Wipcke Tammes, dochter van Tammo N en NN Nn, geboren circa 1565, overleden (minstens 52 jaar oud) tussen 22 jun 1617  (do) en 31 jan 1622  (ma)1, begraven in 1623.


trouwt (resp. minder dan één en hoogstens 18 jaar oud) (1e huwelijk) circa 1565


met Menno Luwerts Tiddinga Tho Midwolda, zoon van Luwert Doedes Tiddinga en N2 Tonckerts, geboren na 15473, gedoopt in 1550,  landbouwer4. Overleden (ongeveer 23 jaar oud) tussen 1570 en 15842. Zijn 'huisraet' bestaat uit 7 akkers; hij heeft ook 2 akkers van Berent Renckens' oude heerd. Hij is  kerkvoogd te Midwolda, hopman en volmacht en woont op de Dollard's Heerd, Menterneweg 2, 9681 BR Midwolda [GR] tussen 1565 en 1586.

 

Boerderij nr. 31, Dollard's Heerd.

 

Boerderij nr. 31, Dollard's Heerd, Menterneweg 2, Midwolda.


 

Boerderij nr. 38.

 

Boerderij nr. 38, Hoofdweg 33 te Midwolda. Het is niet geheel duidelijk waar het land van Auteko Hemmens en Lawe ligt. Mogelijk ligt het behalve ok deels achter nr. 37 en deels bij nr. 39 en onder het latere Nieuwolda. In 1594 verhuurt hij land aan Hendrick Eltkens, nr. 31, maar dat land ligt vermoedelijk bij nr. 39. De opvolger op deze boerderij is zijn zoon Ebo Auties, geh. te Midwolda op 28 sept. 1923 (h.c. 13 okt. 1623) met Grietje Senzes, dochter van Sentze Jeltjes en Jantje. Bij de verponding van 1630 worden zij aangeslagen voor 16 1/2 deimt. Grietje Sentzes hertrouwt later met Edsko Nannes.


 

Meer over Menno Luwerts Tiddinga Tho Midwolda

 

Menno komt doorgaans voor als Menno Luerts. Menno, zoon van wijlen Luwert Doedens, komt voor het eerst voor op 5 febr. 1571 en als Menno Tiddinga op 27 febr. 1571. Op 28 mrt 1572 vordert, in appel, Hille Gheerdts, een 'olderlose maget', van Menno Luwerts in plaats van zijn overleden vader Luwert Doedens, gewezen sibbevoogd, en van Ubeko Bennens en Wubbe Phebens, voormond en voogd over wijlen Eggo Phebens' nagelaten kinderen (Eggo Phebens was Hille 's gewezen voormond), en van Eltko Hermans, voogd, rekening en verantwoording van het beheer van de boedel van haar overleden ouders.

In eerste instantie heeft de ambtman op 28 jan. 1572 haar eis toegewezen, waartegen Menno appeleert; in hoger beroep wordt de uitspraak echter bevestigd. Op 13 mrt 1574 is sprake van een pretentie van Menno Luerts tegen Tammo Hayo Tonckerts, inhoudende enige aktie wegens patrimoniaal goed. Menno Tiddinga verkoopt 15 mei 1574 een rente van 12 Rijder gl. uit zijn heerd te Beerta. Deze rentebrief vervangt een rentebrief van 12 Rijder gl. gedateerd 30 aug. 1554 over deze heerd, die dan toebehoort aan Tammo Hayp Tonckerts, welke heerd onlangs door Menno bij executie is gekocht.


Tammo Hayo Tonckerts is evenals Menno Tiddinga een kleinzoon van Tonckert Frericks. In de zomer van 1583 wordt hij hopman te Midwolda genoemd. Als volmacht van de karspelen Midwolda, Eexta, Scheemda en Oostwold belooft hij 14 juli 1584 maandelijks een termijn schatting te betalen aan de Staten van Friesland. Reeds eerder, op 11 juni 1579, treedt hij op als volmacht voor het Oldambt. Burgemeesteren en Raad van Groningen ordonneren 12 sept. 1576 dat van elk huis te Midwolda één man één dag Menne Tyddinga zal moeten helpen bij het herstellen van de dijk. In de zomer van 1583 wordt hij hopman te Midwolda genoemd. Als volmacht van de karspelen Midwolda, Eexta, Scheemda en Oostwold belooft hij 14 juli 1584 maandelijks een termijn schatting te betalen aan de Staten van Friesland.

Reeds eerder, op 11 juni 1579, treedt hij op als volmacht voor het Oldambt. Op 5 nov. 1584 procedeert hij te Groningen tegen Tonckert Tammens maar hij wordt dan ten landrechte verwezen. Met Tyarcko Wypkes wordt hij 18 jan. 1585 gedaagd door Ubbe Aeysses in een geschil over land; ook deze zaak wordt ten landrechte verwezen, de stadsrentmeester zal het betwiste land voorlopig verhuren.

In het protocol van Beerta (Vee1 Beerta 13-9-1615) wordt vermeld dat Haeyke Luwerts, dochter van sal. Luwert en weduwe van Ocko Tammens, aan haar broer Doedo Tiddinga de door aanslibbing verkregen aanwas bij Midwolda overdraagt en noemt verder, dat er 2 broers van haar vader zijn geweest, die gestorven zijn en wier erfenis op alle toen levende broers vererfd is geweest. Een ervan zal waarschijnlijk Menno zijn, die de Tiddingaheerd te Midwolda bezit, zoals uit het protocol van Eexta (Vbb1 10-9-1616) blijkt, waar 10 sept 1616 voor Sebastianus Harmanni pastor, Remmo Eltiens en Omcko Bouwens als kerkvoogden een verdeling gemaakt wordt van een tot dan onverdeelde boedel van hun vader door enerzijds fenrich (vaandrig) Eggerick Tiddinga en anderzijds Tammo Tiddinga, Hinrich Eltiens en Rinnolt Diurcken als voormonders over de overleden Boelo Tiddinga's nagelaten kinderen.

Uit dit huwelijk 4 zonen:

1.                   Tammo Mennes Tiddinga, geboren circa 1583. Hij komt voor als kerkvoogd te Meeden [GR], overleden (minstens 66 jaar oud) na mrt 1649, trouwt (ongeveer 7 jaar oud) in 1590 met Jelsche Hantkes, overleden na apr 1644. Uit dit huwelijk geen kinderen.


