JOHAN UBBES
Luckje Okkes
Luckje Okkes, ged. te Thesinge [Gr] op woensdag 10 dec 1738, Landbouwersche, ovl. te Zandeweer [Gr].

tr. (resp. ongeveer 32 en ongeveer 27 jaar oud) te Thesinge [Gr] op donderdag 9 mei 1771
met

Jan Jelmers, ged. te Thesinge [Gr] op zondag 26 mei 1743, Landbouwer, ovl. te Rottum.

Uit dit huwelijk 4 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Ocke~1774 Rottum    
Fokke~1775 Rottum 1782  6
Harm Jans~1777 Rottum 1855 Slochteren [Gr] 77
Fokke~1781 Rottum    


Nanning Okkes
Nanning Okkes, ged. te Thesinge [Gr] op zondag 11 nov 1736.


Willem Okkes
Willem Okkes, ovl. circa 1736.


Aantekeningen:
Willem Okkes.
Ledematenlijst Opwierde:.
[1704] den 14 September wederom door Godts bijsonder genade gehouden 't Hooghweerdigh en H. Avondtmaal des Heeren sonder eenigh bijsonder voorval, en zijn doe ter tijdt tot ons overgekomen Willem Okkes en Sibrigh Jacobs echtelieden van Farmsum.
[1705] den 13 Sept. wederom na voorgaande visitatie door des H. bijsondere genade gehouden 't Hooghweerdigh en H. Avondtmaal des H. J. Christi, edogh hebben sich doe ter tijdt van des H. Tafel onthouden Jan Geerts en Willem Okkes met haar beijder hu ijsvrouwen, ter oorsake van oneenigheijt ontstaan uijt vooransittinge in de kerkebank, 't welke voor die tijdt niet konde bijgelegt worden, niet tegenstaande haar wierde voorgestelt de ware nedrigheijt, met welke een Christen moet bekleedt zijn, als ook dat in de kerke geen eerste of laaste angemerkt wierde, vermits de laaste dikwijls de eerste zijn in't Koninkrijke der hemelen, evenwel sij bleven bij haar vorige meeninge, welke was dat ieder 't meeste recht hadde tot de voorste sitplaatse.
1705 den 20 Decembris wederom door des Heeren bijsondere genade gehouden 't H. en Hooghweerdigh Avondtmaal des H. Jesu Christi, en zijn doe ter tijdt an de liefde maaltijdt weder verschenen Jan Geerts en Anje Joosten echtelieden tot Eelwert woonacht igh met betuijginge dat sij afgeleght hebbende alle haat en nijd voortaan in liefde souden trachten te leven met Willem Okkes en des selfs huijsvrouwe Sibrigh Jacobs, die sich uijt oorsake van voorgaande oneenigheijt niet wilden versoenen met haren naasten, niet tegenstaande Jan Geerts met sijn huijsvrouw rekkelijk waren, en alle middelen om malkander met liefde te omhelsen en vreedtsaam te zijn wierden angewent; latende alsoo de sonne over haren toon ondergaan.
1706 den 14 Martii wederom door Godts bijsondere genade gehouden 't Heijlich en Hooghweerdigh Avontmaal onses H. Jesu Christi, en zijn als doe weder deelachtigh geweest an de teekenen en zegelen der genade Willem Okkes met sijn huijsvrouwe Sibrich J acobs, nadat sij bijvorens met Jan Geerts en sijn huijsvrouwe over de voorste sittinge overeengekomen waren in voegen als volght, namelijk dat de mannen de eerstkomende voor de laast in kerke komende, de een voor den ander sullen moeten opschikken, edogh onder de vrouwen heeft Anje Joosten door't lot verworven, dat Sibrich Jacobs een ander plaatse in de kerke sal moeten opsoeken latende an Anje Joosten de geheele bank over, waarmede alsdan persoonen voorn. met malkanderen versoent in vriendtsc hap en liefde (als Christenen betaamt) belooft hebben te leven.
1706 den 5 April is in plaatse van Pieter Pieters door toestemminge van de bijwesende ledematen tot diaken verkoren Willem Okkes, die na gewoone kondinge den 16 Maij daar an is bevestight.
[1707] den 5 April is Hinderik Tholens schoolmeester weder van nieuws tot de bedieninge der diakenschap verkoren, en na gedane kondinge bevestight, ja heeft het diaconie boek, met desselfs kistje (nadat hij reekeninge gedaan hadde) an Willem Okkes n u diaconie boekhouder overgelanght, hijrop is de vergaderinge begonnen, en geeijndight met den gebede en danksegginge.
1708 den 9 April is Meijndert Jacobs tot bedieninge der diakenschap verkoren, en na gedane kondinge bevestight in plaatse van Willem Okkes, gelijk de vergaderinge bij 't verkiesen met gebede was begonnen, alsoo is sij ook met den gebede en dankseggi nge geeijndight.
[1712] den 13 December is wederom gehouden door des Heeren genade en grote goedertierenheid het H. Avondmaal onses H.J.C. zijnde de E. Willem Ockes en sijn huisvrouw Sibrigh Jacobs niet an de tafel des Heeren geweest, ter oorsake dat de E. Jan Geert s haar plaatse hadd willen kopen.
