De begraafplaats van Wierhuizen en de 'Petrus'kerk
Gepost door:Harm Hillinga | Datum: 27 juni 2023.


De geschiedenis van Wierhuizen
Prachtig gelegen in het Groningse landschap tussen Broek en Pieterburen ligt het buurtschapje Wierhuizen: een boerderij, een paar huizen en een idyllische begraafplaats op een wierde. Op de wierde heeft ooit een kerkje gestaan.

In het vlakke, boomloze polderlandschap wordt het kerkhof al van verre gemarkeerd door de houtsingel langs de rand van de begraafplaats. Verweerde grafstenen memoreren de vroegere bewoners van Wierhuizen.

De lege plek op het kerkhof - waar eeuwenlang de kerk van Wierhuizen heeft gestaan - vertelt het verhaal van de kerstvloed van 1717. De kerstvloed is één van de rampzaligste watersnoden die de provincie Groningen heeft getroffen.

Na een dagenlange zuidwesterstorm draait de wind in de Kerstnacht met orkaankracht naar het noordwesten. De dijken langs de kust - waaronder de Oude Dijk ten noorden van Pieterburen - worden voor een groot deel weggevaagd.

 

In de morgen van 25 december stroomde het zeewater over alle dycken, verscheurende alles wat haar in den aanvall eenigsints tegenstand mogt geboden hebben. Vanaf de stadswallen zag een inwoner niets als waater, de huisen ende kerken daarin staande zijnde een droevige gesichte.

Onbeschrijflijk groot is de ellende als de zee zich weer terugtrekt; in de hele provincie komen 2276 mensen om en worden 1560 huizen verwoest.
Ook het dorpje Wierhuizen wordt zwaar getroffen door de ramp; veertig mensen komen om, de kerk en zeventien huizen worden verwoest.
De paniek die toen geheerst moet hebben is, in de stilte van de weilanden, nauwelijks nog voor te stellen.

Het leven is hier tot rust gekomen.

Baarhuisje
Op het verstilde kerkhofje staat nog een negentiende-eeuws baarhuisje. De muren zijn verzakt en gescheurd, deur en raamkozijnen zijn niet meer aanwezig en kap en dak zijn verrot. Meer dan honderd jaar deed het huisje dienst voor opslag van de lijkbaar en het gerei van de grafdelver. De graven overziend zal er menigmaal een droevige gang naar het baarhuisje gemaakt zijn om een kindergrafje te delven. Maar het huisje zelf heeft nu ook zijn tijd gehad of er moet al iemand langkomen met het idee het baarhuisje.

Het scheefgezakte baarhuisje is toe aan een restauratie. Foto: ©Jur Kuipers, 2023.
Het scheefgezakte baarhuisje is toe aan een restauratie. Foto: ©Jur Kuipers, 2023.

De schoonheid van het verval, schrijft de schrijver Koos van Zomeren eens. Het zijn woorden die van toepassing zijn op het baarhuisje van Wierhuizen. In zijn deplorabele staat wint het bouwwerkje haast aan charme en lijkt zo nog indringender de geschiedenis van de mensen van Wierhuizen te vertellen.

Het 19e-eeuwse baarhuisje ("liekhoeske") op de wierde/begraafplaats in Wierhuizen, ten westen van Pieterburen. Het huisje staat op een -ogenschijnlijk- leeg kerkhof, maar aan de noordelijke kant van de wierde liggen een aantal graven, waaronder twee oorlogsgraven van Engelse piloten. Dichterbij het huisje liggen ook enkele graven. Op het zuidelijke deel heeft ooit een kerk gestaan. Deze is verwoest tijdens de kerstvloed van 1717.

Restaureren brengt onvermijdelijk verlies van authenticiteit met zich mee. Maar vaak is er geen alternatief om verval te stoppen. Daarom ook zal in het geval van het baarhuisje worden ingegrepen om het gebouwtje voor de definitieve ondergang te behoeden. Dit gebeurt door de Stichting Oude Groninger Kerken die het kerkhofterrein in haar bezit heeft.


Alle foto's op deze pagina zijn gemaakt door ©Jur Kuipers, 2023.

Enige jaren geleden introduceert de Stichting Oude Groninger Kerken omgevingsgerichte monumentenzorg. Naast het herstel van kerkgebouwen wordt nu ook aandacht besteed aan grafmonumenten en andere historische objecten op kerkhoven. Deze genieten in het verleden vaak geen enkele bescherming en verdwijnen gewoon onder het motto opgeruimd staat netjes. Het project Kerken in het groen dat de Stichting Oude Groninger Kerken samen met de Stichting Landschapsbeheer Groningen heeft vormgegeven, behelst de restauratie van kerkhoven en grafmonumenten. In dat kader zal ook het baarhuisje gerestaureerd worden.