2.                   Eggerick Mennes Tiddinga, geboren circa 1584, vaandrig in de compagnie van Heckman, luitenant, kapitein, overleden (hoogstens 51 jaar oud) voor dec 1635, kerkelijk huwelijk (ongeveer 25 jaar oud) (eerste huwelijk) te  Groningen [GR] op 17 feb 1609 (di) met Eltien van Millinga, dochter van Claes van Millinga en Aleyt Bijma, overleden na 12 okt 1618 (vr). Uit dit huwelijk 2 kinderen. Hij hertrouwt, ongeveer 41 jaar oud, te  Groningen [GR] op 27 febr. 1625 (do) met Susanna van Broeckhuyzen, dochter van Reyner van Broeckhuyzen en Teteke Entens, overleden na dec. 1643. Uit dit huwelijk 4 kinderen.

 

Meer over Eggerick Mennes Tiddinga


Midwolda, fol. 102v - 15 mei 1609: Eggerich Tiddinga verset aan Hindrick Eltkens en Wipke (ehel.) zijn deel nijland zich uitstrekkende van de heerd waarop Hindrick woont, van de Goete tot de AE. Getuigen: Haijcko Eggens en Johan Gerdts.

 

Midwolda, fol. 110 ? 2 september 1609 ?: Eggerick Tiddinga [??] Hijndrick Eltjens en Wijpke Eggericks (ehel.) [?] Getuigen: Haijo Reijndts en Wolter Cornelijs.

 

Midwolda, fol. 152v - 15 juni 1611: Eggerick Tiddenga, te Groningen, namens Eltijen, zijn vrouw, verkoopt aan Hindrick Eltkens en Wipke (ehel.), zijn stiefvader en moeder, zijn deel van het nijelant strekkende van de heerd waarop Hindrick en Wipke wonen. Het begint van die Dullarts goete en loopt tot die AE. Getuigen: Luiwerdt Tiddinga en Harmen Lammerts.

3.                   Luwert Mennes Tiddinga, geboren circa 1567, overleden (ongeveer 50 jaar oud) circa 1617, trouwt (ongeveer 30 jaar oud) (eerste huwelijk) op 29 nov 1597 (za) met Theda Doelens, overleden in 1598. Uit dit huwelijk geen kinderen, trouwt (ongeveer 48 jaar oud) (tweede huwelijk) te Enkhuizen [NH] op 27 nov 1615 (vr) met Cornelia Jans van der Asch, overleden na 20 apr 1623 (do). Uit dit huwelijk geen kinderen, trouwt (ongeveer 33 jaar oud) (derde huwelijk) circa 1600 met Lyse Jurriens Nijenborgh, overleden voor 13 mei 1609 (wo). Uit dit huwelijk 3 kinderen.

 

Meer over Luwert Mennes Tiddinga


Midwolda, fol. 25 - 28 juni 1599: Luwert Tiddinga, te Bellingwolde, verset aan Hindrick Eltiens en Wibke (ehel.) een stuk land in wijlen Menno Tiddinga's heerd gelegen, ten oosten Haijo Haijtken, ten westen de erfgenamen van Eggo Sipkens, strekkende in het zuiden aan de Hereweg, in het noorden aan die AE Goete. Met nog zoveel uiterdijks land zoals Tamme heeft afgegraven, strekkende van de dijk tot de Goete. Getuigen: Rinnolt Diurckens en Johannis Koester [=Johannes Lambertsz].

4.                   Boelo Mennis Luwerts Tiddinga, geboren circa 1569, overleden (hoogstens 39 jaar oud) voor 1608, trouwt (resp. ongeveer 31 en ongeveer 19 jaar oud) circa 1600 (1600) met Wya Sebes (ook: Wya Mennes) Bunninga, dochter van Sebo Luwerts Bunninga en Etke (Etta, Ettien) Johans Engelkens, geboren te Midwolda [GR] op de Ennemaborg in 1581, overleden (ongeveer 72 jaar oud) op 12 jan 1653 (zo) op de Ennemaborg, begraven te Midwolda [GR] op 12 jan 1653 (zo). Uit dit huwelijk 2 dochters. Wya hertrouwt, reeds circa 4 jaar na haar eerste huwelijk in 1604 met Reinholt Diurcken, geboren circa 1570 te Emden, overleden in 1645, zoon van Diurcko Rinnolts en Bawe Nn. Uit dit huwelijk 3 kinderen.

 

Boerderij nr. 47
Boerderij nr 47 te Midwolda van Elteko Eltekens, circa 1556-1567. Hij bezit hier 22 deimt land, nr. 9 diemt weiland, 7 deimt bouwland, 6 deimt meedland. Ook gebruikt Menno Redmers hier nog 15 deimt 'conventsland' (kloosterland). Verder is er in Tijacko Waelkens mede nog 2 deimt en 2 deimt buitendijks land.

Wipcke Tammes hertrouwt (resp. ongeveer 20 en ongeveer 27 jaar oud) (2e huwelijk) kort na 1585 met Hendrick Eltkens, zoon

van Elteko Eltekens [3833] en NN Hindriks, geboren circa 1558, kerkvoogd, zijlvest en hopman te Midwolda [GR], begraven te Midwolda op 17 sept. 1631, woont Dollard's Heerd, Menterneweg 2, 9681 BR Midwolda [GR] tussen 1586 en 1611, overleden (hoogstens 73 jaar oud) te Midwolda [GR] voor 17 sep 1631 (wo). Hij is de zoon van Elteko Eltekens en Nn Hindriks die boerderij nr. 47 bezitten. In 1586 huurt Hendrick land van de kerk van Midwolda, hetzelfde land als zijn vader in 1576 en 1581 reeds in huur heeft. Zij huren op 18-1-1594 land van Auteko Hemmens en Lawe, boerderij nr. 38 en bezitten in 1610 ook mandelig land, o.a. onder Winschoten, afkomstig van Tyarck Doedens. Zij verkopen op 7 of 8 april 1611 hun huis aan hun zoon Menno voor 1000 Emder gld. en verhuren hem het bijbehorende land voor 50 daler per jaar. We komen Hendrick tegen met als patroniem Eltekens of Eltkens.

 

 

Meer over Hendrick Eltkens


Overdrachten, verkopen, leningen en meer...


Midwolda, fol. 175v [?]: Johan Willems, pr. vmd, Phopko[?], sibbe voogd, Hendrick Eltkens, vreemde voogd, over wijlen Sijncko Eppens [?] jongste nagelaten kind [???] Tijadduwe [?? ]wijlen [?] Sijnckens nagelaten kind Gerdt Luwerdts [?] Meinerdt Garleffs wegens zijn vrouw Dedde, als zwager en dochter, verkopen aan Heere Sijnckens, hun broer en zwager, en Eltie (ehel.) 2 delen van 15 akkers in de heerd gelegen, zoals Sijncko B[?] en Hero Sijnckes] en Eppe Sijnckes] gebruiken, ten oosten Tammo Jemmes[? ], ten westen de pastorie[?] Getuigen: Hemmo Cornelijus en Gerdt Harmens.