1713, 9 Martius, zijn in de kercke volgens citatie voor de kercken-raad verschenen de E. Willen Ockes en sijn huisvrouw Sibrigh Jacobs en de E. Jan Gerts en sijn huijsvrouw Trijntje Jans, om waar het mogelijck het swevend geschil tuschen haar bijtel eggen, en het welcke dan oock naa veel kibbelens als moeijte vlijd en smekinge is geluckt, vergevende sij malkanderen alle ongelijcks, oock beloovde de E. Jan Geerts soo hem de plaatse van de E. Willem Ockes weder te koop moghte angeboden worden, hi j Jan Geerts Willem Ockes daar van kenisse alsdan soude geven. Maar (helaas) als men meijnde dat het vijer des onlust geheel was uitgeblust, soo is het des te heftiger uitgeborsten, ter oorsake Jan Geerts Willem Ockens liet dagen van wegens eenige h arde en smadelijcke woorden, rakende het overlijden van sijn vrouw zaliger, welcke Jan Geerts seijde dat Willem Ockes soude gesprooken in de kercke, niet tegenstaande Jan Geerts geseid wierde dat niemand van de kercken-raad deselve woorden gehoort h adde.
1713, 9 Martius, zijn in de kercke volgens citatie voor de kercken-raad verschenen de E. Willen Ockes en sijn huisvrouw Sibrigh Jacobs en de E. Jan Gerts en sijn huijsvrouw Trijntje Jans, om waar het mogelijck het swevend geschil tuschen haar bijtel eggen, en het welcke dan oock naa veel kibbelens als moeijte vlijd en smekinge is geluckt, vergevende sij malkanderen alle ongelijcks, oock beloovde de E. Jan Geerts soo hem de plaatse van de E. Willem Ockes weder te koop moghte angeboden worden, hi j Jan Geerts Willem Ockes daar van kenisse alsdan soude geven. Maar (helaas) als men meijnde dat het vijer des onlust geheel was uitgeblust, soo is het des te heftiger uitgeborsten, ter oorsake Jan Geerts Willem Ockens liet dagen van wegens eenige h arde en smadelijcke woorden, rakende het overlijden van sijn vrouw zaliger, welcke Jan Geerts seijde dat Willem Ockes soude gesprooken in de kercke, niet tegenstaande Jan Geerts geseid wierde dat niemand van de kercken-raad deselve woorden gehoort h adde.
[1713] den 11 Junius 1713 is wederom door des Heeren goedertierenheid en genade gehouden het H. en Hoge Naghtmaal van onse Heere J.C. zijnde niet ter tafel des Heeren geweest de E. Willem Ockes en de E. Jan Geerts nevens hare huijs-vrouwen, ter oors ake van het boven-gemelde verschil.
[1713] den 7 September zijn voor het Consistorie geciteert door Meester Hindrick Tholens de E. Willem Ockens en de E. Jan Geerts nevens haar beijder huijsvrouwen van wegens het bovengemelde verschil, maar alleen verschenen de E. Jan Geerts en sijn h uijsvrouw Trijntje Jans, welcke dan oock, naa betuiginge voor God en de kercken-raad (zijnde nevens mij de E. Olger Peters en de e. Meijndert Jacobs ouderlingen en de E. Peter Peters als diaken, de boeckhouder Sicco Clasen was niet tegenwoordigh nie t tegenstaande het hem angeseid waar en hij mij geseid hadde te willen komen) dat sij volstreckt genegen waaren haar te verzoenen met de E. Willem Ockes en sijn huijsvrouw Sibrigh Jacobs, een voornemen hadden om alle haat en nijdt tegens deselve aft eleggen, in tegendeel in liefde en eenigheid met haar te leven; tot de Tafel des Heeren zijn toegelaten. Maar doordien de E. Willem Ockes en sijn huijsvrouw Sibrigh Jacobs niet zijn opgekomen, verklarende Sibrigh Jacobs ten mijnen huijse rond-uijt d ogh niet te willen verschijnen nevens haar man voor de kerckenraad, soo blijvt haar sake uitgestelt tot nader gelegentheid, als bij welke sij weer staan geciteert te worden volgens genomen resolutie van de kerckenraad.
[1713] den 10 September is door des Heeren goedheid gehouden het H. Naghtmaal. De Ledematen waren dese volgende: O.a. Willem Ockes en sijn huijsvrouw Sibrigh Jacobs.
Willem Ockes zijnde van andere gedaghten geworden, is bij mij gekomen des Saterdachs voor het H. Naghtmaal, en versoght dat de sake soude soecken in te schickken, 't welck dan oock eijndelijck is geluckt, en zijn daarop Willem Ockkes en sijn huijsvr ouw, naadat sij tegens mij betuight hadden en met hand en mond vrzegelt, van voortaan in vrede en eenigheid met Jan Geerts en sijn huijsvrouw Trijnje Jans te sullen leven, vergetende alles wat haar oock angedaan soude mogen zijn; dit koste niet gesc hieden voor de kerckenraad ten opsichte van de kortheid des tijds. Deselve is eghter voldaan geweest met ons doen in dese sake.
Ledematenlijst Farmsum:.
Namen der ledemaeten der Gemeijnte J.C. tot Farmsum, so nogh in den beginne van den jaere 1721 geweest sijn, ten tijde der bedieninge van mij Hieronijmus Thermoij, eccls in Farmsum ende overgelicht uijt het vorige protocol aenvangh nemende met den j aere 1677. De E. Willem Ockes kerkvooght en desselfs huijsvr: Sijbreght Jacobs (obijt 1726).
Namen der Ledematen, dewelke te Farmsum in den jaere 1730 bevonden sijn, ten tijde van de bedieninge van Fredericus Henricus Havingha, o.a. Willem Occes ouderlingh.
Naamen der Leedematen van de Gemeijnte J.C. tot Farmsum, die nogh bevonden zijn in t begin der bedieninge van Rudolph Pabus, Mense Feb. 1736, o.a. Willem Okkes kerkvooght (obiit).