Met de restauratie blijft dit karakteristieke Gronings kerkhofje compleet in haar gaafheid. Veel negentiende-eeuwse baarhuisjes zijn inmiddels van de Groningse begraafplaatsen verdwenen, maar wie goed om zich heen kijkt, kan nog op een aantal plaatsen deze bescheiden, maar karakteristieke bouwwerkjes vinden.

In het boek Boerderijen in het Halfambt is te lezen dat Wierhuizen voor de Hervorming een eigen geestelijke heeft gehad, in elk geval nog in 1573, als de pastoor een miskelk terugkrijgt die in de Allerheiligenvloed van 1570 is zoekgeraakt. De kerk heeft op het zuidelijk deel van de wierde gestaan. De Kerstvloed van 1717 heeft een verwoestende invloed op het kerkje. Afbraak volgt. Het noordelijke gedeelte van de wierde is ingericht als begraafplaats. Op het zuidelijk deel, waar het kerkje heeft gestaan, zijn nog een paar oude grafstenen te zien en een "liekhoeske", netjes gezegd: baarhuisje.

Vóór de restauratie ziet het baarhuisje er vervallen en een beetje spookachtig uit. Als je er in staat, kan je door de lege kozijnen en de gaten in de dakpannen naar buiten kijken; mooie vergezichten en een hemelse blik. Draagbaar en verroest gereedschap liggen her en der verspreid in het gebouwtje.

Het noordelijk deel van de wierde is nog altijd in gebruik als begraafplaats. Er ligt onder de ruisende bomen, in een zee van ruimte, een beperkt aantal oude en nieuwe graven. Wierhuisters op hun laatste rustplaats. In de noordoost hoek, het verst bij het ijzeren hek vandaan, staan twee grafzerken gebroederlijk naast elkaar. Zerken en teksten verraden de gevolgen van de Tweede Wereld Oorlog. In Eenrum worden elk jaar de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Eens in de vijf jaar is er een uitgebreidere herdenking. Er worden dan ook kransen gelegd bij de graven van de omgekomen vliegeniers in Wierhuizen en Westernieland en bij het graf van verzetsstrijder Dirk Eliza Wierenga in Westernieland.

Links het baarhuisje met in het midden de 'nagebouwde kerk' van staal. Foto: ©Jur Kuipers, 2023.
Links het baarhuisje met in het midden de 'nagebouwde kerk' van staal. Foto: ©Jur Kuipers, 2023.

De verdwenen kerk
Tijdens de Kerstvloed van 1717 komen veel mensen om het leven door verdrinking. In het register van weggespoelde en beschaadigde Huusen, Verdronkene Menschen etc. wordt bij Wierhuizen vermeld dat 17 huizen zijn verwoest en 40 mensen en tientallen dieren zijn verdronken. Eén van de inwoners van Wierhuizen, Albert, overleeft de ramp op wonderbaarlijke wijze.

Op de plek waar eens de kerk heeft gestaan, bevinden zich alleen nog de begraafplaats, het hek en in de zuidoosthoek het baarhuisje. Het geheel is erkend als zelfstandig rijksmonument. In 2009 is in het kader van het project 'Op hoogte gedacht', een kunstwerk van Meschac Gaba geplaatst in de vorm van een 'ijzeren kerk'. Het gerestaureerde baarhuisje uit de 19e eeuw is het startpunt van de 'Landloop', een wandelroute van ongeveer 2 uur met onderweg informatie over de ontstaansgeschiedenis van het Marne landschap.

De begraafplaats ligt er stil en verlaten bij. Foto: ©Jur Kuipers, 2023.
De begraafplaats ligt er stil en verlaten bij. Foto: ©Jur Kuipers, 2023.

 

Corpus Roemeling vermeldt het volgende over Wierhuizen

Wierhuizen wordt gerekend tot de Marne en behoorde tot de proostdij Leens.