Midwolda, fol. 6 - 15 januari 1594(?): Autije Hemmens en Law[?] (ehel.) verzetten aan Hijndrick Eltekens en Wibke[?] (ehel.) [?] deimt land te Midwolderhamrik in een stuk weerland van 12 deimt, ten westen wijlen Ubeko Bunnens' erfgenamen, en Hijndrijck Eltekens ten oosten strekkende ten zuiden aan de AE, in het noorden aan die Wardick. Tijd: 6 jaar. Getuigen: Johannis Lamberts en Hommo Poppens.

Midwolda, fol. 7b - 18 september(?) 1597 : H.V: Aijso Brungerts en Grete Sipkes. Aijso Brungerts zijn vader is reeds over leden, ook de ouders van Grete zijn overleden. Voogden: Hemmo Poppens en Hindrik Eltekens. Brg.: Anna, moeder; Getuigen: Brundt [?] en Reencke Michaels.

Midwolda, fol. 10v - 5 maart 1598: Eppo Eltiens, van Midwolda, verset aan Hendrick Eltekens 4 deimt land genoemd die Bult gelegen over de Dollard in 8 deimt, Coerenswolt, ten oosten, ten westen de Strep. Getuigen: Jemmo Tammes en Rinnelt Diurckens.

Midwolda, fol. 15v - 11 maart 1598: Autije Hemmens [=Auteke Hemmens] en Lauwe (ehel.) zijn schuldig aan Hindrick Eltekens[?] 100 daler. Getuigen: Jan [?] en Tijabbo Tijapkes.

Midwolda, fol. 15v - 7 oktober 1598: Sijncko Eppens, te Midwolda, verkoopt aan Hindrick Eltekens(?) 8 deimt over de Dollard in Midwolderhamrik, Wilpsende geheten, strekkende van de gemene weg in het noorden tot Frericks slodt. Ten oosten het Convent van Grijzemonniken, ten westen Ebelo Eggens[?] en Gerdt Aijlckes[?] zonder behuizing. Getuigen: Hindrickus Johannes en Lambert Hindricks.

Midwolda, fol. 19 - 31 maart 1599: Egbert Luwerdts, Hindrick Eltkens en Sijntko Eppens, als voogden over wijlen Jemmo Tammes en Birna (gew. ehel.) hun kinderen verkopen aan Eltko Dijudens en Wapke (ehel.) alsodane achterhuisz van die kimnade tot de norder gevel mit ock die schuire und kouhuisz alsz vorsz. Jemmo en Birna up oeren sterfdach nagelaten hebben. Mit ock de kamp rogge buiten de wech. Prijs: 800 Emder gld. Bovendien geven de kopers aan de voogden ter sette 300 Emder gld. gedurende 8 jaar. Noch hebben upgemelte vorstanderen Eltko unde Wapke mede verkofft vier koijen, twe twenter versen, en hoeckelinck, drie olde schapen unde twe junge swijnen, mit een groten ketel allent vor de summa van hundert un vievtich Emd.f. Tevens wordt verhuurd wijlen Jemme's heerd land van 15 akkers met nog 10 akkers in Eexterhamrik, strekkende van die Sandtwech in Westerleester diep. Huur: 50 daler. Noch 2 ackeren nije landes unvorscheiden gelegen manck vier ackeren. Getuigen: Eppo Eltiens en Johannus Lambertsz.

Midwolda. fol. 26 - 24 ??? 1599: Rewen Luppens, te Midwolda, verset aan de voogden over Hero Eltekens' nagelaten onmondige kind, te weten Hindrick Eltekens, Hemmo Tijackens[?], en Rinnolt Diurckens een stuk land te weten 3 deel in Baucken herdt, ten oosten Ubeko Eggens[?], ten westen die staeten wegen [?] Getuigen: Siben Sebens en Eppo Eltiens.

Midwolda, fol. 25 - 28 juni 1599: Luwert Tiddinga, te Bellingwolde, verset aan Hindrick Eltiens en Wibke (ehel.) een stuk land in wijlen Menno Tiddinga's heerd gelegen, ten oosten Haijo Haijtken, ten westen de erfgenamen van Eggo Sipkens, strekkende in het zuiden aan de Hereweg, in het noorden aan die AE Goete. Met nog zoveel uiterdijks land zoals Tamme heeft afgegraven, strekkende van de dijk tot de Goete. Getuigen: Rinnolt D iurckens en Johannis Koester [=Johannes Lambertsz].

Midwolda, Fol. 31v - 26 mei 1600: Auteko Hemmens en Lauwe (ehel.) versetten aan Hindrick Eltkens en Wipke (ehel.) die gerechte helffte van sin herdt werlandes die karcke van de Schemda behorich, mit ock noch die gerechte derdendeel van vorsch. werlant, warvan Sicko Eppens die ander twe delen behorich. Strekkende van die AE in die Goete, ten westen z. Ubeko Bennens[?], ten oosten Udo Tiddinga. Prijs: 150 Emd. gld. Getuigen: Derck Willems en Jan Jansen.

Midwolda, fol. 32v - 10 juli 1600: De pastoor en kerkvoogden van Nieuwolda, Wigboldus Hommerus, Hindrick Eltkens en Rinnolt Diurckens verkopen aan de voogden over wijlen Harmen Ulrichs[?] nagelaten onmondige kinderen als, Remer Jacobs [!][doorgehaald: Ulrichs], Jan Vechter en Sibo Rinelts, 8 Emd. gld. m.b.t. 100 car.gld. Getuigen: Johan Raumelman[?] en Johan Hindricks.

Midwolda: fol. 42 - 1 juni 1601: Pastoor en kerkvoogden versetten aan Derck Arendts, raadsheer der stad Emden, 2 deimt kerkenland van Midwol da over de Dollard het [?] geheten. Getuigen: n.v. Er wordt getekend door: Wigboldus Homerus, pastor te Midwolda, Hendrick Eltkens, Rinnolt Diurcken.

Midwolda, fol. 46 - 18 juni 1601: Menno Bernhardus, mede namens zijn vrouw Greete, verkoopt aan Hindrick Eltekens en Rinnolt Diurckens en Haije Tijackens, als voogden over het nagelaten kind van wijlen Heere Eltiens 14 Emder gld. m.b.t. 200 Emder gld. Getuigen: Tijabbo Tammens en Eppo Eebelens.

Midwolda, fol. 53 - 30 maart 1602: Henndrick Eltiens, in de Scheemda, en [?] (ehel.) versetten aan Haijo [?] en Talle (ehel.) 3 [?] land, tijd 6 jaar. Getuigen: Hindrick Eltkens en Luppo Luppens.