kerk.huw. (Sibrigh ongeveer 22 jaar oud) in 1692 Huwelijkscontract 06-04-1692 Farmsum, Weiwerd, Heveskes, Oterdum en Meedhuizen. De gift in geval van kinderloos overlijden is 100 daalders en 100 car gld respectievelijk. Op de achterkant staat: huwelijkscontract van Willem Ockes Smit
met

Sibrigh Jacobs, dr. van Jacob Jansen en Diewerke Jansen, geb. te Eelwerd, ged. te Opwierde [Gr] op donderdag 21 mrt 16691, ovl. (ongeveer 56 jaar oud) in 1726.


Aantekeningen:
Sibrigh Jacobs.
Ledematenlijst Opwierde:.
Anno 1690 den 8 Junii op Pinxterdag (als Jacob Jans tot Eelwert en Roelef Cornellis ouderlingen, Focco Bonnes en Cornellis Jans op de Hoge werff diaconen waeren) heb ick Martinus Siertsema, na gedaene visitatie en ondersoeck, des Heeren Avontmael me t mijn Gemeijnte alhier tot Opwierda voor de eerste mael gehouden, en hebben des tijdt als oude ledemaeten deser gemeijnte gecommuniceert dese naervolgende: ..en is door des Heeren genade dese Gemeijnte nae voorgaende belijdenisse toe gedaen Sibri gh Jacobs jonge dochter van Jacob Jans en Dieuwer Jans.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Ocko*1695 Farmsum [Gr] 1739  44
Dieuwerke*1697     13 
Metje*1705 Opwierde [Gr]    
Jacob*1707 Opwierde [Gr]    
Eltje*1711 Opwierde [Gr]    Bronnen:
1.Kerkeboek Opwierde 1639-1765 Collectie DTB (Toegang 124) Inventarisnummer 370 (S6972), Type: Algemene bron,


Aaltje Olcherts
Aaltje Olcherts.

relatie
met

Jan Freerks.

Uit deze relatie een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Olchert Jans*1764 Spijk 1827 Spijk 63


Geertruid Oldenburg
Geertruid Oldenburg, geb. te Almkerk [Nb] op dinsdag 1 sep 18961, ovl. (90 jaar oud) op dinsdag 18 nov 19861, begr. te Spijk 1.

relatie
met

Klaas Klevering, zn. van Klaas Klevering en Ike Doornbos, geb. te Spijk op vrijdag 3 feb 18933, ovl. (70 jaar oud) te Spijk op woensdag 24 jul 19632, begr. te Spijk 1.