Het vormde en eigen rechtstoel.
De schattingslijst van omstreeks 1500 noemt het echter met één priester onder het Halfambt, die van 1509-1510 en 1511-1516 daarentegen weer onder de Marne. De geringe oppervlakte van de parochie wijst enerzijds op een betrekkelijk laat ontstaan daarvan. Wierhuizen zal zijn afgesplitst van Kloosterburen doch moet als parochie al hebben bestaan voordat laatstgenoemde parochie wordt geïncorporeerd bij de abdij Oldenklooster in de Marne. Van enig recht van die abdij op de kerk van Wierhuizen is nimmer gebleken, terwijl ook na de Reformatie door betaling uit de kloostergoederen voor de hier dienstdoende predikant een aanwijzing in die richting zou kunnen worden verkregen geen sprake is. De abdij bezit hier ook geen land.
Volgens Van der Aa is de kerk gewijd aan Petrus.
Indien deze vermelding is afgeleid uit een stuk van 19 juni 1371 waarin sprake is van de curati ecclesiarumWeerahuesum, sancti Petri, Eenrum, … - overigens ook de eerste maal dat sprake is van de parochie Wierhuizen -berust zulks ook op een foute interpretatie want bij sancti Petri is Pieterburen bedoeld, hetgeen ook uit de verdere inhoud van het stuk blijkt waarin uitdrukkelijk van twee verschillende parochies sprake is. Aanwijzingen voor het patrocinium zijn verder niet gevonden. 
De kerk is – na de vloed van 1717 – in 1719 afgebroken.
Een afbeelding van de kerk staat op een kaart uit 1727 van Folckers.
Een vicarie of prebende is hier niet geweest. De schattingslijst van omstreeks 1500 noemt hier één priester.
 
Pastorie 
1381: Tibundus, wordt alhier als pastoor vermeld 13 juli 1381..

1440: Johan; wordt 15 oktober 1440 als pastoor alhier vermeld.

1521 (-1534/5?): Willem 
Op 25 oktober 1521 wordt Willem als pastoor alhier genoemd.
Eind 1534/begin 1535 wordt een mandaat te 'Veerhuisen' afgetekend door een pastoor wiens naam verminkt is afgeschreven in de copie. De naam lijkt te beginnen met 'Wi..., zou dus Willem of Wilhelmus kunnen zijn. Gezien de volgorde van de plaatsen gaat het om Wierhuizen en niet om Vierhuizen. 
 
1535: N.N. 
De visitatierekening over 1535 noemt de ontvangst van een bedrag voor de apporobatie van het testament van de niet met neme genoemde pastoor alhier.
 
1573: N.N. 
Op 9 maart 1573 wordt door Burgemeesteren en Raad van Groningen aan de pastoor 'tho Weerhuysen' en zilveren kelk toegezegd; de vorige gaat in de watervloed verloren. Voorwaarde is genoegzame borgstelling waaraan wordt voldaan. Van een uitgave voor een miskelk blijkt overigens uit de rekeningen van de stad Groningen niets. 
 
ca 1580: Regnerus Alberti 
pastoor te Den Andel, verklaart 20 augustus 1585 enige jaren voordien 'als ik weer resideerde tho Weerhuysen' door de Geuzen te zijn leeggeplunderd.
 
1583 (-1594?): Dominicus Tiallingii 
Dominicus Tialingi, zich schrijvende 'pastor in Goutum, geeft in een niet-gedateerd verzoekschrift te kennen 'hoe he suppliant een ballinck unde hem allhier binnen Groningen wie een guet Catholicke priester toestaet eerlicke heeft gedragen' en nu tot uiterste armoede is vervallen; hij is nu voorzien van een kleine pastorie, namelijk die te Wierhuizen waartoe 28 jukken land behoren en verzoekt vrijdom van schatting. Het kerspel ondersteunt in 1583 dit request. Daarbij wordt ten aanzien van hem vermeld: '… de Pastoer … 28 juk, is een verdreven man wt Frieslandt, de neet meer heft als hem de gemeente te goede doet'.
Hij is vanaf 1564 vicarius geweest en vanaf waarschijnlijk 1576 pastoor te Goutum en wijkt in 1580 uit naar Groningen; de Conscriptio Exulum noemt hem ten tijde van het opstellen ervan overleden, hetgeen onjuist is. Hoe lang hij hier heeft gestaan is onbekend. Vanaf juli 1595 komt hij voor als predikant te Vierhuizen. Wanneer Dominicus 8 maart 1617 wordt aangsproken tot betaling van ruim 21 daalder die zijn vrouw in 1599 schuldig is, wordt wordt hij merkwaardigerwijze pastor te Wierhuizen genoemd (Arch. HJK nr. 851, 68 en 77v.).  
 
Reformatie: Blijkbaar is Wierhuizen tot tenminste omstreeks 1599 reeds met Westernieland gecombineerd en bediend. 
 
ca 1599: Johannes Conradi; de kerk alhier.

Door het vertrek van Conradi uit Westernieland en de combinatie daarvan met Saaxumhuizen omstreeks 1599 zal de band met Wierhuizen zijn beëindigd en de predikant te Pieterburen met de dienst alhier zijn belast. Wellicht slaat op de combinatie de missive van Emerentiana Sonoy weduwe Manninga 'belangende eine combinatie van twe kercken', door de synode besproken 28 april 1601 waarbij verwezen wordt naar eerdergenomen synodale besluiten en de resolutie van Gedeputeerde Staten ten aanzien van combinaties. 