Midwolda, fol. 69v - 7 [?]1603: Hendrick Eltkens verset aan Sijse Gerdts en Bawe (ehel.) een kamp land gelegen over de Dollard tussen Arent Jansz heerden [?] beiderzijds. Strekkende van de Ae in die Delle. De kamp wordt gebruikt door Sijse. Getuigen: Eltie Johans en Johan Cornelijs.

Midwolda, fol. 88v - 1 mei 1604: Wibbo Hommens, pastor te Midwolda, en de kerkvoogden, Hendrik Eltkens en Rinnolt Diurkens kerkenschulden, lenen van de weduwe Abele, van wijlen Howe Ubbes, te Emden, [?] daler.

 

Midwolda, fol. 93v - 13 juli 1604: Hendrick Eltkens, namens zijn vrouw, Wipcke [?], [?] aan Tammo Tiddinga en Jelsche [?] (ehel.) 6 deimt land up de Whende gelegen. Ten noorden Johan Tonnijs, ten oosten de gemene wech, ten zuiden Ubeko Herens, ten westen[?] in de Dollard. Tijd: 3 jaar. Getuigen: Johannes Lamberts en Frerick Hittiens.

Midwolda, fol. 102v - 15 mei 1609: Eggerich Tiddinga verset aan Hindrick Eltkens en Wipke (ehel.) zijn deel nijland zich uitstrekkende van de heerd waarop Hindrick woont, van de Goete tot de AE. Getuigen: Haijc ko Eggens en Johan Gerdts.

Midwolda, fol. 101v - 28 [?] 1609: Hijndrick Eltkens en Wijpke (ehel.) verkopen aan Tijasse Hijndricks en Ussa (ehel.) een deimt land geleg en in die Vreesche meede waarop Tijasse's huis staat, ten oosten Gerdt Aijlckens, ten westen de kerk van Midwolda. Strekkende uit het zuiden van die olde AE in het noorden tot het Nonnengadt. Getuige: Eggerich Tiddinga.

Midwolda, fol. 110 ? 2 september 1609 ?): Eggerick Tiddinga [??] Hijndrick Eltjens en Wijpke Eggericks (ehel.) [?] Getuigen: Haijo Reijndts en Wolter Cornelijs.

Midwolda, fol. 127 ? 12 juni 1610: Handtko Remerdts te [?] verkoopt aan Haijo Haijckens en Aijme (ehel.) [1/4] deel van een akker gelegen in 10 akkers, welke Hijndrick Eltkens en wijlen Tijarck Dodenns' erfgenamen toebehoren, ten oosten Hijndrick Eltkens, ten westen wijlen A [?] Hemmens' erfgenamen, strekkende uit de Dolard tot de Goete. Getuigen: Geerdt Gerdes en Hijndrijck Luppens.

Midwolda, fol. 139v - 21 februari 1611: Popko Haijens, voormond, en Hindrick Eltkens, vreemde voogd, over wijlen Jemmo Tammens' nagelaten kinderen, met Tammo Jemmes en Heero Sijnkens, zijn zwager, verkopen aan Berendt Berendts 8 daler. Getuigen: Gerdt Luwerts Hijndrick Berendts [?].

Midwolda, fol. 142v - 8 april 1611: Hijndrick Eltkens en Wijpke (ehel.) verkopen aan Menno Hendricks en Focktijen (ehel.), hun zoon en schoondochter, een huis en schuur zoals ze bewonen en gebruiken met de levende have, en het ingoed, uitgezonderd, 4 koeien. De heerd waarop de behuizing staat, wordt verhuurd voor 10 jaar. Prijs: 4000 Emder gld. Getuigen: Eppo Haijens en Eltijen Hindricks.

Midwolda, fol. 143 - 12 april 1611: Wibbo Hommens, pastor, Hijndrick Eltkens[?] en Jochum Tonckens[?], kerkvoogden te Midwolda, versetten aan Beno Aijsens en Trijne (ehel.) 16 deimt kerkenland, zoals Beno heeft gebruikt gedurende 6 jaar.

Midwolda, fol. 144 ? [?] april 1611: Hijndrick Eltkens [?] verkoopt aan Peter [?] een stuk land in Midwolderhamrik. Getuigen: Thomas Arnoldi en Johan Cornelijs.

Midwolda: fol. 145v - 28 april 1611: Rewen Luppens en Bonne (ehel.) verkopen aan Sijpko Eppens en Rensche (ehel.), met Johan Willems, Hijndrick Eltkens, voogden over Ebbe, de jongste dochter van wijlen Eltijen Haijens, haar moeders land, zoals Rewen en Bonne hebben geërfd, gelegen over de Dollard in de heerd waarop Peter Jans woont, als gebruiker. Getuigen: Willem Jans en Gerdt Luwerdts.

Midwolda, fol. 147 - 5 mei 1611: Luppe Tammens en Reencke (ehel.) versetten aan Hijndrick Eltkens en Wipcke[?] (ehel.) huisvrij land gelegen over de Dollard, strekkende van de dijk tot in de Dollard, zoals Luppe gebruikt bij zijn kerkenheerd. Getuigen: Eltijo Johans en Bonno Eggens.

Midwolda, fol. 147v - 5 mei 1611[?]: Bunno Eggens, te Midwolda, verkoopt aan Hijndrick Eltkens en Wijpcke (ehel.) een setbrief ter grootte van 200 Emder gld. met nog 100 Emder gld, m.b.t. 6 deimt land. Getuigen: Eltjo Johans en Luppo Tammens.

Midwolda, fol. 148 - 5 mei 1611[?]: Hijndrijck Eltkens, namens Wijpke, zijn vrouw, verkoopt aan Eltije Johans, zijn vader, en [?] (ehel.) [?] land te Woldendorp gelegen in een venne van 13 grasen, die Hervestlaen venne, ten noorden dat mande landt, ten oosten de weg, ten westen wijlen Luwerdt Habbens. Getuigen: Johan Cornelijus en Harmen Johans.

Midwolda, fol. 152 - 1 juni 1611: Henrick Eltkens en Wijpke (ehel.) verkopen aan Sijadde Mennens en Jantien (ehel.) 3 deimt land te Scheemderhamrik, strekkende van [?] tot [?] de wardick, ten oosten de provincie, ten westen die swach [?] Getuigen: Johan Cornelijus en Harmen Johansz.

 

Midwolda, fol. 152v - 15 juni 1611: Eggerick Tiddenga, te Groningen, namens Eltijen, zijn vrouw, verkoopt aan Hindrick Eltkens en Wipke (ehel.), zijn stiefvader en moeder, zijn deel van het nijelant strekkende van de heerd waarop Hindrick en Wipke wonen. Het begint van die Dullarts goete en loopt tot die AE. Getuigen: Luiwerdt Tiddinga en Harmen Lammerts.