Bronnen:
1.Graftombe (S48606), Type: Algemene bron,
2.Overlijdensregister Bierum 1963 Aktenummer 16 (S10913), Type: Algemene bron,
3.Geboorteregister Bierum 1893 Aktenummer 12 (S10890), Type: Algemene bron,


Helena Oldenburg
Helena Oldenburg, geb. te Almkerk [Nb] op vrijdag 22 apr 18981, Dienstbode, ovl. (87 jaar oud) te Appingedam [Gr] op woensdag 2 okt 19851, begr. te Spijk 1.

tr. (resp. 24 en 22 jaar oud) te Bierum [Gr] op vrijdag 8 dec 1922
met

Onne Klevering, zn. van Klaas Klevering en Ike Doornbos, geb. te Spijk op vrijdag 7 sep 19003, Veldarbeider, ovl. (65 jaar oud) te Spijk op zaterdag 14 mei 19661, begr. te Spijk 1.


Bronnen:
1.Graftombe (S48606), Type: Algemene bron,
2.Huwelijksregister Bierum 1922 Aktenummer 36 (S10906), Type: Algemene bron,
3.Geboorteregister Bierum 1900 Aktenummer 75 (S10897), Type: Algemene bron,


Pieter Oldenburg
Pieter Oldenburg, geb. te Almkerk [Nb] op zondag 13 aug 18991, Veldarbeider, ovl. (71 jaar oud) op vrijdag 30 jul 19711, begr. te Nieuw-Vennep algemeen 1.

tr. (resp. 23 en 20 jaar oud) te Bierum [Gr] op vrijdag 11 mei 1923
met

Hindertje Klevering, dr. van Klaas Klevering en Ike Doornbos, geb. te Spijk op maandag 1 sep 19023, ovl. (59 jaar oud) op vrijdag 8 jun 19621, begr. te Nieuw-Vennep algemeen 1.


Bronnen:
1.Graftombe (S48606), Type: Algemene bron,
2.Huwelijksregister Bierum 1923 Aktenummer 12 (S10908), Type: Algemene bron,
3.Geboorteregister Bierum 1902 Aktenummer 78 (S10898), Type: Algemene bron,


Frederik Oldenburger
Frederik Oldenburger, geb. te Winschoten [Gr] op zondag 8 jan 18991, Employee BP.

tr. (resp. 29 en 27 jaar oud) te Maastricht [Li] op woensdag 4 apr 1928
met

Ronesca Elisabeth Groustra, dr. van Harmannus Groustra en Alida van der Schaaf, geb. te Schildwolde [Gr] op maandag 11 mrt 19013, Lerares.


Bronnen:
1.Geboorteregister Winschoten 1899 Aktenummer 9 (S19695), Type: Algemene bron,
2.Algemene bron (S19691), Type: Algemene bron,
3.Geboorteregister Slochteren 1901 Aktenummer 96 (S19688), Type: Algemene bron,


Klaas Oldenburger
Klaas Oldenburger, geb. te Oude Pekela [Gr] op vrijdag 23 sep 18702, Arbeider, fabrieksarbeider, ovl. (73 jaar oud) te Nieuwe Pekela [Gr] op zondag 14 mei 19441.

tr. (resp. 27 en 26 jaar oud) te Oude Pekela [Gr] op zaterdag 7 mei 1898
met

Grietje Peper, dr. van Jan Peper en Frouwke Nieweg, geb. te Oude Pekela [Gr] op vrijdag 3 nov 18715, ovl. (76 jaar oud) te Oude Pekela [Gr] op maandag 2 aug 19484.


Bronnen:
1.Overlijdensregister Nieuwe Pekela 1944 Aktenummer 24 (S35494), Type: Algemene bron,
2.Geboorteregister Nieuwe Pekela 1870 Aktenummer 117 (S35495), Type: Algemene bron,
3.Huwelijksregister Oude Pekela 1898 Aktenummer 17 (S35493), Type: Algemene bron,
4.Overlijdensregister Nieuwe Pekela (S7904), Type: Algemene bron,
5.Geboorteregister Oude Pekela (S7613), Type: Algemene bron,


Tonnis Oldenburger
Tonnis Oldenburger, geb. te Veendam [Gr] op zaterdag 11 apr 1885, Werkman, ovl. (85 jaar oud) op vrijdag 19 mrt 19711, begr. te Veendam Buitenwoelhof 1.

tr. (resp. 23 en 22 jaar oud) (1) te Veendam [Gr] op zaterdag 9 mei 1908
met

Annechien Ridderbos, geb. te Veendam [Gr] op donderdag 23 jul 18853, ovl. (49 jaar oud) te Groningen [Gr] op woensdag 20 feb 19354.

tr. (resp. 56 en 47 jaar oud) (2) te Veendam [Gr] op vrijdag 10 apr 1942
met

Elsina Jantina Kruze, dr. van Jan Kruze en Jantje Hofman, geb. te Veendam [Gr] op woensdag 13 mrt 18956, ovl. (78 jaar oud) op zaterdag 6 okt 19731, begr. te Veendam Buitenwoelhof 1.