Gedeputeerde Staten bepalen 2 april 1602 dat Wierhuizen met Westernieland gecombineerd moet worden; Van Amsweer zal een predikant beroepen. Blijkens een rapport van synodale gecommitteerden, eind 1604 overgegeven, behoren tot de pastoralia 28 jukken land en is de gemeente gecombineerd met Pieterburen. Naar aanleiding daarvan bepalen Gedeputeerde Staten 28 december 1604 dat Wierhuizen met Westernieland moet worden gecombineerd. 

De synode oordeelt 10 mei 1609 ten aanzien van de combinatie Pieterburen-Wierhuizen dat Pieterburen alleen een predikant kan onderhouden. Wat bij beëindiging van de combinatie met Wierhuizen zou moeten gebeuren is niet aangegeven. Overigens is deze vraag ook niet actueel geworden. Omstreeks 1612 wordt opgegeven dat Wierhuizen door apostille van Stadhouder en Gedeputeerden met Pieterburen gecombineerd is.

Tot 1631 is de kerk bediend door:

1609 - 1631: Allardus à Besten 
die vanaf 1609 als predikant te Pieterburen voorkomt. In 1631 wordt de combinatie beëindigd; zijn zoon:
 
1631-1633-1667: Wilhelmus à Besten  
toont 10 februari 1631 zijn beroepbrief naar hier, waarna de classis hem 10 oktober daarop toelaat. Tijdens de ziekte van zijn vader en na diens overlijden medio 1632 neemt hij ook de dienst te Pieterburen waar. De classis approbeert 23 september 1633 het op hem naar Westernieland uitgebrachte beroep en keurt 18 november 1633 de hernieuwde beroepbrief naar Wierhuizen, nu in combinatie met Westernieland te bedienen, goed. Tot zijn overlijden 5 februari 1667 heeft hij beide gemeenten bediend. Na de remotie van zijn opvolger werd Wierhuizen weer met Pieterburen gecombineerd. 

Dat Johannes Conradi hier dienst heeft gedaan (zie hiervoor) blijkt uit het volgende: 4 februari 1635 eist Wilhelmus à Besten, predikant te Westernieland, van Renger Luitiens, schoolmeester te Wierhuizen, overgave van de pastorielanden. Laatstgenoemde stelt dat eiser's vader deze evenmin zou hebben genoten waartegenover Wilhelmus opmerkt: 'dan belangende die beroepinge sijner zal. Vaderr, daer omme seggende, dat doemals Petersbuiren mede gecombineert weer; Ende dat die coster Johannes Scheltonis Rubema, die landen gehaf deur des pastoris Johannes Conradi concessie'. 

Van Johannes Conradi is bekend dat hij van 1595 tot en met 1599 te Westernieland heeft gestaan. Dat hij ook Pieterburen bediend heeft, is mogelijk doch ons niet gebleken. In ieder geval heeft hij wèl de beschikking gehad over de pastorielanden te Wierhuizen, hetgeen slechts uit de bediening van de kerk alhier te verklaren valt. Waar Conradi omstreeks 1599 naar Sauwerd vertrekt, moet zijn bediening voor 1599 zijn gevallen. 

Bronnen:
- Eerste deel van de tekst: Nina van den Broek, 'In de stilte van de weilanden. Het baarhuisje te Wierhuizen', in: Bedreigd verleden. Kleine monumenten en de strijd voor hun behoud, [Groningen] 2007, p. 42-45.
- Tweede deel van de tekst: Corpus Roemeling, Wierhuizen.

Met medewerking van:
Fotografie: ©Jur Kuipers, Hoogezand
RedIgering: ©René van Rijn, Winschoten
Samenstelling/webmaster: ©Harm Hillinga


 
Deze pagina maakt deel uit van www.nazatendevries.nl. Aan bovenstaande tekst is de uiterste zorg-vuldigheid besteed. Desondanks kunnen er best fouten voorkomen. Constateer je fouten en/of heb je vragen, correcties, aanvullingen......... geef die dan even aan mij door via mijn E-mail adres. Wij hebben ons uiterste best gedaan om de auteurs van teksten/citaten en copyrightbepalingen van afbeeldingen te achterhalen. Mocht je rechthebbende zijn en hierover vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact op via e-mail. Lees ook de 'Disclaimer' en 'Privacy' voor méér informatie en laat ook eens een bericht achter in het Gastenboek, dan weet ik waarvoor ik het doe.

Hoogeveen, 27 juni 2023.

Update: 29 juni 2023.
Revisie: 26 augustus 2023.
Samenstelling: © Harm Hillinga.