Midwolda, fol. 175v [?]: Johan Willems, pr. vmd, Phopko[?], sibbe voogd, Hendrick Eltkens, vreemde voogd, over wijlen Sijncko Eppens [?] jongste nagelaten kind [???] Tijadduwe [?? ]wijlen [?] Sijnckens nagelaten kind Gerdt Luwerdts [?] Meinerdt Garleffs wegens zijn vrouw Dedde, als zwager en dochter, verkopen aan Heere Sijnckens, hun broer en zwager, en Eltie (ehel.) 2 delen van 15 akkers in de heerd gelegen, zoals Sijncko B[?] en Hero Sijnckes] en Eppe Sijnckes] gebruiken, ten oosten Tammo Jemmes[? ], ten westen de pastorie[?] Getuigen: Hemmo Cornelijus en Gerdt Harmens.

Midwolda, fol. 176 - 3 november [1612]: Hero Sijnckes, namens Eltie, zijn vrouw, is schuldig aan Johan Willems, Phopko [?] en Hendrick Eltkens [?], voogden over Sijncko Eppens zijn nagelaten kind [??] Getuigen: H emmo Cornelijus en Gerdt Harmens.

Midwolda, fol. 186v - 2 mei 1613): Mello Lupkens, voor zichzelf, en namens zijn zuster Tijadduwe Lupkes, en als voormond, samen met Harmen Berents en Peter Storm, als voogden over wijlen Hero Lupkens' nagelaten kinderen, en namens Eppo Lupkens, als erfgenamen van wijlen Hero Lupkens, kwiteren de voogden over wijlen Sijncko Eppens' jongste kind, als Jan Willems, Fopke Hemmens en Hindrick Eltkens, ze verklaren betaling te hebben ontvangen van wijlen Sijncken gewezen voormond. Getuigen: Johan Cornelijus en Hemmo Cornelijus.

Midwolda, fol. 187 - 3 mei 1613: Wijpke, nu getrouwd met Hindrick Eltkens, verkoopt aan haar beide laatste zonen Eltijen Hindricks en Menno Hindricks, broers, 28 daler, het betreft kosten so haere sohn Luwert thot Bruissel gedanende oversulcks in appenhensen geholden is worden. Getuigen: Johan Cornelijus en Hemmo Cornelijus.

Midwolda,fol. 229 - 27 september 1615: Wipke, getrouwd met Hendrick Eltkens, verkoopt[?] aan Alberdt Muller, te Winschoten, [?] akker land, ten oosten Eppo Edzens[?], ten westen Herman Gerdts[?], strekkende tot de Rensel. Getuigen: Menno Hijndricks en Heere Eltkens.

Midwolda, fol. 237 - 9 maart 1616: Eggerick Tiddinga, namens Eltijen, zijn vrouw, te Groningen, staat toe aan zijn stiefvader en moeder Hendrick Eltkens en Wipcke] (ehel.) 80 [?] dalers. Getuigen: Febo Brungers en Nomno Eppens.
Wipcke Tammes hertrouwt kort na 1585.

Fol. 229v - 12 oktober 1615: Sijbel Tijabbens en Nomne (ehel.), te Finsterwolde, verkopen aan Johan Knippinck[?] en Gertruidt (ehel.) 6 Emder gld. Getuigen: Harmen Ottens en Nomno Eppens.

Midwolda, fol. 237 - 9 maart 1616: Eggerick Tiddinga, namens Eltijen, zijn vrouw, te Groningen, staat toe aan zijn stiefvader en moeder Hendrick Eltkens en Wipcke] (ehel.) 80[?] dalers. Getuigen: Febo Brungers en Nomno Eppens.

Midwolda, fol. 255 - 3 maart [1617]: Tammo Tiddinga, te [?], [?] aan Hendrick Eltekens en Wijpke (ehel.) 20 daler. Getuigen: Johan Cornelijs en Harcko Dercks.

Midwolda, fol. 267 - 21 november 1617: Wipko, nu getrouwd met Hijndrijck Eltkens[?], verkoopt aan Johan Tebbes en Martijen (ehel.), een stuk land in Bovenbuiren gelegen, ten zuiden Albert Muller [??] Getuigen: Menno Hindricks en Johan Cornelijs.

Midwolda, fol. 298v - 12 juni 1620: Hero Sijnckens, pr.vmd, in plaats van wijlen Johan Willems, met Phopko Hemmens, Hijndrick Eltkens, sibbe en vreemde voogd, over wijlen Sijncko Eppens en Nancke (gew.ehel.) hun onmondige kind Eppo Sijnckes] kwiteren Meneke, de weduwe van Johan Willems, geassisteerd door haar beide zoons, Willem Jans] en Herman Jans, vanwege de voogdschap van haar overleden man Johan Willems. Getuigen: Gerdt Luwerts en Johan Jansz.

Midwolda, fol. 301 - 12 mei 1611[!]: Popko Haijens, voormond, en Hendrick Eltiens, vreemde voogd, over wijlen Jemmo Tammes en Bijwe (gew.ehel.), tevens Tammo Jemmes, in de marge: aan [?], 12 daler. Getuigen: Harm en Jansz en Hendrick Jansz.

Midwolda. fol. 333 - 19 oktober 1623: Wigboldus Hommens, pastor, Hindrick Eltkens, Rinnoldt Reenckens, Kerkvoogden te Midwolda, verklaren dat verschenen zijn Mello Lupkens en Siben (ehel.), te Midwolda, en Dijurt Hermans en Frouwe (ehel.), te Winschoten, zwager en zuster, verkopen aan Boncke Sibens en Dedde (ehel.) een rentebrief over Eggo Ubekens groot 100 Emder gld. Getuigen: n.v.

Midwolda,fol. 333v- 28 september 1623: [de akte is niet verzegeld] - Wigboldus Hommens, pastor, Hindrick Eltkens, Rinnoldt Reenckens, kerkvoogden te Midwolda, verklaren dat verschenen zijn Mello Lupkens en [Siben] (ehel.) verkopen aan Boncko Sibens en Dedde (ehel.) n.v. Emder gld. Getuigen: n.v.