Bronnen:
1.Graftombe (S48606), Type: Algemene bron,
2.Huwelijksregister Veendam 1908 Aktenummer 32 (S23350), Type: Algemene bron,
3.Geboorteregister Veendam 1885 Aktenummer 162 (S23351), Type: Algemene bron,
4.Overlijdensregister Veendam 1935 Aktenummer 21 (S23352), Type: Algemene bron,
5.Geboorteregister Veendam 1885 Aktenummer 83 (S23349), Type: Algemene bron,
6.Geboorteregister Veendam 1895 Aktenummer 77 (S2426), Type: Algemene bron,


Hendrik Jan Oldenhof
Hendrik Jan Oldenhof, geb. te Olst [Ov] in 1884, Spoorwegbeambte, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) te Deventer [Ov] op vrijdag 3 okt 19581.

tr. (resp. ongeveer 23 en 23 jaar oud) te Zutphen [Ge] op woensdag 15 mei 1907
met

Trientje Venhuis, dr. van Garmt Venhuis en Wijna Mennes, geb. te Groningen [Gr] op donderdag 6 mrt 18843.


Bronnen:
1.Historisch Centrum Overijssel, Archief 0123.1, Reg.Nr, 18483, Aktenr. 469 (S15186), Type: Algemene bron,
2.Gelders Archief 0207, Inv.Nr. 8880, Aktenr. 50 (S15180), Type: Algemene bron,
3.Geboorteregister Groningen 1884 Aktenummer 314 (S15176), Type: Algemene bron,


Aaltje Hindriks Oldenhuis
Aaltje Hindriks Oldenhuis, geb. te Zeerijp [Gr] op dinsdag 13 nov 17811, ged. te Zeerijp [Gr] op zondag 18 nov 17811.

 • Moeder:
  Willemtje Jans, Landbouwersche, begr. te Zeerijp [Gr] op maandag 24 jan 18032.

kerk.huw. (resp. 21 en ongeveer 22 jaar oud) te Loppersum [Gr] op maandag 28 feb 1803
met

Jan Jans van der Laan, zn. van Jan Roelfs en Maria Hindriks, ged. te Westeremden [Gr] op maandag 27 mrt 17804, Arbeider, Daglooner, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) te Loppersum [Gr] op vrijdag 7 feb 18455.

Uit dit huwelijk 9 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Willemtje Jans*1803 Zeerijp [Gr] 1872 Westeremden [Gr] 69
Maria Jans*1806 Zeerijp [Gr] 1808  2
Maria Jans*1808 Loppersum [Gr]    
Jantje Jans*1811 Loppersum [Gr] 1849 Loppersum [Gr] 37
Hindrik Jans*1814 Loppersum [Gr] 1845 Middelstum [Gr] 30
Jan Roelfs*1817 Loppersum [Gr] 1870 Loppersum [Gr] 52
Anje Jans*1820 Loppersum [Gr] 1864 't Zandt [Gr] 43
Kornelis Jans*1823 Loppersum [Gr] 1856 Middelstum [Gr] 33
Roelf*1829 Loppersum [Gr] 1874 Zoutkamp [Gr] 45Bronnen:
1.Doopboek 1739-1811 Kerkelijke gemeente - Zeerijp Inventarisnummer 579 (S11426), Type: Algemene bron,
2.Algemene bron (S23768), Type: Algemene bron,
3.Algemene bron (S23748), Type: Algemene bron,
4.Algemene bron (S21962), Type: Algemene bron,
5.Overlijdensregister Loppersum 1845 Aktenummer 5 (S23758), Type: Algemene bron,


Anje Oldenhuis
Anje Oldenhuis, geb. te Westeremden [Gr] op zaterdag 31 jan 18851, ovl. (25 jaar oud) te Stedum [Gr] op dinsdag 10 mei 19102.

 • Vader:
  Pieter Oldenhuis, geb. te Zeerijp [Gr] in 1838, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) te Stedum [Gr] op zaterdag 31 dec 18983, tr. (resp. ongeveer 33 en 27 jaar oud) te Stedum [Gr] op vrijdag 17 mrt 1871.
 • Moeder:
  Martje Balkema, dr. van Jelte Klaassen Balkema en Anje Klaassens Langenhuis, geb. te Middelstum [Gr] op woensdag 18 okt 18435, ovl. (60 jaar oud) te Stedum [Gr] op maandag 18 jan 19046.Bronnen:
1.Geboorteregister Stedum 1885 Aktenummer 11 (S5190), Type: Algemene bron,
2.Overlijdensregister Stedum 1910 Aktenummer 7 (S5194), Type: Algemene bron,
3.Overlijdensregister Stedum 1898 Aktenummer 25 (S5195), Type: Algemene bron,
4.Huwelijksregister Stedum 1871 Aktenummer 2 (S5152), Type: Algemene bron,
5.Geboorteregister Middelstum 1843 Aktenummer 44 (S5246), Type: Algemene bron,
6.Overlijdensregister Stedum 1904 Aktenummer 2 (S5159), Type: Algemene bron,


Anje Hindriks Oldenhuis
Anje Hindriks Oldenhuis, ged. te Zeerijp [Gr] op zondag 22 nov 17781, Dagloonersche.

