
Geert*1900 Midwolde [Gr]    
Dekien*1904 Leek [Gr] 1955 Norg [Dr] 50Bronnen:
1.Gemeente: Leek, Overlijdensregister 1907, aktenummer 55 (S59290), Type: Algemene bron,
2.Algemene bron (S59281), Type: Algemene bron,
3.Gemeente: Leek, Overlijdensregister 1890, aktenummer 11 (S59104), Type: Algemene bron,
4.Algemene bron (S59092), Type: Algemene bron,
5.Gemeente: Groningen, Huwelijksregister 1872, aktenummer 307 (S59101), Type: Algemene bron,
6.Gemeente: Groningen, Overlijdensregister 1873, aktenummer 886 (S59292), Type: Algemene bron,
7.Gemeente: Oude Pekela, Geboorteregister 1844, aktenummer 35 (S59304), Type: Algemene bron,
8.Gemeente: Groningen, Huwelijksregister 1875, aktenummer 49 (S59102), Type: Algemene bron,
9.Gemeente: Meeden, Geboorteregister 1831, aktenummer 26 (S59305), Type: Algemene bron,
10.Gemeente: Meeden, Overlijdensregister 1876, aktenummer 14 (S59295), Type: Algemene bron,
11.Gemeente: Leek, Huwelijksregister 1877, aktenummer 40 (S59103), Type: Algemene bron,
12.Gemeente: Noordbroek, Geboorteregister 1843, aktenummer 34 (S59301), Type: Algemene bron,
13.Gemeente: Muntendam, Overlijdensregister 1916, aktenummer 54 (S59300), Type: Algemene bron,
14.Gemeente: Groningen, Huwelijksregister 1857, aktenummer 303 (S59099), Type: Algemene bron,
15.Gemeente: Hoogezand, Geboorteregister 1829, aktenummer 125 (S59302), Type: Algemene bron,
16.Gemeente: Groningen, Overlijdensregister 1871, aktenummer 805 (S59285), Type: Algemene bron,
17.Gemeente: Leek, Huwelijksregister 1888, aktenummer 24 (S59288), Type: Algemene bron,
18.Overlijden (Overlijden), Roden, 03-02-1950, aktenummer 5 (S59309), Type: Algemene bron,
19.Gemeente: Leek, Geboorteregister 1866, aktenummer 3 (S59306), Type: Algemene bron,
20.Gemeente: Leek, Huwelijksregister 1918, aktenummer 20 (S59307), Type: Algemene bron,
21.Overlijden (Overlijden), Roden, 10-03-1952, aktenummer 11 (S59310), Type: Algemene bron,
22.Geboorte, Roden, 22-03-1867, aktenummer 20 (S59308), Type: Algemene bron,


Jan Jansen
Jan Jansen, geb. te Midwolde [Gr] op vrijdag 25 jan 18951, Betonwerker.

 • Vader:
  Jan Jansen, zn. van Jacob Jansen en Sieke Egges, geb. te Groningen [Gr] op maandag 12 aug 18613, Arbeider, Boerenknecht, ovl. (46 jaar oud) te Midwolde [Gr] op woensdag 21 aug 19072, tr. (resp. 26 en 22 jaar oud) te Leek [Gr] op zaterdag 19 mei 1888.
 • Moeder:
  Marchien Huberts, geb. te Midwolde [Gr] op woensdag 3 jan 18666, Dienstmeid, ovl. (84 jaar oud) te Nieuw Roden op donderdag 2 feb 19505, tr. (2) met Stoffer Giezen. Uit dit huwelijk geen kinderen.

tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) te Leek [Gr] op zaterdag 1 nov 1919
met

Antje Dalmolen, geb. te Opende [Gr] op zondag 22 dec 189511, Dienstmeid.


Bronnen:
1.Gemeente: Leek, Geboorteregister 1895, aktenummer 11 (S59318), Type: Algemene bron,
2.Gemeente: Leek, Overlijdensregister 1907, aktenummer 55 (S59290), Type: Algemene bron,
3.Algemene bron (S59281), Type: Algemene bron,
4.Gemeente: Leek, Huwelijksregister 1888, aktenummer 24 (S59288), Type: Algemene bron,
5.Overlijden (Overlijden), Roden, 03-02-1950, aktenummer 5 (S59309), Type: Algemene bron,
6.Gemeente: Leek, Geboorteregister 1866, aktenummer 3 (S59306), Type: Algemene bron,
7.Gemeente: Leek, Huwelijksregister 1918, aktenummer 20 (S59307), Type: Algemene bron,
8.Overlijden (Overlijden), Roden, 10-03-1952, aktenummer 11 (S59310), Type: Algemene bron,
9.Geboorte, Roden, 22-03-1867, aktenummer 20 (S59308), Type: Algemene bron,
10.Gemeente: Leek, Huwelijksregister 1919, aktenummer 39 (S59326), Type: Algemene bron,
11.Gemeente: Grootegast, Geboorteregister 1895, aktenummer 144 (S59331), Type: Algemene bron,


Janna Jansen
Janna Jansen, geb. te Groningen [Gr] op woensdag 7 okt 18181, ovl. (80 jaar oud) te Utrecht [Ut] op vrijdag 21 jul 18992.