Midwolda, fol. 334 - 13 oktober 1623: Wigboldus Hommens, pastor, Hindrick Eltkens, Rinnoldt Reenckens, kerkvoogden te Midwolda, verklaren dat verschenen zijn, Jacob Fockens, Eltije Hendricks, Tonnijs Allerts, voogden over wijlen Focktien, getrouwd geweest met Menno Hendricks, haar 5 nagelaten kinderen, met Menno Hendricks en Rensche (ehel.), als vader en stiefmoeder, maken een afhandeling. De voogden verkopen aan Menno en Rensche de behuizing welke Menno en Focktien hebben bewoond, met poorten, hekken en wringen, koeien, paarden, varkens, schapen, het ingoed, het huismansgereedschap. Prijs: 6000 Emder gld. Het kinderdeel is 3000 Emder gld. Getuigen: [?].

Midwolda: -fol. 335 - [?]: Wigboldus Hommens, pastor, Hindrick Eltkens, Rinnoldt Reenckens, kerkvoogden te Midwolda, verklaren dat verschenen zijn, Frerick Hittiens, te Midwolda, verklaart ontvangen te hebben van Aijldt, getrouwd geweest met wijlen Phebe Hittiens, Frericks= broer, zijn deel van de nalatenschap van Phebe. Getuigen: Johan Peters en Eltko Wibbens.

Midwolda,fol. 352 - 22 september 1637: Wigboldus Homerus, pastor, Rinnolt Diurckens en Menno Hindricks, kerkvoogden te Midwolda, verklaren dat verschenen zijn Johan Conders, drost van de heerlijkheid Wedde en Westerwolde, en de welgeleerde Aioldus Hommens ter ener en Eltie Hindricks en Menne Hindricks, broers, ter andere zijde. Ze verklaren mede namens hun vrouwen, dat ze een scheiding maken van de volgende landerijen. Eltie en Menne is ten deel gevallen 7 delen van wijlen Hindrick Eltkens en Wipken (gew.ehel.) hun heerd land te Midwolda, waarop Menno nu woont, eveneens krijgen ze het gebruik van het vrembde land daarin gelegen. De broers krijgen tevens alle landen in Midwolder en Oostwolderhamrik gelegen. Hier tegenover is ten deel gevallen aan Johan Conders, vanwege zijn overleden vrouw, juffer Bauwe, en aan Aioldus wegens zijn vrouw juffer Tijabbe, een kamp land te Eexterhamrik, de blincken genoemd, met het achtste deel van de heerd waarop Menno woont. Mandelig blijft de heerd waarop Tijacko Rotgerts heeft gewoond. Ook is hen ten deel gevallen het achtste deel van de heerd van Eppo Jansz. Getuigen: Petrus Hooren en Gerdt Gerhardus coster te Midwolda.

Midwolda, fol. 175 - 17 mei 1656: Geertien Edzkes, weduwe van Edzko Tiackes, te Midwolda, verklaart d.d. 21 juni 1641 een afhandeling te hebben gemaakt met Hindrick Elties, Peter Jansen en Temmo Cornellijs, voogden over haar beide zonen, Tiacko Edzkes en Jan Edzkes, bij wijlen haar man Edzko Tiackes. Er was een akkoordbrief opgericht in aanwezigheid van Albert Sickens, Oomko Aijssens en Aijsso Aijssens. Geertien verkrijgt de gehele nalatenschap van haar man Edzko, daarvoor betaalt Geertien aan de voogden 2200 car. gld. en geode kleding voor Tiack Er wordt betaald met het land in Eexterhamrik gelegen de Ham geheten en geschat op 2000 daler, ter grootte van 93 deimt. Hiervan verkrijgen de voogden 6 deimt en 235 roeden. Geertien belooft haar zoon Jan in de kost en kleding te houden. Getuigen: Berent Hindricks en Berent Berents.), en hun kinderen: Eltyo Hendricks 1570/1588-1669, Menno Hindricks circa 1580-1663.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 

1.                   Eltyo (Eltio) Hendricks (Hindricks), geboren te Nieuwolda [GR] voor 1588, landbouwer6, zijlvest, op 7 of 8 april kopen Bawe en Eltio een huis in Midwolda, overleden (minstens 81 jaar oud) te Midwolda [GR] in aug 1669, begraven te Midwolda [GR] op 27 aug 1669 (di), kerk. huw. (resp. minstens 23 en ongeveer 26 jaar oud) te Midwolda [GR] in apr 1611 met Bawe Fockes, dochter van Focko Ulpharts en Gese Jacobs, geboren te Hoysum, Warffum circa 15858, overleden (ongeveer 68 jaar oud) te Midwolda [GR] in jun 1653, begraven te Midwolda [GR] op 27 jun 1653 (vr)7. Uit dit huwelijk 7 kinderen.

 

Meer over Eltyo Hendricks


Eltyo en Bawe, overdrachten, verkopen, leningen en meer...


Nieuwolda: Fol. 47 - 7 mei 1649: Eltio Hindricks en Bauwe (ehel.), te Midwolderhamrik, versetten aan Sander Roelffs en Jacobtien Jackops] (ehel.), te Borgsweer, zijn deel land zoals Eltio heeft geërfd van zijn vrouw's ouders en is gelegen in Sander Roelffs' heerd te Borgsweer. Sijn ses senviertichste halff grasen mit het heem daar Sander op woont. Huur: 12 daler per gras. Tijd: 9 jaar. Prijs: 3330 daler. Getuigen: Enno Auties en Otto Jans.

Midwolda: Fol. 201 - 14 mei 1657: Menno Hindricks, Ubeko Haijckes, Eltio Hindricks, Tiacko Benes en Luwert Egberts, kerkvoogden van Midwo lda, en gecommitteerden over de pastorie en vicarie goederen van Midwolda, lenen van Lucas Bussart en Geertruijt Jacobs (ehel.) te Groningen in de Oosterstraat, 500 daler à 6%. Dit tot aflossing van een oude lening van de Eexter kerk eveneens ter grootte van 500 daler. Getuigen: Christoffer Wensinck en Albert Willems.

Midwolda: Fol. 221 - 30 juli 1658: Menno Hindricks, Ubeko Haijckens, Eltio Hindrixs en Luwert Egberts, kerkvoogden en gecommitteerden over de pastorie en vicarie goederen in Midwolda, lenen van Tiacko Benes en Geesien (ehel.) 1033 daler 10 st. à 6%, tot aflossing van geleende 1000 daler met 70 car. gld. rente en af te lossen 133 daler 10 st. van Eltio Nannes, aen Hondebeke tot Groningen. Tevens nog 100 rijksdaalder om contant te voldoen aan Gese, de weduwe van Hittio Arents, met de rente van 10 car. gld. Getuigen: Christoffer Wensinck en Sijntko Geerdes.