 • Moeder:
  Willemtje Jans, Landbouwersche, begr. te Zeerijp [Gr] op maandag 24 jan 18032.

tr. (resp. ongeveer 51 en ongeveer 42 jaar oud) (1) te Kantens [Gr] op zaterdag 18 sep 1830
met

Hendrik Fokkes Bult, geb. te Zeerijp [Gr] in 1788, Daglooner.

tr. (resp. ongeveer 56 en ongeveer 62 jaar oud) (2) te Uithuizen [Gr] op vrijdag 4 sep 1835
met

Jacob Kornelis Juk, geb. te Uithuizen [Gr] in 1773, Daglooner.


Bronnen:
1.Doopboek 1739-1811 Kerkelijke gemeente - Zeerijp Inventarisnummer 579 (S11426), Type: Algemene bron,
2.Algemene bron (S23768), Type: Algemene bron,
3.Huwelijksregister Kantens 1830 Aktenummer 13 (S23769), Type: Algemene bron,
4.Huwelijksregister Kantens 1835 Aktenummer 10 (S23771), Type: Algemene bron,


Anje Jans Oldenhuis
Anje Jans Oldenhuis, geb. te Schildwolde [Gr] op vrijdag 12 mei 18202, Boerenmeid, ovl. (47 jaar oud) te Eenum [Gr] op zaterdag 19 okt 18671.

 • Vader:
  Jan Hindriks Oldenhuis, zn. van Hindrik Jans en Willemtje Jans, ged. te Zeerijp [Gr] op zondag 8 sep 1776, Korenschipper, Landbouwer, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) te Schildwolde [Gr] op maandag 4 nov 1833, begr. 3, kerk.huw. (ongeveer 26 jaar oud) te Zeerijp [Gr] op zondag 27 mrt 1803 Huwelijkscontract 26-03-1803 Loppersum en Wirdum.

tr. (resp. 24 en 29 jaar oud) te 't Zandt [Gr] op zaterdag 3 mei 1845
met

Geert Sijbens Witkop, zn. van Sijben Hindriks Witkop en Martjen Hindriks, geb. te Eenum [Gr] op vrijdag 14 jul 18157, Landbouwer, Landgebruiker, Schipper, ovl. (71 jaar oud) te Eenum [Gr] op maandag 25 okt 18866.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Sijben*1849 Eenum [Gr] 1903 Zandeweer [Gr] 53
Jan*1852 Eenum [Gr] 1931 Zeerijp [Gr] 79
Martje*1854 Eenum [Gr] 1856 Eenum [Gr] 1
NN  1858 Eenum [Gr] 0
Willem*1861 Eenum [Gr] 1887 Eenum [Gr] 25Bronnen:
1.Overlijdensregister 't Zandt 1867 Aktenummer 50 (S27849), Type: Algemene bron,
2.Geboorteregister Slochteren 1820 Aktenummer 32 (S27837), Type: Algemene bron,
3.Doopboek 1739-1811 Kerkelijke gemeente - Zeerijp Inventarisnummer 579 (S11426), Type: Algemene bron,
4.Algemene bron (S27834), Type: Algemene bron,
5.Huwelijksregister 't Zandt 1845 Aktenummer 6 (S27842), Type: Algemene bron,
6.Overlijdensregister 't Zandt 1886 Aktenummer 55 (S28128), Type: Algemene bron,
7.Geboorteregister 't Zandt 1815 Aktenummer 49 (S28129), Type: Algemene bron,


Boelo Oldenhuis
Boelo Oldenhuis, geb. te Bierum [Gr] op woensdag 9 sep 18962, Smid, ovl. (77 jaar oud) op woensdag 24 jul 19741, begr. te Bierum [Gr] 1.

tr. (resp. 27 en 28 jaar oud) te 't Zandt [Gr] op vrijdag 20 jun 1924
met

Martje Horringa, dr. van Lourens Horringa en Willemtje Bos, geb. te Uithuizermeeden [Gr] op dinsdag 7 jan 18964, ovl. (88 jaar oud) op dinsdag 21 feb 19841, begr. te Bierum [Gr] 1.