 • Vader:
  Jan Jansen, zn. van Jan Roelfs Krijns en Epke Tjasses, ged. te Groningen [Gr] op woensdag 25 apr 17983, Schoenmaker, tr. (resp. ongeveer 19 en ongeveer 27 jaar oud) te Groningen [Gr] op zondag 30 nov 1817.
 • Moeder:
  Geesien Alberts, dr. van Geesijn Alberts, ged. te Groningen [Gr] op donderdag 14 okt 1790, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) te Groningen [Gr] op donderdag 6 mei 18525.

tr. (resp. 24 en 25 jaar oud) te Groningen [Gr] op zondag 7 mei 1843
met

Willem Hendriks Veltman, zn. van Hindrik Willems Veltman en Matje Derks de Wit, geb. te Ezinge [Gr] op maandag 23 mrt 1818, Bediende, ovl. (52 jaar oud) te Utrecht [Ut] op dinsdag 13 dec 18707.

Uit dit huwelijk 7 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hindrik Willem*1843 Groningen [Gr] 1914 Utrecht [Ut] 71
Gezina*1846 Amsterdam [Nh] 1935 Utrecht [Ut] 89
Marta Wilhemina*1849 Amsterdam [Nh] 1854 Utrecht [Ut] 5
Johannis*1851  1851 Utrecht [Ut] 0
Johanna Wilhelmina*1852 Utrecht [Ut] 1853 Utrecht [Ut] 0
Martha Wilhelmina*1855 Utrecht [Ut] 1872 Utrecht [Ut] 17
Willem*1858 Utrecht [Ut] 1874 Utrecht [Ut] 15Bronnen:
1.Algemene bron (S59086), Type: Algemene bron,
2.Algemene bron (S59119), Type: Algemene bron,
3.Algemene bron (S56124), Type: Algemene bron,
4.Gemeente: Groningen, Huwelijksregister 1817, aktenummer 168 (S58967), Type: Algemene bron,
5.Gemeente: Groningen, Overlijdensregister 1852, aktenummer 333 (S59096), Type: Algemene bron,
6.Gemeente: Groningen, Huwelijksregister 1843, aktenummer 73 (S59093), Type: Algemene bron,
7.Algemene bron (S59115), Type: Algemene bron,


Janna Jansen
Janna Jansen, geb. te Groningen [Gr] op dinsdag 19 aug 18622, ovl. (72 jaar oud) te Zwolle op vrijdag 12 jul 19351.

 • Vader:
  Roelf Jansen, zn. van Jan Jansen en Geesien Alberts, geb. te Groningen [Gr] op maandag 16 nov 18294, Schoenmaker, ovl. (76 jaar oud) te Groningen [Gr] op zondag 22 jul 19063, tr. (1) met Regina Maria ten Berge. Uit dit huwelijk een zoon, tr. (3) met Engeltje Groen. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (beiden 27 jaar oud) (2) te Groningen [Gr] op zondag 31 mei 1857.
 • Moeder:
  Eddina Scherphuis, geb. te Groningen [Gr] op woensdag 10 jun 182912, Dienstmeid, ovl. (51 jaar oud) te Groningen [Gr] op zondag 12 dec 188013.

tr. (resp. 25 en 22 jaar oud) te Breda [Nb] op donderdag 9 aug 1888
met

Coenraad Joustra, geb. te Leeuwarden [Fr] op woensdag 30 aug 186515, Brievenbesteller, ovl. (63 jaar oud) te Zwolle op zondag 16 jun 192916.

Uit dit huwelijk 5 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Grietje*1890 Princenhage [Nb] 1952 Zwolle 62
Dina*1892 Princenhage [Nb]    
Akke*1897 Tholen [Ze] 1919 Zwolle 22
Eibertje*1899 Tholen [Ze] 1917 Zwolle 17
Anna*1901 Zwolle 1919 Zwolle 18Bronnen:
1.Algemene bron (S59234), Type: Algemene bron,
2.Algemene bron (S59194), Type: Algemene bron,
3.Gemeente: Groningen, Overlijdensregister 1906, aktenummer 716 (S59106), Type: Algemene bron,
4.Gemeente: Groningen, Geboorteregister 1829, aktenummer 900 (S59091), Type: Algemene bron,
5.Gemeente: Groningen, Huwelijksregister 1853, aktenummer 81 (S59097), Type: Algemene bron,
6.Gemeente: Groningen, Overlijdensregister 1856, aktenummer 475 (S59205), Type: Algemene bron,
7.Gemeente: Groningen, Geboorteregister 1829, aktenummer 734 (S59206), Type: Algemene bron,
8.Gemeente: Groningen, Huwelijksregister 1890, aktenummer 117 (S59105), Type: Algemene bron,
9.Gemeente: Beerta, Geboorteregister 1825, aktenummer 38 (S59208), Type: Algemene bron,
10.Gemeente: Winschoten, Overlijdensregister 1905, aktenummer 27 (S59210), Type: Algemene bron,
11.Gemeente: Groningen, Huwelijksregister 1857, aktenummer 146 (S59098), Type: Algemene bron,
12.Gemeente: Groningen, Geboorteregister 1829, aktenummer 521 (S59207), Type: Algemene bron,
13.Gemeente: Groningen, Overlijdensregister 1880, aktenummer 1198 (S59203), Type: Algemene bron,
14.Algemene bron (S59233), Type: Algemene bron,
15.Algemene bron (S59235), Type: Algemene bron,
16.Algemene bron (S59250), Type: Algemene bron,