Midwolda: Fol. 260 - 27 januari 1660: Menno Hindricks, Ubeko Haijckens en Eltio Hindricks, Tiacko Benes en Luwert Egberts, als kerkvoogd en en gecommitteerden van de pastorie en vicarie landen van Midwolda, lenen van Reinholdus Weemhof, pastor te Midwolda en Annetien (ehel.), 2000 car. gld. à 6%, ter aflossing van een schuld aan Egbert Cornellijs, in Midwolderhamrik. Getuigen: Christoffer Wensinck en pastor Johannes Takens.

Midwolda: Fol. 269 - 14 mei 1660: Eltio Hindricks, te Midwolderhamrik, ter ener, en Engeltien Sibinga, Johannes van Walpart en Aeffien Winshemius (ehel.), te Groningen, Johanna Winshemius, samen erfgenamen van wijlen Renske Memmes, weduwe van Menno Hindricks, in Midwolda, ter andere zijde. Ze maken een erfwisseling. Eltio Hindricks staat toe aan de gezamenlijke erfgenamen 43 akker land zoals Eltjo kan verdedigen in de heerd welke door Memmo Eppes, in Midwolda wordt gebruikt, volgens scheidbrief, Midwolda, 3 juli 1644 tussen hem en zijn broer Menne Hindricks, strekkende van de Geute tot in het zuiden van de Tjamme, exempt de vier korte ackeren naest de Gaergroep, daar mag Eltio Hindricks eenmaal turf laten graven. Eltio staat eveneens toe aan de erfgenamen zijn deel in 't suijdwendig erlandt, zo groot als hij kan verdedigen in de heerd van Memmo Eppes.
Hiertegenover staan de genoemde erfgenamen toe aan Eltio Hindricks 16 deimt land te Midwolderhamrik, strekkende van het grote Zijldiep in het zuiden, ten oosten de erfgenamen van Jacob Reenders, ten westen de pastorie van Midwolda. Eltio doet ook afstand van het land tussen het Zijldiep en de AE ofte wech. Getuigen: mr. Enno Auties en Memmo Eppes.

Midwolda: Fol. 385 - 12 februari 1661: Menno Hindricks, Ubeko Haijckes, Eltio Hindricks, Tiacko Benes en Lubbert Egberts, kerkvoogden en gecommitteerden van de pastorie en vicarie gronden van Midwolda ter ener en Harcko Ockens en Ocko Joling, te Midwolda en Winschoten, ter andere zijde. Ze maken een wisseling van landen. De kerkvoogden en gecommitteerd en dragen over aan Harcko Ockens en Ocko Joling en hun vrouwen 52 deimt l and gelegen op d= uijterdijck in 't pastorije landt, uit het zuiden van de oude of Grote Dijk, ten oosten de laan, ten westen Ubeko Ouwens. Nog een kamp ter grootte van 4 deimt, ten noorden van de Goete in Tammo Fockes uiterdijk, ten noorden Tammo Fockes met zijn pastorieland en de breede, ten oosten de laan, ten zuiden een kamp van 32 deimt en enige roeden, ten westen wijlen Nantko Hindricks' erfgenamen. Harcko Ockens en Ocko Joling staan toe aan de kerkvoogden en gecommitteerden hun gehele breede tegen de beide eerder genoemde kampen liggende, beginnende in het noorden van Tammo Fockes pastorie uiterdijks land strekkende in het zuiden tot het Koediep. Getuigen: Christoffer Wensinck en Berent Hindricks.

 

Midwolda: Fol. 477 - 12 mei 1665: Jr. Reinhold Clinge, met Eltio Hindricks en Hindrick Mennens, als gecommitteerden over de pastorie en vi carie goederen te Midwolda, hebben geleend van Reinhold Weemhof, pastor in Midwolda, 500 daler à 5%. Getuigen: Berent Hindricks en Hindrick Eeckenhorst.

Midwolda: Fol. 496 - 18 juni 1666: Eltio Hindricks, Hindrick Menn es en Buntko Bennes, als gecommitteerden over de pastorie en vicarie goed eren te Midwolda versetten aan pastoor Reinoldem Weemhof en Annetien (ehe l.), ten eerste het vicarieland waarop de pastoor woont en zelf in gebru ik heeft, beginnende in het zuiden van het oude diep, in het noorden bet an de middelste olde kaijdijck, ten oosten Sijbel Meeckes met zijn provincieland, ten westen de Hilligen laene. Teven hebben ze verzet 4 kampen pastorieland strekkende uit het zuiden van het oude diep, in het noorden t ot de oude dijk. De ene wordt gebruikt door de pastoor, de tweede door Fo lckert Hindricks, de derde door Edzo Willems' weduwe, de vierde door Albe rt Willems koster. Ten oosten de hilligen Laene, ten westen wijlen Ubeko Ouwens met zijn oosterheerd. Prijs: 5000 car. gld. Tijd: 1 jaar. Getuigen: Jacob Folckerts en Tijes Lowerents.

Midwolda: Fol. 498 - 18 juni 1666: Eltio Hindricks, Hindrick Mennes en Buntko Bennes, als gecommitteerden van de vicarie en pastoriegoederen van Midwolda, lenen van Harmen Jans Middendorp, burger te Groningen, en Aeltien Willems (ehel.) 1000 car. gld. à 5%. Getuigen: Jacob Folckerts en Tijes Louwerents.

 

Midwolda: Fol. 622 - 4 mei 1671: Kapitein Steven Clinge en Buntko Bennes, gecommitteerden van de pastorie en vicarie goederen van Midwolda, lenen van mr. Poul Onneken, schoolmeester in Midwolda, en Grietie (eh el.) 1000 car. gld. à 5%. Het geld wordt geleend ter aflossing van 1000 car. gld zoals opgenomen door wijlen Eltio Hindricks, Hindrick Mennes en Buntko Bennes, als gecommitteerden van de pastorie en vicarie goederen van Midwolda, d.d. 18 juni 1666 van Harmen Jans Miedendorp, binnen Groningen, tot betaling van pastorieschulden. Getuigen: Otto Harmens en Reijndt Harms.

2.                   Menno Hendricks, geboren te Midwolda [GR] circa 1580, kerkvoogd en hopman, woont Dollard's Heerd, Menterneweg 2, 9681 BR Midwolda [GR] tussen 1611 en 1646, overleden (ongeveer 83 jaar oud) te Midwolda [GR] op 11 mei 1663 (vr), begraven te Midwolda [GR] op 21 mei 1663 (ma), trouwt (beiden ongeveer 43 jaar oud) (1) te Midwolda [GR] op 14 sep 1623 (do) met Renscke Memmens, dochter van Memmo Eppens en Hisse Nn, geboren te Midwolda [GR] circa 1580, overleden (ongeveer 72 jaar oud) te Midwolda [GR] op 8 okt 1652 (di). Uit dit huwelijk geen kinderen, trouwt (hoogstens 31 jaar oud) (2) voor 8 apr 1611 (vr) met Focktien Fockens, dochter van Focko Ulpharts en Gese Jacobs, geboren te Hoysum, Warffum, overleden na 4 mei 1622 (wo). Uit dit huwelijk 5 kinderen.