Bronnen:
1.Graftombe (S48606), Type: Algemene bron,
2.Geboorteregister Bierum 1896 Aktenummer 95 (S13151), Type: Algemene bron,
3.Huwelijksregister 't Zandt 1924 Aktenummer 18 (S13148), Type: Algemene bron,
4.Geboorteregister Uithuizermeeden 1896 Aktenummer 2 (S13146), Type: Algemene bron,


Eilke Oldenhuis
Eilke Oldenhuis, geb. te 't Zandt [Gr] op donderdag 20 sep 18772, Naaister, ovl. (86 jaar oud) te Appingedam [Gr] op vrijdag 3 apr 19641.

tr. (resp. 31 en 35 jaar oud) te 't Zandt [Gr] op zaterdag 30 jan 1909
met

Johannes Koning, zn. van Jakob Koning en Bouke Onnes Wieringa, geb. te Leermens [Gr] op zondag 29 jun 18734, Kleermaker, ovl. (70 jaar oud) te Leermens [Gr] op dinsdag 10 aug 19435, tr. (1) met Frouke van der Wal. Uit dit huwelijk 4 kinderen.

Uit dit huwelijk 3 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anna Bouke*1910 Leermens [Gr]    
Bouke*1915 Leermens [Gr]    
NN  1924 Leermens [Gr] 0Bronnen:
1.Overlijdensregister Appingedam 1964 Aktenummer 15 (S27769), Type: Algemene bron,
2.Geboorteregister 't Zandt 1877 Aktenummer 86 (S27770), Type: Algemene bron,
3.Huwelijksregister 't Zandt 1909 Aktenummer 1 (S27707), Type: Algemene bron,
4.Geboorteregister 't Zandt 1873 Aktenummer 44 (S27698), Type: Algemene bron,
5.Overlijdensregister 't Zandt 1943 Aktenummer 25 (S27710), Type: Algemene bron,
6.Huwelijksregister 't Zandt 1893 Aktenummer 14 (S27705), Type: Algemene bron,
7.Overlijdensregister 't Zandt 1906 Aktenummer 41 (S27756), Type: Algemene bron,
8.Geboorteregister Loppersum 1872 Aktenummer 64 (S27757), Type: Algemene bron,


Geert Oldenhuis
Geert Oldenhuis, geb. te Sauwerd [Gr] op zaterdag 4 apr 18742, ovl. (3 weken oud) te Sauwerd [Gr] op zaterdag 25 apr 18741.

 • Vader:
  Jan Oldenhuis, zn. van Harm Jans Oldenhuis en Jantje Jans van der Laan, geb. te Zeerijp [Gr] op zondag 20 okt 18393, Commissionair, Landgebruiker, ovl. (66 jaar oud) te Sauwerd [Gr] op dinsdag 9 jan 1906, tr. (resp. 25 en 28 jaar oud) te Adorp [Gr] op donderdag 1 jun 1865.
 • Moeder:
  Wilhelmina van der Molen, dr. van Geert Harm Wieringa van der Molen en Korneliske Jakobs Hoving, geb. te Rottum op donderdag 20 apr 18376, ovl. (76 jaar oud) te Sauwerd [Gr] op zondag 30 nov 19135, tr. (1) met Pieter Cejus Kruizinga. Uit dit huwelijk een dochter.Bronnen:
1.Overlijdensregister Adorp 1874 Aktenummer 10 (S27924), Type: Algemene bron,
2.Geboorteregister Adorp 1874 Aktenummer 10 (S27923), Type: Algemene bron,
3.Geboorteregister 't Zandt 1839 Aktenummer 57 (S27904), Type: Algemene bron,
4.Huwelijksregister Adorp 1865 Aktenummer 20 (S27909), Type: Algemene bron,
5.Overlijdensregister Adorp 1913 Aktenummer 13 (S27919), Type: Algemene bron,
6.Geboorteregister Kantens 1837 Aktenummer 26 (S27914), Type: Algemene bron,
7.Huwelijksregister Adorp 1857 Aktenummer 6 (S27916), Type: Algemene bron,
8.Geboorteregister Winsum 1825 Aktenummer 44 (S27917), Type: Algemene bron,
9.Overlijdensregister Adorp 1861 Aktenummer 24 (S27918), Type: Algemene bron,


Geertje Oldenhuis
Geertje Oldenhuis, geb. te Sauwerd [Gr] op zondag 5 nov 18713, ovl. (91 jaar oud) te Sauwerd [Gr] op vrijdag 22 feb 19631, begr. te Sauwerd oud 2.