 

Meer over Menno Hendricks
Hij woont/bezit De Dollard's Heert te Midwolda van 1611 tot 1646. Hij wordt in de verponding van 1630 aangeslagen voor 42'/2 deimt in Middwolda en 23 deimt in Eexta. Het gebouw staat op een kaart van circa 1640 getekend op de plaats waar ook het huidige gebouw staat. Volgens deze kaart zijn de boerderijen met als nrs. 32 en 33 hiervan afgesplitst. Behalve van zijn huisheerd hier is Menno Hindricks ook eigenaar van de westelijke heerd nr. 39 en een deel van Baukenheerd, nr. 44-w. In 1640 heeft hij tezamen met Ulphert Mennes 175 deimt land.
Op de Oude Dijk wonen dan Olphert Mennes, gehuwd met Grietje Onnes, overleden na 5 jan. 1655.
Tussen 1646 en 1663 wordt op de heerd Menno Hindricks nog genoemd met zijn neef Tammo Eltjes, zoon van Eltyo Hendricks en Bouwe Fockes, eerst gehuwd met NN, dan te Scheemda op 15 nov. 1646 (huwelijkscontract: 1 okt. 1646) met Sijpke Wyardts, dochter van Wyardt Popckens en Annetie Hittiens, nr. 21, daarna te Midwolda op 4 juli 1652 (huwelijkscontract: 31 mei 1652) met Trijntien Tammens, dochter van Tammo Epkens en Haycke Hayckens, nr. 18. Menno Hendricks en Tammo EItjes bezitten in 1660 179'/2 deimt land. Huis en land van Ulfert Mennes worden op 8 nov. 1654 'bij brandender keerse' (faillissementverkoping) verkocht. Het land wordt op 5 jan. 1655 verkocht door Menno Hindricks zelf, diens zoon Hindrick Mennes en de schoonzoon Eltio Popkes. Voor het huis: zie nr. 39 BBW.

 

Boerderij nr. 39


Boerderij nr. 39. Hoofdweg 35 te Midwolda. Bij de boerderij behoren in die tijd 51 1/4 herendeimten Midwolder Vicarieland(9) en de gebouwen die Toncko Uljes bewoont. Dit is ook de reden waarom Imca Marina later de boerderij als naam de Vicarie geeft.

 

Meer over Menno Hendricks en Focktien Fockens


Midwolda: fol. 142v - 8 april 1611: Hijndrick Eltkens en Wijpke ( ehel.) verkopen aan Menno Hendricks en Focktijen (ehel.), hun zoon en schoondochter, een huis en schuur zoals ze bewonen en gebruiken met de levende have, en het ingoed, uitgezonderd, 4 koeien. De heerd waarop de behuizing staat wordt verhuurd voor 10 jaar. Prijs: 4000 Emder gld. Getuigen: Eppo Haijens en Eltijen Hindricks.

 

Midwolda: fol. 187 - 3 mei 1613: Wijpke, nu getrouwd met Hindrick Eltkens, verkoopt aan haar beide laatste zonen Eltijen Hindricks en Menno Hindricks, broers, 28 daler, het betreft kosten so haere sohn Luwert thot Bruissel gedan ende oversulcks in appenhensen geholden is worden. Getuigen: Johan Cornelijus en Hemmo Cornelijus.

 

Midwolda: fol. 262 - 22 juni 1617: Tammo Tiddinga, Eggerick Tiddinga, [?], Eltke Hindricks, Menno Hindricks, [?] over wijlen hun broer Luwert Tiddinga, [?]. Ze maken een afhandeling met de weduwe van Luwert. De weduwe ontvangt van hen 700 daler vanwege gemaakte kosten. Getuigen: Harcke Dercks en Johan Cornelijs.

 

Midwolda: fol. 314 - 4 mei 1622: Ubeko Haijkens, te Midwolda, verkoopt aan Menno Hijndrijcks en Focke (ehel.) [?] daler. Getuigen: Ubbo Hemmens en Gerdt Luwerts.
Menno en Focktien hebben 5 kinderen, Hindrick en Bauwe [Mennes] en drie waarvan we de naam niet kennen. Ze sterven allemaal na 7 november 1623. 

 

Bronnen en noten:

1. Boerderijenboek Wold-Oldambt (S623), S623.
2. De Nederlandse Leeuw (D.J.Roemeling); 97:7 1980 (S624), S624.
3. Website Geuko Hendrik Schuur (S562), S562.
4. Boerderijenboek Wold-Oldambt (S560), S560.
5. De Nederlandse Leeuw (D.J.Roemeling); 97:7 1980; Menne GLAS - NGV-Bbs (S625), S625.
6. Henk Wolda (S558), S558.
7. Menne GLAS - NGV-Bbs (S633), S633.
8.Van Bouwe naar Bouwina (Antonia Veldhuis); p.39; Westerwolde; 22:49, 2001 (S671), S6719.

9. Vicarieland/grond: Vicariegronden hebben hun oorsprong in de kerkgeschiedenis. In een tijd waarin de godsdienst centraal heeft gestaan, is er veel geld nodig geweest voor kerken en kloosters. In ruil voor bepaalde privileges doen rijke burgers afstand van hun landgoederen, waarvan de opbrengsten worden ondergebracht in een stichting. Met het geld van deze stichting kunnen priesters (vicaris) worden onderhouden en (priester)studenten worden opgeleid. Zo’n stichting heet in die tijd ‘vicarie’ of ‘capellanie’ en daar komt dan ook de naam ‘vicariegrond’ vandaan. Wie een vicarie sticht, dit gebeurt door middel van een stichtingsbrief, doet voor eeuwig afstand van zijn rechten op de goederen of kapitalen.
[?] = Niet (goed) leesbaar of waarschijnlijk t.o.v. de originele akte.
* Foto's: de foto's zijn afkomstig uit mijn eigen verzameling.
* Groninger Archieven (bronvermeldingen zijn opgenomen in de tekst).


 

 

Dit artikel maakt deel uit van www.nazatendevries.nl.
Aan bovenstaande tekst is de uiterste zorgvuldigheid besteed. Desondanks kunnen er best fouten voorkomen.
Constateer je fouten en/of heb je vragen, correcties, aanvullingen...

geef die dan even aan mij door via mijn E-mail adres.

 

 

Hoogeveen, 3 jan. 2012
© Harm Hillinga.

Menu Genealogie.
Top