 • Vader:
  Jan Oldenhuis, zn. van Harm Jans Oldenhuis en Jantje Jans van der Laan, geb. te Zeerijp [Gr] op zondag 20 okt 18394, Commissionair, Landgebruiker, ovl. (66 jaar oud) te Sauwerd [Gr] op dinsdag 9 jan 1906, tr. (resp. 25 en 28 jaar oud) te Adorp [Gr] op donderdag 1 jun 1865.
 • Moeder:
  Wilhelmina van der Molen, dr. van Geert Harm Wieringa van der Molen en Korneliske Jakobs Hoving, geb. te Rottum op donderdag 20 apr 18377, ovl. (76 jaar oud) te Sauwerd [Gr] op zondag 30 nov 19136, tr. (1) met Pieter Cejus Kruizinga. Uit dit huwelijk een dochter.

tr. (resp. 29 en 34 jaar oud) te Adorp [Gr] op donderdag 31 okt 1901
met

Anne van der Laan, geb. te Sauwerd [Gr] op zondag 18 aug 186712, Landbouwer, ovl. (77 jaar oud) te Sauwerd [Gr] op vrijdag 15 dec 194413.


Bronnen:
1.Overlijdensregister Adorp 1963 Aktenummer (S27953), Type: Algemene bron,
2.Graftombe (S48606), Type: Algemene bron,
3.Geboorteregister Adorp 1871 Aktenummer 50 (S27922), Type: Algemene bron,
4.Geboorteregister 't Zandt 1839 Aktenummer 57 (S27904), Type: Algemene bron,
5.Huwelijksregister Adorp 1865 Aktenummer 20 (S27909), Type: Algemene bron,
6.Overlijdensregister Adorp 1913 Aktenummer 13 (S27919), Type: Algemene bron,
7.Geboorteregister Kantens 1837 Aktenummer 26 (S27914), Type: Algemene bron,
8.Huwelijksregister Adorp 1857 Aktenummer 6 (S27916), Type: Algemene bron,
9.Geboorteregister Winsum 1825 Aktenummer 44 (S27917), Type: Algemene bron,
10.Overlijdensregister Adorp 1861 Aktenummer 24 (S27918), Type: Algemene bron,
11.Huwelijksregister Adorp 1901 Aktenummer 10 (S27929), Type: Algemene bron,
12.Geboorteregister Adorp 1867 Aktenummer 31 (S27951), Type: Algemene bron,
13.Overlijdensregister Adorp 1944 Aktenummer 19 (S27952), Type: Algemene bron,


Grietje Oldenhuis
Grietje Oldenhuis, geb. te Westeremden [Gr] op zaterdag 19 jul 18512, ovl. (43 jaar oud) te Westeremden [Gr] op donderdag 20 dec 18941.

tr. (beiden 24 jaar oud) (1) te Stedum [Gr] op maandag 22 mei 1876
met

Barteld van der Laan, zn. van Willem Bartelts van der Laan en Anna Hermina Hogenhoud, geb. te Westeremden [Gr] op vrijdag 3 okt 18514, Boerenknecht, Daglooner, ovl. (38 jaar oud) te Westeremden [Gr] op woensdag 20 aug 18905.

tr. (resp. 41 en 49 jaar oud) (2) te Stedum [Gr] op zaterdag 6 mei 1893
met

Pieter Nienhuis, geb. te Kantens [Gr] op donderdag 30 nov 18437, Kleermaker, ovl. (100 jaar oud) te Stedum [Gr] op woensdag 4 okt 19448, tr. (1) met Martje Oosterhuis. Uit dit huwelijk 5 kinderen.


Bronnen:
1.Overlijdensregister Stedum 1894 Aktenummer 56 (S11270), Type: Algemene bron,
2.Geboorteregister Stedum 1851 Aktenummer 38 (S11269), Type: Algemene bron,
3.Huwelijksregister Stedum 1876 Aktenummer 12 (S27315), Type: Algemene bron,
4.Geboorteregister Stedum 1851 Aktenummer 50 (S27312), Type: Algemene bron,
5.Overlijdensregister Stedum 1890 Aktenummer 22 (S27319), Type: Algemene bron,
6.Huwelijksregister Stedum 1893 Aktenummer 7 (S11268), Type: Algemene bron,
7.Geboorteregister Kantens 1843 Aktenummer 56 (S11266), Type: Algemene bron,
8.Overlijdensregister Stedum 1944 Aktenummer 23 (S11263), Type: Algemene bron,
9.Huwelijksregister Stedum 1880 Aktenummer 19 (S11250), Type: Algemene bron,
10.Overlijdensregister Stedum 1891 Aktenummer 33 (S11251), Type: Algemene bron,
11.Geboorteregister Uithuizermeeden 1857 Aktenummer 120 (S11248), Type: Algemene bron,